Vandaspåran: resultaten av fastighetsägarenkäten och spårvagnsspelet har publicerats

Nyhet

Som bakgrund till planeringen av dispositionsplanen för Vandaspåran utreddes fastighetsägarnas, barnens och de ungas synpunkter på planeringen av spårvagnen. Fastighetsägarna anser att spårvagnen utvecklar staden medan barn och unga önskar mer trygghet och konst på spårvagnens rutt. Resultaten i rapporterna fungerar som bakgrundsmaterial vid planeringen av spårvagnen.

Som stöd för planeringen av framtidens spårvagnsstad har man också utrett fastighetsägarnas samt barnens och de ungas synpunkter.

Som bakgrund till planeringen av dispositionsplanen för Vandaspåran utreddes fastighetsägarnas synpunkter med hjälp av en enkät och barnens och de ungas åsikter med hjälp av ett spårvagnsspel hösten 2021. Nu har resultaten av enkäten och spårvagnsspelet publicerats. Fastighetsägarna anser att spårvagnen utvecklar staden medan barnen och de unga önskar mer trygghet och konst på spårvagnens rutt.

I fastighetsägarnas svar betonas bostadsaktiebolagens svar. Det eventuella byggandet av spårvägen ses huvudsakligen som en utveckling av storområdena Aviapolis, Dickursby och Håkansböle, vilket i synnerhet stärker områdenas attraktionskraft och tillgänglighet.

– Aviapolis och Håkansböle upplevs nu vara lättillgängliga med bil och spårvagnen anses stärka tillgängligheten också när det gäller kollektivtrafiken. Spårvagnen anses också ge alla storområden mer attraktionskraft, berättar generalplaneplaneraren Eeva-Maria Niemi.

I Aviapolis lyfter man fram att cykel- och gångtrafiken bör utvecklas. Håkansböle anses ha en stor utvecklingspotential särskilt ur boende- och servicesynvinkel och spårvagnen upplevs höja områdets profil och attraktivitet. I en del av svaren framkom också en oro för att den grönska som är utmärkande för Håkansböle inte ska bevaras. Dickursby anses ytterligare stärka sin ställning som ett starkt områdescentrum.

Barn och unga vill ha trygghet och miljökonst

Barns och ungas syn på planeringen av spårvagnen och den egna närmiljön utreddes med hjälp av ett spårvagnsspel och olika aspekter på trygghet och säkerhet lyftes fram.

Barnen och de unga ansåg särskilt att det var trevligt att ha köpcentrum och servicekoncentrationer, det egna hemmet, skolan, parker och kollektivtrafik utmed spårvagnsrutten. Som skrämmande platser tog man upp mörka platser, gråhet, rastlöshet och skrämmande och hotfulla människor i områdena.

Utmed spårvagnsrutten önskar man sig gräsmattor och planterade träd. När det gäller konst önskade lågstadieeleverna mest målarkonst och ljuskonst och högskoleeleverna och studerandena på andra stadiet även miljökonst.

– Stärkandet av trygghetskänslan lyfts fram i barnens och de ungas svar och man strävar efter att stärka den i planeringen, till exempel genom belysning. De unga är medvetna och det är fint att se att de vill att miljökonst ska finnas med, summerar Janni Honkavaara.

Resultaten av rapporterna har presenterats för olika team inom spårvagnsplaneringen och de fungerar som bakgrundsmaterial vid planeringen av spårvagnen. Resultaten av spårvagnsspelet har också lämnats för kännedom vad beträffar arbetet med modellen Barnvänlig kommun.

Fastighetsägarenkäten genomfördes 24.11–31.12.2021 och spårvagnsspelet spelades i skolor och läroanstalter på andra stadiet 15.11–22.12.2021. Totalt 78 svarspersoner svarade på fastighetsägarenkäten. Spårvagnsspelet inleddes av 295 svarspersoner och den sista frågan besvarades av 100 spelare. I testspelet deltog 100 svarspersoner. Alla svar har beaktats i resultaten. På grund av antalet svarspersoner är resultaten inte statistiskt signifikanta utan riktgivande.

Bekanta dig närmare med resultaten av fastighetsägarenkäten och resultaten av spårvagnsspelet.

More information

Eeva-Maria Niemi

generalplaneplanerare
050 302 9412 eeva-maria.niemi@vantaa.fi