Vantaan ratikka: Kaavarungon vaikutusten arviointi valmistunut

Uutinen

Raportissa arvioidaan vaikutuksia mm. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinoelämään, kulttuuriympäristöön, luontoon, ilmastoon ja ihmisiin ja yhteisöihin.

Havainnekuva ratikasta Tietotien pysäkillä Aviapoliksessa.

Havainnekuva ratikasta Tietotien pysäkillä Aviapoliksessa, jossa ratikka parantaa sisäsiä yhteyksiä ja työpaikkojen saavutettavuutta. Kuva: Ramboll.

Vantaan ratikan kaavarungon vaikutuksista on valmistunut raportti. Raportissa arvioidaan vaikutuksia mm. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, elinkeinoelämään, kulttuuriympäristöön, luontoon, ilmastoon ja ihmisiin ja yhteisöihin. Jokaisen arviointiteeman tarkastelualue on valittu tarkoituksenmukaisesti, vaihdellen koko Vantaan tasolta pysäkkikohtaisiin ja 300 metrin vaikutusalueeseen.  

Kaupunkirakenne eheytyy ja tasapainottuu 

Raportin mukaan kaupunkirakenne kehittyy toiminnoiltaan nykyistä sekoittuneemmaksi ratikan reitin varrella. Asunto- ja työpaikka-alueet muuttuvat aikaisempaa monipuolisemmiksi. Kaupunkirakenteen eheytyessä autokaupunkiympäristö muuttuu monin paikoin lyhyiden etäisyyksien ratikka- ja jalankulkukaupungiksi. Hakunilan suuralue tulee raideliikenteen piiriin, mikä voi lisätä alueen erottautumista ja kilpailukykyä nykyiseen verrattuna. Kaavarunko luo edellytyksiä alueiden välisten erojen vähentymiselle ja alueellisen tasa-arvon lisääntymiselle.  

Lisää investointi- ja liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille 

Ratikan kaavarunko tukee monipuolisesti Vantaan kaupungin strategisia tavoitteita asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämisestä ja luo huomattavia investointimahdollisuuksia Vantaalle. Uusi liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuntotuotanto lisäävät alueen liiketoimintapotentiaalia. Yritysten ja toimitilojen saavutettavuus joukkoliikenteellä paranee, mikä parantaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja houkuttelevuutta. Riskinä on, että liike- ja toimitilarakentaminen ei lähde toteutumaan tavoitellun mukaisesti, ja osa liike- ja toimitilarakentamisen potentiaalista menee asumiseen eikä elinkeinoelämän potentiaalia saada hyödynnettyä. 

Kulttuuriympäristö ja viherympäristö pysyvät ennallaan 

Raportin mukaan ratikan kaavarungon alueella kulttuuriympäristön arvokohteet eivät vaarannu, vaikka tiivistymisen myötä kohteiden ympäristö voi muuttua.  Raportin mukaan ratikan kaavarungossa on otettu huomioon luontokohteet ja vesiluontokohteet, ja niiden jatkuvuus turvataan kattavasti. Lisäksi viherkaduilla on pyritty yhdistämään luontokohteita sisältäviä viheralueita toisiinsa. Paikoittain on mahdollisuus jopa lisätä viherympäristön määrää ja kytkeytyneisyyttä. 

Raportin mukaan Vantaan ratikan kaavarungon vahvuuksia ilmastonäkökulmasta ovat: liikkumisen tarpeen vähentäminen, kulkumuotojakauman painottuminen kestäviin vaihtoehtoihin, alue- ja yhdyskuntarakenteen monipuolistuminen sekä olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen.   

Raportti on laadittu kaavarunkoluonnosaineiston pohjalta kevään, ja kesän ja syksyn 2022 aikana ja sen on laatinut konsulttityönä Ramboll Finland Oy. Tutustu tarkemmin raporttiin Vantaan ratikan verkkosivuilla. Ratikan kaavarunkoa käsitellään tammikuun kaupunkiympäristölautakunnassa.

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitys