För Dickursby skolas vårdnadshavare

Etiketter

Dickursby storområdeUtbildning

På denna sida

Skolresor

Det är skäl att med barnet bekanta sig med skolvägen och eventuella trafikfarliga ställen redan i god tid innan skolstarten. En reflex är en fördelaktig försäkring. Om eleven använder cykel till sin skolväg bör den vara i skick. Också lampa och cykelhjälm hör till cyklistens utrustning.

En skolelev har rätt till avgiftsfri skolskjuts eller ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande till skolan om skolvägens längd överskrider de kilometergränser som stadgas om i lagen om grundläggande utbildning eller i Vanda stads skolskjutsprinciper. Rätt till skolskjuts kan även uppstå om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig eller eleven inte klarar av den av hälsomässiga skäl.

Skolskjuts beviljas till den närskola kommunen anvisar barnet. En elev har dock rätt till avgiftsfri skolskjuts med kollektivtrafik till en annan skola i Vanda än närskolan i det fall eleven skulle ha rätt till avgiftsfri skolskjuts till sin egen närskola och grunderna för beviljande av skolskjuts och kilometergränsen till både elevens närskola och den andra skolan uppfylls. Ansök om skolskjuts genom att fylla i blanketten Ansökan om skolskjuts

Jämställdhet och likabehandling

I varje skola utarbetas en plan för jämlikhet och likabehandling i samarbete med eleverna. Målet med planen är att få fram fenomen som försvagar jämliket och likabehandling samt finns medel för att främja jämlikets- och likabehandlingsarbetet i skolorna. I de svenskspråkiga skolorna ingår planen i verksamhetsplanen, som finns i Wilma

Skolmat

I skolan serveras ett mål mat om dagen, vilket ska ge eleven 1/3 av dagens energibehov. I skolmåltiden ingår:

• en huvudrätt med tillägg av potatis, ris eller pasta • sallad eller råkost och salladsdressing förutom med sopp- och gröträtter

• knäckebröd och vegetabiliskt fett att breda på brödet

• fettfri mjölk, surmjölk eller vatten

• varje dag erbjuds även ett vegetariskt alternativ Vid sopp- och grötmåltider serveras ingen sallad. I stället bjuds mjukt bröd och pålägg. I grötmåltiden ingår dessutom saftsoppa och bröd. De dagar gröt serveras finns också en vegetarisk soppa eller låda som alternativ.

Ifall eleven behöver specialdiet ska blanketten Anmälan om specialdiet fyllas i

Ifall det sker en olycka

Försäkring

Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor.

Försäkringen täcker skolresor endast om eleven går hem direkt efter skoldagen.

Olycksfall

Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antingen till Vanda stads hälsocentral eller i allvarligare fall till direkt till ett sjukhus. Vid tandolyckor sänds eleven direkt till Vanda stads tandkliniker.

Omedelbara kostnader som vård av olycksfall medför, som t.ex. läkararvoden och vård- och sjukhuskostnader ersätts av Vanda stads försäkring. Det är skäl att beakta att eventuella privata barnförsäkringar för sjukvårdskostnader eller olycksfall inte ersätter olycksfall som har drabbat eleven i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas eller under skolresan eftersom det då enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen som är ersättningsskyldig. Familjens egna försäkringar kan därför inte heller användas för att ersätta kostnadsskillnader mellan allmän och privat sjukvård.

Kläder, armbandsur mm. som gått sönder i samband med en olycka ersätts inte. Kläder som har klippts upp på grund av vårdåtgärder kan ersättas. Glasögon som gått sönder i samband med en olycka ersätts om olyckan föranlett ett läkarbesök.

För varje olycksfall ska det fyllas i en olycksfallsanmälan som undertecknas av vårdnadshavaren och skolans representant, och därefter sänds till bildningsverket. En noggrann redovisning över olycksfallet görs fastän olyckan inte skulle föranleda ett besök hos läkaren. Olycksfallsanmälningsblanketten och tilläggsuppgifter fås från skolan eller på Internetadressen www.vanda.fi/svenska under länken e-tjänster.

 

Frånvaro

Om eleven insjuknar ska vårdnadshavaren utan dröjsmål meddela det via Wilma (fliken Lektionsanteckningar/meddela om frånvaro).

För läkar-, tandläkarbesök eller motsvarande ska föräldrarna kontakta klasslärare på förhand via Wilma.

