Fullmäktige behandlade fjolårets Välfärdsberättelse

Meddelande

Vanda stadsfullmäktige antecknade Vandas välfärdsberättelse 2020 för kännedom vid sitt sammanträde 12.4. Det är en omfattande översikt över Vandabornas hälsa, som sammanställts av flera informationskällor.

Välfärdsberättelsen beskriver situationen i Vanda och de åtgärder som vidtas utgående från den rapporteras separat. Nedan några centrala iakttagelser som det bör fästas särskilt vikt vid.

Vi behöver fortfarande arbeta för att stödja hälsosamma levnadsvanor. Endast en liten del av barnen och ungdomarna i Vanda rör på sig tillräckligt och i genomsnitt äter vartannat barn inte lunch i skolan varje dag. Till och med en fjärdedel av de vuxna invånarna motionerar inte på fritiden. I synnerhet bland äldre kvinnor är det vanligt att inte motionera på fritiden. Mindre än hälften av de vuxna Vandaborna äter grönsaker och frukt enligt näringsrekommendationerna.

Psykiska hälsoproblem hos ungdomar märks särskilt bland flickor, hos vilka upplevd ångest och skoltrötthet var oroväckande vanligt. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa bland personer i arbetsför ålder har också ökat under de senaste åren. Omkring var fjärde Vandabo i arbetsför ålder upplever att arbetsförmågan försämrats och bedömer att de inte orkar arbeta fram till pensionen.

Mätt med prevalensindexet är Vandabornas hälsotillstånd bättre än hos finländarna i genomsnitt, men skillnaderna mellan stadens olika områden är ändå stora. Skillnader mellan områdena förekommer också på skolnivå och i sysselsättningen.

Arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund är cirka två gånger så vanlig som hos majoritetsbefolkningen. Dessutom är andelen ungdomar som hamnar utanför arbete och utbildning oroväckande stor bland dem som har utländsk bakgrund.

Fullmäktige godkände detaljplaner

I området Grand Wing i Skattmans byggs kontor, ett hotell och ett upplevelsecentrum samt ett parkeringshus som betjänar dessa. I kvarteret planeras också bostäder. I nuläget är området huvudsakligen ett område med låga buskage och träd. Det ligger på drygt en och en halv kilometers avstånd från Aviapolis tågstation, mitt emot Flamingo och Jumbo.

På Resårbrinken i Tavastberga detaljplaneras fyra nya småhustomter.

På Tegelbrännargränden 3b i Petikko utvidgas tomten. Bilverkstaden behöver ett område för parkering och körning runt byggnaden.