Rapport över Vandaspårans trafikeffekter är klar

Artikel

Etiketter

Trafik

Rapportet över Vandaspårans trafikeffekter förklarar hur stadsutvecklingen längs spårvägen påverkar trafikflödet.

Rapportet över Vandaspårans trafikeffekter förklarar hur stadsutvecklingen längs spårvägen påverkar trafikflödet. 

Effekterna har utretts i den strategiska planen för Vandaspåran som är en zon bildad inom en radie av cirka 800 meter från hållplatserna. 

Befolkningen kommer att fördubblas och arbetskraftens tillgänglighet ökar 

Den strategiska planen för Vandaspåran bygger på förtätning av markanvändningen längs spårvägen, och antalet invånare och arbetsplatser kommer att öka kraftigt från dagens situation. Befolkningen inom den strategiska planen för Vandaspåran kommer att mer än fördubblas och kommer på långt sikt år 2050 att ha cirka 125 000 invånare. Likaså kommer antalet arbetsplatser att öka med cirka 60 % på långt sikt och enligt prognoserna kommer det att finnas cirka 84 000 arbetsplatser inom den strategiska planens område år 2050.

På grund av den strategiska planens inflytande kommer fler invånare att placeras nära arbetsplatsområdena i framtiden, vilket kommer att ha en positiv effekt på utvecklingen av arbetskraftens tillgänglighet.

Hållbar trafik fördubblas längs Vandasprårans väg 

På långt sikt kommer totala antalet resor som avgår från spårvägsrutten att öka med cirka 80 procent från dagens läge. Ökningen av antalet resor är dock betonad på gång, cykel och kollektivtrafik och antalet bilresor ökar mer måttligt.

År 2050 kommer antalet resor till fots, på cykel och i kollektivtrafiken att fördubblas från dagens situation och antalet bilresor kommer att öka med 35 %. 
 

Keywords

InvånartidningSpårvagn