Extra lovdagar ansöks och beviljas via Wilma. Obs! Välj svenska som språk i Wilma, för annars öppnar sig inte formuläret. Klassläraren beviljar kortare ledigheter (1-3 dagar) och längre frånvaro beviljas av skolans rektor. Anhållan börj göras i god tid och gärna flera veckor på förhand.

Elevvård

Alla vuxna som arbetar i skola i Vanda värnar om elevernas välmående och lärande i samarbete med vårdnadshavarna. Elevens välmående i skolan påverkas av en sund och trygg skolmiljö samt av tillräckligt stöd för lärande och skolgång. Elevvårdsarbetet stödjer eleven och hela skolgemenskapen. Eleven har rätt att få elevvård i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen och även på andra stadiet.

Syftet är att agera förebyggande och ingripa så tidigt som möjligt vid eventuella svårigheter med skolgången. I Vanda genomförs elevvården i samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att skapa ett bra förtroende i samarbetet mellan hem och skola som främjar elevens välmående och vardag både i skolan och i hemmet.

Vid varje svenskspråkig skola i Vanda fungerar en elevvårdsgrupp. Standardsammansättningen av elevvårdsgrupperna i de svenskspråkiga skolorna i Vanda är:

• rektor/föreståndare

• skolpsykolog

• skolkurator

• skolhälsovårdare

• speciallärare

• elevhandledare (årskurserna 7–9)

Utöver ovanstående personer kallas även representanter för elever, vårdnadshavare, skolpersonal och samarbetspartner till elevvårdsgruppens verksamhet på det sätt och enligt den tidsplan som är meningsfull för den aktuella frågan och verksamheten. Läraren medverkar i elevvårdsgruppens möten när ärenden som berör den egna undervisningsgruppen behandlas på ett allmänt plan.

Situationen i klassen behandlas så att informationen om och namnen på de enskilda eleverna inte tas upp (t.ex. utifrån atmosfären eller mobbningen i klassen). Om den aktuella klassen har skolgångsassistent/biträde kan även hen delta i elevvårdsgruppens möte.

Du kan enkelt kontakta elevvårdspersonalen per Wilma, men det går också bra att kontakta dem per telefon.

Morgonverksamhet för eleverna - Morgis

Skolans Morgis finns i första hand till för skolans yngre elever i årskurserna 1-2. Det är öppet under måndag-fredag kl. 7.30-9.00 för de elever som behöver komma till skolan mycket tidigare, innan den egentliga skoldagen börjar. Även äldre elever kan komma till morgis. De barn (åk 1-2) som kommer till morgis senast kl. 8.00 har möjlighet att äta ett avgiftsbelagt morgonmål.

Eftermiddagsverksamhet - Eftis

Folkhälsan är eftisarrangör i Dickursby skola. Eftis tar över när den sista lektionen tar slut och erbjuder program och trygg samvaro under eftermiddagarna fram till kl. 17.00 i skolans utrymmen.

Må bra! I Dickursby skola

Vi jobbar aktivt för att såväl elever som personal ska må bra i vår skola. Stommet utgörs av bemötandet och diskussionerna i skolvardagen, men vi jobbar också systematiskt för detta mål. Vi ser att våra satsningar på motion och rörselse, ett aktivt förhållandesätt gentemot mobbning, satsningar på trivsel och gemenskap, traditioner och gemensamma samlingar för hela skolan stöder denna målsättning.

Inom den klassvisa förebyggande arbetet utnyttjas diverse material som utarbetats för skolor. Arbetsformerna och övningarna varierar och går under olika namn, men målet är att på olika sätt jobba med självreflektionen. Målet är en starkt självkänsla och ett ökat välmående.

 

Om du misstänker att ditt barn utsätts för mobbning, eller om du har orsak att misstänka att hon eller han mobbar någon annan, ska du utan tvekan ta kontakt med skolan, så kan ärendet skötas så snart och effektivt som möjligt! Tala med ditt barn om mobbning, även om han eller hon varken blir utsatt för eller mobbar andra. Det är viktigt att vi tillsammans med våra barn funderar över hur man ska göra om man upptäcker att någon i skolan blir mobbad.

More information

Tonya Aurto

Vanda stad
skolsekreterare
tonya.aurto@vantaa.fi