Vandas nya generalplan delvis i kraft i januari 2023

Meddelande

Etiketter

StadsstyrelsenDemokrati och delaktighet

Vanda stadsstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 28 november att den nya generalplanen för Vanda träder i kraft den 11 januari 2023. Stadsstyrelsen beslutade också att föreslå för stadsfullmäktige att stadens nya tillväxt- och livskraftsprogram ska godkännas. Vidare beslutade stadsstyrelsen vid sitt sammanträde att föreslå för stadsfullmäktige att affärsverket för mun- och tandhälsa i Vanda stad, Mellersta Nylands räddningsväsendes affärsverk och fonden för social kreditgivning läggs ned som en del av övergången till välfärdsområdet. Vid sammanträdet behandlades också detaljplanerna och planändringarna för Myyrmanni i Myrbacka, Kivistö evenemangsarena och Asola samt dispositionsplanen för Västerkulla.

Generalplanen styr den hållbara tillväxten i Vanda 

Det beslutades att den nya generalplanen för Vanda 2020 ska kungöras träda i kraft till övriga delar än de som anses ha upphävts till följd av förvaltningsdomstolens beslut eller de som gäller de fortsatta besvär som är under behandling. Generalplanen träder i kraft genom kungörelse 11.1.2023. Stadsfullmäktige godkände den nya generalplanen redan i fjol, men det lämnades in 16 besvär över beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen avgjorde besvären i somras och förkastade största delen av dem. Endast de besvär som gällde två mindre områden och en del av handelsområdenas bestämmelser godkändes. 

I förvaltningsdomstolens beslut har fem besvärstillstånd sökts hos högsta förvaltningsdomstolen. En betydande del av generalplanekartan gäller NTM-centralens i Nyland fortsatta besvär, som gäller såväl bestämmelserna för småhus- och byområden om inte är detaljplanerade, liksom alla bestämmelser för naturskyddsområdena. Merparten av dessa områden har också fastställts på samma sätt i den gällande generalplanen 2007, men den nya generalplanen innehåller flera kompletteringar till nätverket av naturskyddsområden. Utöver NTM-centralen har besvär lämnats in av Finlands naturskyddsförbund och tre markägare.   

Generalplanen 2020 är en långsiktig plan, genom vilken staden styr utvecklingen av markanvändningen i den riktning som staden önskar. Målsättningsåret är 2050. De viktigaste riktlinjerna i generalplanen är att styra tillväxten inåt genom att förnya och stärka den nuvarande stadsstrukturen. Tillväxten inåt förutsätter att kollektivtrafikstaden utvecklas. Tillväxten inåt gör det möjligt att till största delen bevara det nuvarande nätverket av grönområden och öka antalet naturskyddsområden. Vanda är även i framtiden en grönskande och mångsidig stad, eftersom endast omkring hälften av de områden som fastställs i generalplanen är bebyggda och cirka hälften av det bebyggda området småhusområden.    

Teman för det nya tillväxt- och livskraftsprogrammet är arbetsplatser, kompetens och attraktion 

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att godkänna ett nytt tillväxt- och livskraftsprogram för Vanda för åren 2022–2025. Programmet är en fortsättning på Livskrafts- och attraktionsprogrammet 2019–2021. Tillväxt- och livskraftsprogrammet fokuserar på att förbättra förutsättningarna för skapande av arbetsplatser och höja sysselsättningen i Vanda, utveckla kompetensen hos Vandaborna samt förbättra Vandas attraktionskraft ur såväl företagens som invånarnas synvinkel. 

För varje tema har man fastställt mål, åtgärder, ansvariga instanser, deras samarbetspartner samt en tidtabell för åtgärderna. För genomförandet av Tillväxt- och livskraftsprogrammet utarbetas en verkställighetsplan som fastställs årligen och hur arbetet framskrider rapporteras varje år till både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. 

Arbetsplatser och bostäder i Västerkulla, i Kivistö planeras Finlands största evenemangsarena och utbyggnaden av Myyrmanni framskrider 

Stadsstyrelsen godkände dispositionsplanen för Västerkulla och beslutade att föra detaljplanerna Myyrmanni i Myrbacka och Kivistö evenemangsarena till stadsfullmäktige för godkännande. Utöver detta beslutade stadsstyrelsen att lägga fram den nya detaljplanen och detaljplaneändringen för Asola.   

Utkastet till dispositionsplan för Västerkulla behandlar utvecklingen av Västerkulla centrum fram till år 2045. Det gör det möjligt för området att växa med cirka 2 700 bostäder, dvs. 4400 invånare. Invånarantalet kunde därmed öka till cirka 10 000 personer. Det kunde uppkomma cirka 100 nya arbetsplatser som i huvudsak hänför sig till tjänster som erbjuds invånarna. Nytt byggande sker framför allt längs Västerkullavägen, som tack vare spårvagnen förtätas till en trivsammare gata med trädrader. Dispositionsplanen innehåller också en utvidgning av bostadsområdet norrut, i närheten av Borgåleden. Västerkulla är ett grönskande och tillgängligt bostadsområde med bra närservice och lämpliga bostäder för såväl barnfamiljer, distansarbetare som pensionärer. 

Genom detaljplanen och detaljplaneändringen för Kivistö evenemangsarena möjliggörs projektet Arena 3.3: allaktivitetsarena och hotell samt restaurang-, affärs-, idrotts- och kontorslokaler. Projektet har, om det genomförs, en riksomfattande betydelse både när det gäller att ordna internationella fotbollsmatcher och olika kulturevenemang, såsom konserter. I allaktivitetsarenan ordnas idrotts- och kulturevenemang av olika storlek. Kapaciteten för fotbollsmatcher är cirka 17 000 läktarplatser och vid konsertevenemang är kapaciteten för hela läktaren cirka 30 000–32 000 kundplatser. 

Kiinteistö Oy Myyrmanni ansöker om att affärslokalerna inom den nuvarande byggnaden ska utökas med 2300 m2-vy, delvis i källarplanet, och att handelskorridoren till Stenflisgränden ska avlägsnas. I köpcentret kommer det att finnas Prisma och Lidl. Byggnadens norra och södra fasader och gallerians glastak skyddas. Planändringen stärker Myrbacka som ett kommersiellt centrum. 

Genom detaljplanen och detaljplaneändringen för Asola anvisas ett nytt gatuområde (Elmogränden) mellan Asolaleden och kvartersområdet för bilplatserna i Elmo idrottspark genom att en del av Haxbergsskogens rekreationsområde ändras till gatuområde. Utöver detta anvisas genom detaljplanen ett kvartersområde för affärsbyggnader norr om Pulsvägen, för vilket detaljplanen möjliggör en affärsbyggnad i högst två våningar. I planbestämmelserna fästs uppmärksamhet vid till exempel kvaliteten med avseende på stadsbilden, gröneffektiviteten, dagvattenhanteringen samt säkerheten vid gång- och cykelförbindelserna.