Tikkurilan Väritehtaan alueen kaavarunko (nro 062900)

Nykyiseen keskustaan kiinteästi liittyvän uuden kaupunginosan suunnittelu käynnistyy kaavarungolla ja kansainvälisellä kutsukilpailulla. Alue sijaitsee Tikkurilan väritehtaiden, Heurekan pysäköintialueen, niiden väliin jäävien kartano- ja puistoalueiden sekä Keravanjoen rannan alueella. Kilpailulla haetaan vaihtoehtoisia ideoita sekä mitoitusta. Suunnittelun lähtökohdissa tulee korostaa alueen kerroksellista historiaa sekä vahvistaa joen merkitystä yhteisenä kaupunkitilana ja puistona.

Kaavarunkoalue

Alue sijaitsee Kuninkaalan kaupunginosassa ja osittain Jokiniemen kaupunginosassa, pääradan itäpuolella, noin puolen kilometrin päässä Tikkurilan rautatieasemalta etelään. Alue rajautuu etelässä Taostiehen, Kuninkaalantiehen, Markusaksenpuistoon sekä Heidehofintiehen. Idässä alue rajautuu Jokiniementiehen sekä Keravanjokeen ja pohjoisessa Tikkurilantiehen. Lännessä alue rajautuu päärataan.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tikkurila Oyj sekä Vantaan kaupunki ovat järjestämässä alueelle kansainvälistä kutsukilpailua, joka on tarkoitus valmistella ja järjestää vuosien 2021-2022 aikana.

Kilpailulla haetaan vaihtoehtoisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita sekä mitoitusta. Uuden kaupunginosan tulee korostaa alueen kerroksellista historiaa, alueen kulttuuriperintöä ja rakennusperintökohteita sekä vahvistaa Keravanjoen merkitystä yhteisenä kaupunkitilana ja puistona. Lisäksi haetaan ideoita siitä, millaista on uusi aktiivinen ja kestävä kaupunkilaisuus sekä kaupunkielämä mm. asumisen, työnteon, palveluiden, liikkumisen ja virkistyksen suhteen.

Kilpailun lopputuloksen perusteella alueelle valmistellaan kaavarunko tulevien asemakaavamuutosten pohjaksi. Tikkurila Oyj:n ja Vantaan kaupungin tavoitteena on, että kilpailualueen kaavarunko laaditaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta yhteistyössä ehdotuksen tekijän kanssa. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaava. Kaavarunko on yhteisen tahtotilan näkemys alueen suunnittelusta. Alueen asemakaavoitus sekä alueen toteuttaminen tulevat tapahtumaan vaiheittain.

Lähtötiedot

Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 40 ha, josta Tikkurila Oyj:n omistaman alueen pinta-ala on noin 20,7 ha.

Tikkurilan väritehtaan alueella sijaitsevat tällä hetkellä yhtiön tuotantolaitokset, pääkonttorirakennus, tutkimus- ja tuotekehitystilat, koulutustilat sekä ns. kartanoalue.

Suunnittelualueella on mm. Helsinggårdin päiväkoti sekä seurakuntatalon kiinteistöjä ja Gjutarsin taiteilijatalo. Väritehtaan alueiden ja Heurekan pysäköintialueen välissä on puisto- ja virkistysalueita.

Kulttuuriympäristön suojelu ja virkistyskäyttö

Suojelu on merkittävä osa alueen suunnittelussa huomioon otettavista asioista. Tikkurilan kulttuurimaisema -alue kuuluu Uudenmaan kulttuuriympäristöihin, jotka ovat maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaita. Muutosalueella on asemakaavalla suojeltuja vanhoja rakennuksia sekä rakennushistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja, kaupunginmuseon merkitsemiä, rakennusperintökohteita.

Kaavamuutostyön yhteydessä selvitetään edellytykset suojelulle ja rakennusten korjaamiselle. Alueella sijaitsee myös muinaismuistoalue ja osa Suuresta rantatiestä.

Jokivarsi rantoineen on oleellinen osa virkistyskäytön, luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta sekä tärkeä osa alueen liittymisessä ympäristöön. Jokivarren rantavyöhykkeitä on kunnostettu viime vuosina asukkaiden käyttöön. Keravanjoen rannat ovat tällä hetkellä yksi tärkeimmistä ja suosituimmista Tikkurilan alueen virkistysalueista, joka liittää Tikkurilan keskustan ja Heurekan alueen osaksi kaavarunkoaluetta.

Kaavamuutoksen hakija

Tikkurila Oyj on hakenut kiinteistöilleen asemakaavamuutosta.

Maanomistus

Tikkurila Oyj, Dickursby Ungdomsförening ja kaupunki.

Suunnittelukilpailu

Kilpailuohjelmaa varten kerätään asukkaiden mielipiteet osaksi suunnittelun tavoitteita. Kilpailuohjelmaa valmistellaan vuoden 2021 aikana.

Kilpailuehdotukset asetetaan asukkaille kommentoitaviksi kilpailuarvostelun aikana. Suunnittelukilpailun valmisteluun osallistuvat kaupungin omat suunnittelijat ja asiantuntijat, Tikkurila Oyj, konsultit sekä sopimusvalmistelijat.

Alueen suunnitteluun liittyvät selvitystyöt alkavat vuoden 2021 aikana.

Kilpailun pääperiaatteet hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa. Kilpailu toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Miltä näyttää Väritehtaan alueen tulevaisuus?

Alue liittyy osaksi Tikkurilan keskustarakennetta ja sen kehittämisessä on monia mahdollisuuksia. Kyselyllä kartoitetaan mielipiteitä alueen toivotusta tulevasta kehityksestä.

Kysely oli auki 10.1.2022 asti.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2021

Väritehtaan alueesta järjestettävän suunnittelukilpailun tavoitteet, Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021

Kaavarunkoon liittyviä selvityksiä

Rakennushistoriaselvitys, Tikkurila Oyj, osa 1, sivut 1-30

Rakennushistoriaselvitys, Tikkurila Oyj, osa 2, sivut 31-60

Rakennushistoriaselvitys,Tikkurila Oyj, osa 3, sivut 61-90

Lisätietoja

Ritva Kotilainen,
asemakaava-arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen
@vantaa.fi

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 21.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter