Haja-asutuksen jätevedet

Kun jätevedet käsitellään hyvin, kaivovedet säilyvät puhtaana eivätkä hajuhaitat laske asumisviihtyisyyttä. Kun lähivesien kuormitus vähenee, se vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja mahdollisuudet virkistyskäyttöön paranevat. Puhtaissa lähivesissä on mukava uida, kalastaa ja meloa.

Järviveden pinta ilta-auringossa.

Jätevesien hyvä käsittely pitää kaivoveden ja lähirannat puhtaina. Huonosti käsitelty tai väärään paikkaan johdettu jätevesi pilaa kaivovesiä ja uimarantoja sekä kasveja ja aiheuttaa hajuhaittoja.

Jäteveden sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja. Vesistöt rehevöityvät eli niissä esiintyy leväongelmia, rannat kaisloittuvat, ojat kasvavat umpeen ja kalakannat muuttuvat.

Jätevesijärjestelmän kunnostaja sijoittaa tulevaisuuteen. Kun jätevedet käsitellään hyvin, kaivovedet säilyvät puhtaana eivätkä hajuhaitat laske asumisviihtyisyyttä. Lisäksi kiinteistön arvo nousee.

Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa parhaaseen jätevesiratkaisuun. Ympäristön ja terveyden kannalta on parasta käsitellä käymälä- ja pesuvedet erikseen.

Jätevesiä koskevat määräykset

Haja-asutuksen talousjätevesiä koskevia määräyksiä on ympäristönsuojelulaissa ja lain nojalla annetussa uudessa valtioneuvoston asetuksessa, joissa on annettu kiinteistökohtaiselle jätevedenkäsittelylle puhdistusvaatimukset sekä Vantaan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Haja-asutusalueella olevien asuinkiinteistöjen ja teollisuuden jätevesien käsittelyä valvotaan ympäristönsuojelulain nojalla. Viemäröidyllä alueella on noudatettava vesihuoltolakia, joka velvoittaa liittymään heti yleiseen viemäriverkostoon.

Vaatimukset ja aikataulu

Jätevesijärjestelmän uudistaminen

Uudisrakennuksen jätevesijärjestelmän puhdistustehovaatimuksien täyttyminen varmistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Hakemukset tehdään sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta.

Kunnostamisesta pitää teettää suunnitelma ammattitaitoisella suunnittelijalla. Suunnitelma ja jätevesiselvityslomake on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupalupahakemukseen. Vastaava työnjohtaja täyttää asennuksen yhteydessä jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirjan.

Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa lausunnon ympäristökeskukselta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen liitteenä esitetystä jätevesisuunnitelmasta. Rakennusvalvonta ja ympäristökeskus yhdessä opastavat rakentajia teettämään suunnitelman pätevällä suunnittelijalla.

Rakentajan tulisi valita mahdollisimman hyvin juuri hänen kiinteistölleen sopiva järjestelmä. Tärkeää on suunnitella ja rakentaa järjestelmä huolellisesti. Rakennusta käyttöönotettaessa siellä on oltava myös jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.

Ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen haltijoiden on tehtävä jätevesien käsittelyjärjestelmästään selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesiselvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti.

Ympäristökeskus pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on uudistettava, että se täyttää ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen vaatimukset.

Lisätietoja

Vantaan kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 839 222 42 vantaa-info@vantaa.fi

Ympäristökeskus

Ympäristötarkastajat
ymparistotarkastajat@vantaa.fi

Päivi Jäntti-Hasa

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 841 9973 paivi.jantti-hasa@vantaa.fi

Kivistön ja Myyrmäen suuralueilla

Eeva Somerkoski

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 768 0359 eeva.somerkoski@vantaa.fi

Hakunilan, Koivukylän ja Korson suuralueilla

Toni Heino

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
ympäristötarkastaja
+358 40 620 1265 toni.heino@vantaa.fi

Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla

Avainsanat

Ympäristö