Vandaspåran: Konsekvensbedömningen av dispositionsplanen är klar

Nyhet

I rapporten bedöms bl. a. konsekvenserna för områdes- och samhällsstrukturen, näringslivet, kulturmiljön, naturen, klimatet, människorna och samhällena.

Havainnekuva ratikasta Tietotien pysäkillä Aviapoliksessa.

Översiktsbild av spårvagnen vid Datavägens hållplats i Aviapolis, där spårvagnen förbättrar de interna förbindelserna och tillgängligheten till arbetsplatserna. Bild: Ramboll.

En rapport om konsekvenserna av Vandaspårans dispositionsplan har färdigställts. I rapporten bedöms bl. a. konsekvenserna för områdes- och samhällsstrukturen, näringslivet, kulturmiljön, naturen, klimatet, människorna och samhällena. Granskningsområdet för varje bedömningstema har valts ändamålsenligt och varierat alltifrån hela Vanda till att vara hållplatsspecifika och utgöras av 300 meters verkningsområden.

Stadsstrukturen förenhetligas och blir balanserad

Enligt rapporten kommer stadsstrukturen vad gäller funktionerna att bli mer blandad utmed spårvägen. Bostads- och arbetsplatsområdena blir allt mångsidigare. När stadsstrukturen förenhetligas förändras bilstadsmiljön på många ställen till en spårvagns- och promenadstad med korta avstånd. Storområdet Håkansböle kommer att omfattas av spårtrafiken, vilket kan göra att området skiljer sig mer från andra områden jämfört med nuläget och bidra till att konkurrenskraften ökar. Dispositionsplanen skapar förutsättningar för minskade skillnader och ökad jämlikhet mellan områdena. 

Fler investerings- och affärsmöjligheter för företag

Spårvagnens dispositionsplan stöder på ett mångsidigt sätt Vanda stads strategiska mål för utvecklingen av bostads- och arbetsplatsområden och skapar betydande investeringsmöjligheter i Vanda. Det nya byggandet av affärer och verksamhetslokaler samt bostadsproduktionen ökar områdets affärsverksamhetspotential. Företag och verksamhetslokaler blir mer lättillgängliga med kollektivtrafik, vilket förbättrar företagens affärsmöjligheter och attraktionskraft. Det finns en risk för att byggandet av affärer och verksamhetslokaler inte börjar förverkligas såsom önskat, och att en del av potentialen i byggandet av affärer och verksamhetslokaler går till boende medan man inte lyckas utnyttja näringslivets potential.

Kulturmiljön och grönmiljön förblir oförändrade

Enligt rapporten äventyras inte värdefulla objekt i kulturmiljön i området för Vandaspårans dispositionsplan, fastän objektens miljö kan förändras i och med förtätningen. Enligt rapporten har man i Vandaspårans dispositionsplan beaktat naturobjekt och vattennaturobjekt och kontinuiteten i dessa tryggas på ett heltäckande sätt. På gröna gator har man också strävat efter att förena sådana grönområden med varandra som innehåller naturobjekt. På vissa ställen finns det möjlighet att till och med öka omfattningen på den gröna miljön och göra den mer sammanhängande.

Enligt rapporten är Vandaspårans dispostitionsplans styrkor ur ett klimatperspektiv: minskat behov av rörlighet, fokusering på hållbara alternativ när det gäller fördelningen mellan olika färdsätt, en mångsidigare områdes- och samhällsstruktur och utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Rapporten har gjorts upp på basis av materialet till dispositionsplaneutkastet under våren, sommaren och hösten 2022 och har utarbetats som konsultarbete av Ramboll Finland Oy. Bekanta dig närmare med rapportenVandaspårans webbplats. Vandaspårans dispositionsplan behandlas i stadsmiljönämnden i januari.

Keywords

SpårvagnStadsutveckling