Luonnon monimuotoisuus Vantaalla

Asiasanat

EläimetYmpäristö ja luonto

Kaupungin ihmistoiminta haittaa monien lajien selviytymistä, mutta vastaavasti monelle tulokaslajille avautuu uusia mahdollisuuksia. Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet luontoarvoineen ovat suojeltuja.

Luontomaisema Vantaanjoen varrella Seutulassa.

Tyypillistä vantaalaista maisemaa ovat kallioiset mäet, metsät ja jokien varsien laajat peltoaukeat. Vantaalla on paljon omakotialueita ja tiiviisti rakennettuja keskustoja. Metsät, viljelysalueet sekä rakennetut ja muut ihmistoiminnan voimakkaasti muokkaamat ympäristöt tarjoavat paljon erilaisia elinympäristöjä suurelle joukolle kasvi- ja eläinlajeja.

Luonnon yleispiirteitä Vantaalla

Luo-alueet

Luo-alueet ovat yleiskaavaan merkittyjä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Alueiden eläimistöt tai kasvistot voivat olla erityisen arvokkaita, tai alueet toimivat muuten tärkeänä osana kaupunkiluonnon ekologista verkostoa.

Vantaalla luo-alueita on noin 780 hehtaaria. Suurin osa alueista sijaitsee retkeily- ja ulkoilualueilla tai lähivirkistysalueilla.

Luo-alueiden suunnittelussa, käytössä ja hoidossa tulee turvata alueen sisältämien erityisten luontoarvojen säilyminen. Metsien käyttöä rajoittavat kaavamääräykset ohjaavat esimerkiksi asemakaavoitusta ja varsinkin kaupungin mailla metsän- ja maisemanhoitoa sekä viheralueiden kunnossapitoa.

Sellaisilla alueilla, joilla ei ole asemakaavaa, luo-merkintä kertoo maanomistajalle, että alueella on erityisiä luontoarvoja.

Natura 2000 -alueet

Vantaan alueelle ulottuu osia neljästä Natura 2000 -alueesta. Natura 2000 -ohjelmaan on valittu Euroopan unionin maiden edustavimpia luontokohteita.

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkit ovat erityisiä luonnonmuodostumia, joita suojellaan esimerkiksi niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi. Luonnonmuistomerkkien vahingoittaminen tai turmeleminen on kiellettyä. Luonnonmuistomerkit on merkitty maastoon Luonnonmuistomerkki-kyltillä.

Vuonna 2021 Vantaalla oli 38 luonnonmuistomerkiksi rauhoitettua kohdetta. Luonnonmuistomerkkinä on rauhoitettu yksittäisiä puita, puuryhmiä, katajaketoja, lähteitä sekä geologisia kohteita, kuten hiidenkirnuja, siirtolohkareita ja muinaisrantoja. Viiden aiemmin suojellun luonnonmuistomerkin rauhoitus on lakkautettu.

Vantaalla ensimmäinen luonnonmuistomerkin rauhoitus tehtiin vuonna 1965. Silloin rauhoitettiin pihapiirissä Kongontiellä puuryhmä, jossa on muun muassa mäntyjä ja metsälehmuksia. Eniten luonnonmuistomerkkejä on rauhoitettu 1990-luvulla, jolloin rauhoitettiin 21 kohdetta. Sen jälkeen luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen on vähentynyt selvästi.

Lisätietoja

Ympäristösuunnittelijat

ymparistosuunnittelu@vantaa.fi

Sinikka Rantalainen

ympäristösuunnittelija
+358 50 318 0938

Jarmo Honkanen

ympäristösuunnittelija
+358 40 841 9962

Avainsanat

Luonnon monimuotoisuusMetsätVestra