Utkastet dispostionsplan för Vandaspåran: Invånarna kommenterade spårvagnens rutt

Nyhet

I åsikterna om utkastet till dispositionsplan betonades trafikfrågor och önskemålen varierade enligt område. Rapporterna om växelverkan i utkastet till dispositionsplan publiceras som en del av förslaget till dispositionsplan, som framskrider till beslutsfattande i början av år 2023.

Havainnekuva Vantaan ratikasta Fazerintiellä Fazerin ratikkapysäkillä.

Översiktsbild av Vandaspåran vid Fazers spårvagnshållplats på Fazersvägen. Bild: WSP.

En rapport om växelverkan i utkastet till dispositionsplan för Vandaspåran som skisserar upp en vision av framtidens spårvagnsstad är under arbete. Det inkom 102 åsikter om utkastet och åsikter lämnades in av 44 personer. I åsikterna betonades trafikfrågor. Stadsbilds- och landskapsfrågor kommenterades också. I åsikterna uttrycktes en önskan om att naturområden och grönområden ska bevaras. De flesta åsikterna gällde spårvagnen som transportmedel, särskilt dess sträckning och hållplatser samt förbättringen av gång- och cykelförbindelserna. Byggandet av en spårväg i Vanda väckte åsikter för och emot.

Området för spårvagnens dispositionsplan utgörs av en zon inom en radie av cirka 800 meter från spårvagnshållplatserna. I utkastet till dispositionsplan för spårvagnen har man uppskattat att invånarantalet kan komma att öka med över 60 000 och arbetsplatstillväxten uppgå till cirka 30 000 fram till 2050.

– Utifrån svaren verkar det som om man till stor del var nöjd med utkastet till dispositionsplan. Inga åsikter lämnades in om dispositionsplanens dimensionering, vilket var lite överraskande. I åsikterna ansågs spårvagnen göra det egna bostadsområdet ännu mer tillgängligt. Önskemålen varierade enligt storområde, säger generalplanearkitekten Mika Ahonen.

Önskemål i områdena utmed spårvägen

I de åsikter som gällde Aviapolis önskades cykelleder över Ring III, i Rosendal ville man se en utveckling av stadsbilden samtidigt som man också önskade en övergång över Skrakabäcken.

I Dickursbyområdet föreslogs en ändring av spårvagnens rutt så att leden går längre norrut än Dickursbytunneln som redan fastslagits som rutt.

I storområdet Håkansböle var man nöjd med rekreationsområdena i Håkansböle samtidigt som det fanns en oro över om grönskan kommer att bevaras.

– Alla åsikterna beaktas och de besvaras i samband med förslaget till dispositionsplan. Gång- och cykelförbindelserna förbättras längs spårvagnsrutten. I Håkansböle bevaras rekreationsområdena nästan oförändrade, så i Håkansböle behöver man inte vara orolig, summerar Ahonen.

Förslaget till dispositionsplan för beslutsfattande i början av 2023

Utkastet till dispositionsplan bearbetas som bäst till ett förslag utgående från den respons man fått. Invånarna fick kommentera utkastet under juni månad och det ordnades också invånarevenemang områdesvis på spårvagnsrutten. I de evenemang som arrangerades i områdena deltog sammanlagt cirka 400–500 personer.

Som bäst håller man också på att göra en konsekvensbedömning av Vandaspårans dispositionsplan, om vilken det redan publicerats en rapport som gäller konsekvenserna för trafiken. Under hösten 2022 färdigställs ett utkast till förslag utgående från den respons man fått om utkastet till dispositionsplan och de konsekvensbedömningar som utarbetats utifrån det.

Rapporterna om växelverkan i utkastet till dispositionsplan publiceras som en del av förslaget till dispositionsplan. Avsikten är att fullmäktiges förslag till dispositionsplan ska godkännas i början av år 2023.

More information

Mika Ahonen

generalplanearkitekt
050 302 9244 mika.ahonen@vantaa.fi

Keywords

SpårvagnBli involveradStadsutveckling