Rapporten om Vandaspårans konsekvenser för trafiken klar

Nyhet

Etiketter

StadsplaneringTrafik

I rapporten har man utrett på vilket sätt stadsutvecklingen påverkar hur trafiken fungerar. Antalet resor till fots, med cykel och kollektivtrafik kommer att fördubblas fram till 2050.

Havainnekuva vantaan ratikasta Vaaralassa Hakuninilantiellä Kirkkokujan läheisyydessä.

Rapporten ”Vantaan ratikan liikenteelliset vaikutukset” om vilka konsekvenser Vandaspårans dispositionsplan har för trafiken är klar. I rapporten har man utrett på vilket sätt stadsutvecklingen utmed spårvägen påverkar hur trafiken fungerar. Konsekvenserna har utretts inom dispositionsplanens område, som utgörs av en zon inom en radie av ca 800 meter från spårvagnshållplatserna.

I rapporten bedöms de trafikmässiga konsekvenserna för det år då spårvägen öppnas för trafik och för läget på lång sikt, där hela markanvändningspotentialen har förverkligats i dispositionsplanens område och konsekvenserna framkommer i sin helhet. Som granskningsår har man använt åren 2030, 2040 och 2050. Konsekvenserna beskrivs som förändringar i nuläget. Utgångspunkten för prognoserna är markanvändningen enligt dispositionsplanen och utvecklingen i regionen enligt MBT-planen.

I modellen för trafikprognoser har man beaktat coronapandemins långvariga verkningar på rörligheten och trafiken. Modellen baserar sig på HRT:s rapport ”Muuttuvat liikkumisen tarpeet” om förändringar i mobilitetsbehoven (2021) och rapportens resultat om hur distansarbete blivit vanligare. Rapporten har utarbetats av WSP Finland Oy.

Invånarantalet i området för dispositionsplanen fördubblas och tillgången på arbetskraft ökar

Spårvägens dispositionsplan baserar sig på att markanvändningen längs spårvägen förtätas och att invånar- och arbetsplatsantalet kraftigt ökar jämfört med nuläget. Invånarantalet i området för dispositionsplanen mer än fördubblas jämfört med nuläget och kommer på lång sikt år 2050 att uppgå till omkring 125 000 invånare. Likaså kommer antalet arbetsplatser att öka med cirka 60 procent på lång sikt jämfört med nuläget och enligt prognoserna kommer det år 2050 att finnas cirka 84 000 arbetsplatser i området för dispositionsplanen.

Med anledning av dispositionsplanen kommer det i framtiden att bo fler invånare i närheten av arbetsplatsområdena, vilket inverkar positivt på utvecklingen när det gäller arbetskraftstillgången. Tillgången på arbetskraft beskriver hur många invånare som kan nås med tanke på varje arbetsplats. I och med spårvägen förbättras också kollektivtrafikens servicenivå, vilket för de övriga bostadsområdena i regionen närmare arbetsplatserna.

– I förhållande till den övriga regionen är tillgången på arbetskraft i området för dispositionsplanen för närvarande sämre än genomsnittet, men i och med den kommande utvecklingen får man tillgången att öka snabbare än i Helsingforsregionen. Spårvagnen har en positiv inverkan både när det gäller företag och anställda. De nya invånarna behöver nya tjänster och företag, det vill säga det finns en efterfrågan på företag, och ur de anställdas perspektiv är det å andra sidan lättare än tidigare att komma till arbetsplatsen med spårvagn, säger projektdirektör Tiina Hulkko.

Antalet resor till fots, med cykel och kollektivtrafik fördubblas

På lång sikt kommer det totala antalet resor från området för dispositionsplanen att öka med cirka 80 procent jämfört med nuläget. Det är främst gång-, cykel- och kollektivtrafiken som ökar medan antalet bilresor ökar mera måttligt. Antalet resor till fots, med cykel och kollektivtrafik fördubblas fram till 2050 jämfört med nuläget, medan antalet bilresor ökar med 35 procent. Antalet passagerare som färdas med spårvagn utreds också. Trafikprognosrapporten blir klar närmare investeringsbeslutet.

Trots den stora ökningen av antalet bilresor förutspås antalet kilometer som körs med personbil inte öka i samma proportion. Resorna är kortare i den täta staden. Biltrafikens andel av alla resor minskar också betydligt, från 51 procent till 38 procent.

– Vanda stad har som mål att öka den hållbara rörligheten. Vandaspåran och stadsutvecklingen i spårvagnens dispositionsplan stöder detta, fortsätter Hulkko.

Utsläppen från personbilstrafiken förutspås minska betydligt, huvudsakligen på grund av den uppskattade övergången från personbilar till elbilar.

Trängseln i trafiken ökar, spårvagnsresorna försenas inte

Den ökade markanvändningen i dispositionsplanen innebär att antalet resor inom biltrafiken ökar, vilket oundvikligen också påverkar trafikmängderna i gatunätet och hur trafiken fungerar. Körhastigheterna sjunker under eftermiddagens mest trafikerade timme. Trafikträngseln gäller endast en liten del av väg- och gatunätet, men förseningarna ökar på sådana sträckor som är överbelastade.

Problem med hur trafiken fungerar på grund ökade trafikmängder kan förekomma särskilt på Dickursbyvägen, Skjutsvägen och Västerkullavägen, där trafikmängderna ökar kraftigt i förhållande till gatukapaciteten fram till 2050.

– I praktiken uppstår det allt oftare trafikstockningar om kollektivtrafiken inte utvecklas och stadsstrukturen förtätas. Spårvagnen kör i sitt eget körfält, vilket innebär att rusningen inte orsakar fördröjningar i spårvagnsresorna.

Bekanta dig närmare med den rapport som finns i avsnittet Selvityksiä ja aineistoja under Vandaspåran.

Keywords

SpårvagnStadsutveckling