Planläggning 2023: Vanda är småhusens storstad

Artikel

Etiketter

BoendeTrafikMiljö och naturInvånare

Utmed järnvägen finns Vandas många centrum där det byggs mycket, men Vanda är också småhusens storstad.

Karttaa osoittava käsi kuvituskuvana

Till och med över 100 000 personer bor i småhus i Vanda.
– Även om staden blir allt tätare och stadskärnorna är höghusbetonade är målet med planläggningen att Vanda även i fortsättningen ska vara småhusens storstad, säger generalplanchef Mari Siivola.

Den nya generalplanen som styr utvecklingen av Vanda fram till 2050 tillkännagavs i januari 2023. I generalplanen ingår flest småhusdominerade bostadsområden, upp till 4 100 hektar.

– En del av småhusområdena kommer också att förändras: det är naturligt att bygga områdena nära järnvägsstationen eller utmed Vandas planerade spårvagnsväg tätare och högre. I sådana fall kan flervåningshus också vara lämpliga för områdena, beskriver Siivola.

Vanda har satt som mål för denna fullmäktigeperiod att fler småhusbostäder ska byggas i vår stad varje år. Med småhus avses förutom egnahemshus också par- och radhus. År 2022 färdigställdes ett rekordstort antal småhusbostäder i vår stad, mer än 600.

– Med ett flerårigt småhusprogram letar vi efter sätt att främja småhusbyggandet. Uppmärksamhet fästs bland annat vid den balanserade utvecklingen av de områden som ska bli tätare och säkrandet av grönska, säger Siivola.

Också helt nya småhusområden eller utbyggnader av befintliga områden planeras. Se planläggningsöversikten på vantaa.fi/sv/boende-och-miljo/stadsplanering/planlaggning.

 

Har du planer på att bygga?

Innan du börjar bygga måste du ta reda på vad du får bygga på din tomt och om ditt byggprojekt kräver ett tillstånd. Tillstånd förknippade med byggande i Vanda behandlas elektroniskt i tjänsten Lupapiste. Du kan börja genom att skicka en rådgivningsbegäran via Lupapiste till Vanda byggnadstillsyn eller läsa mer om kraven för byggprojektet på vantaa.fi/byggnadstillsyn.

Vad kan du bygga?

Generalplanen, detaljplanen och byggnadsordningen definierar tomtens användningsändamål samt kraven för storleken och utseendet på de byggnader som ska byggas. Du får reda på detaljplanen som gäller för tomten i Vanda karttjänst på kartta.vantaa.fi.

Avvikelser från detaljplanen kräver ofta ett avvikelsebeslut som beviljas av detaljplaneringen. I områden med endast en giltig generalplan kräver byggandet en lösning om planeringsbehov. Ett avvikelsebeslut och en lösning om planeringsbehov söks via tjänsten Lupapiste.

Överväger du kompletteringsbyggande på din tomt?

På detaljplanekartan kan du ta reda på om du kan bygga mer på din tomt. I detaljplanen definieras vanligtvis tomtens byggrätt, det maximala tillåtna antalet våningar, byggnadsytan och eventuella skyddade områden. På tomten måste det också finnas en lämplig plats för den nya byggnaden.

Det finns många sätt att bygga mer på tomten. På en stor tomt kan det finnas plats för en helt ny byggnad. Då styckar man av en del av den befintliga tomten som kan säljas. Om byggrätten är tillräcklig kan den befintliga byggnaden också byggas ut och till exempel en extra våning eller vindsvåning kan byggas. Om byggnaden redan är i dåligt skick kan rivning och ersättning av den effektivisera användningen av tomten, om den gamla byggnaden är belägen i mitten av tomten.

Letar du efter en tomt?

Vanda stad säljer tomter i löpande försäljning och som anbudsförfaranden. Tomtutbudet finns på vantaa.fi/sv/boende-och-miljo/byggande-och-tomter/tomter-och-markomraden/stadens-tomter-egnahemshus. På grund av det begränsade tomtutbudet är det också bra att leta efter lämpliga småhustomter i Vanda på den privata marknaden.

 

Denna artikel publicerades i Vanda invånartidning 1/2023. Läs de andra artiklarna på invånaretidningens sidan!

Keywords

Invånartidning1/2023Planläggning