Metsänhoito

Asiasanat

Ympäristö ja luonto

Vantaan kaupungin metsien hoidossa painotetaan luonnon monimuotoisuutta sekä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamista.

Metsää, jossa pystyyn kuolleita lahopuita.

Vantaan kaupungin alueella on metsiä noin 9 000 hehtaaria, joista kaupunki omistaa noin 3 500 hehtaaria. Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteiden mukaisesti.

Metsänhoidon periaatteet

Metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään muun muassa jättämällä lahopuuta hoitotöiden yhteydessä ja suosimalla luontaista, monilajista puustoa. Merkittävä osa metsäluontoon kuuluvasta eliölajistosta on riippuvaisia kuolleesta puuaineksesta.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan heikentävän havupuiden, erityisesti kuusen, menestymistä tulevaisuudessa. Metsänhoidossa sopeudutaan ilmastonmuutokseen kasvattamalla metsiä sekapuustoisina ja harventamalla nuoret metsät ajoissa. Hoidettu puusto kestää paremmin voimakkaiden tuulien lisääntymisen.

Metsänhoito on myös maisemanhoitoa. Ulkoilureittien varsilta voidaan avata näkymiä tiheää puustoa ja alikasvosta harventamalla. Tiheitä nuoria metsiä harvennetaan, jotta puusto säilyy hyväkuntoisena ja kestävänä. Huonokuntoisia puita poistetaan turvallisuussyistä rakennusten ja ulkoilureittien lähistöltä.

Metsäsuunnitelma

Kaupungin metsäsuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisempaa tietoa Vantaan metsäalueista ja esitetään tarvittavia hoitotoimenpiteitä.

Metsäsuunnitelmaan voi tutustua Vantaan karttapalvelussa. Yksittäisen rajatun metsäalueen valitsemalla saa näkyviin alueen suunnitelmatiedot.

Metsäsuunnitelma kartalla

Avainsanat

Metsät