Ympäristölautakunta lausui Vantaan Energian lämpövaraston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Ympäristölautakunta kokoontui 11.5. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Vantaan Energian lämmön kausivaraston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (asia 7). Lautakunta antoi arviointiohjelmista Uudenmaan ELY-keskuksen pyytämän lausunnon.

Ainutlaatuisessa lämpövarastohankkeessa suunnitellaan kallioluolastoa 50–60 metrin syvyyteen lämmön kausivarastointia varten. Lämpö varastoidaan luolastoon säilöttävään veteen. Varastossa olevan veden lämpötila olisi välillä 40– 140 ⁰C. Vesi on suunniteltu johdettavan Keravanjoesta kertaluonteisesti.

Hankealue sijaitsee osin Kuusikon asuinalueen ja osin Variskallion virkistysalueen alla. Eteläosastaan varastoalue rajautuu Kalkkikallion luonnonsuojelualueeseen. Alueen halki kulkee Kehä III. Ajotunnelit on osoitettu Vanhan Porvoontien kautta sekä viheralueen ja Kuusikkotien ja Nevatien poikki asuinalueiden välistä. Kaukolämmön siirtolinjan reitti hankealueelta jätevoimalalle noudattelee katualueita eikä linjaus sijoitu asuinalueille.

Lämpövaraston rakentamiseen liittyy muun muassa louhintaa, maanmuokkaustöitä ja ajotunneleiden rakentamista. Luolan tekniset tilat sijoitetaan pääsääntöisesti maan alle. Rakentamisen aikaiset merkittävimmät vaikutukset ympäristöön liittyvät arviointiohjelman mukaan maa- ja kiviainesten käsittelyyn ja kuljetukseen sekä näistä aiheutuviin mahdollisiin melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutuksiin. Luolaston louhinnassa syntyy suuri määrä kiveä, joka on kuljetettava pois alueelta.

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että on tärkeää minimoida hankkeen vaikutukset läheiselle asutukselle, ja muun muassa tehdä melumallinnukset louhinnan eri vaiheista. Vesistöjen osalta on syytä huomioida, että Keravanjoessa lajistoon kuuluu vuollejokisimpukoita, taimenia ja saukkoja, joiden olosuhteet eivät saa heikentyä. Samoin Kormyniitynoja -niminen puro kulkee läheltä hankealuetta. Lausuntoa täydennettiin kokouksessa vielä viestinnän näkökulmasta seuraavasti: ”Koska hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merkittävät alueen asukkaiden kannalta, on tiedotuksen oltava alueen asukkaille tehokkaampaa ja yksilöllisempää koko hankkeen ajan sekä vuorovaikutuksen varmistamiseksi on järjestettävä useampia keskustelutilaisuuksia.”

Lisätietoa lämpövaraston ympäristövaikutusten arvioinnista ELY-keskuksen verkkosivuilta, josta löytyy myös tallenne Vantaan Energian 14.4.2021 järjestämästä asukastilaisuudesta.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa lausunto Vantaan Energian kyllästetyn puun lämpökäsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (asia 6) sekä Valspar Corporation Oy:n maalitehtaan toiminnan ympäristöluvan muuttamisesta (asia 7).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.5.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter