Tontinomistajan vastuut

Asiasanat

AsuminenAsukkaat

Tontinomistajalla on useita vastuita tontillaan olevien rakennusten ja pihan sekä tontin ja kadun välisen alueen kunnossapitoon liittyen.

Omenat roikkuu omenapuussa.

Tontin omistajan tai haltijan tulee huolehtia muun muassa rakennustensa kunnosta ja tonttiliittymän talvikunnossapidosta.

Tontit ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen maankäytön edellyttämässä asianmukaisessa kunnossa. Tästä annetaan ohjeita Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen 17., 23. ja 32. pykälässä. Kuorma-autojen ja työkoneiden pysäköinnistä ja rekisteristä poistettujen ajoneuvojen, veneiden ja tavaran ulkosäilytyksestä tontilla on määräyksiä rakennusjärjestyksen 23. pykälässä.

Rakennusten ja pihan siisteys

Tontinomistajan velvollisuuksiin kuuluu pitää tonttinsa piha siistinä. Polttopuita saa säilyttää tavanomaisen määrän siististi pinottuna.

Asuin- ja piharakennukset on pidettävä hyvässä kunnossa, niin että rakennus näyttää ulkoisesti siistiltä. Asuinrakennuksen on oltava asuinkelpoinen.

Jos rakennuksessa on kolme kerrosta tai enemmän, on huolehdittava siitä, että pelastushenkilökunnan ajoneuvot pääsevät ajamaan rakennuksen viereen. Näin asukkaat voidaan pelastaa hätätilanteessa ikkunoiden kautta.

Linja-autojen, yhdistelmäajoneuvojen, työkoneiden ja kuorma-autojen säilytys asuintontilla on ajoneuvosta ja tontin koosta riippuen joko kiellettyä tai luvanvaraista. Tarkempaa tietoa määräyksistä on rakennusjärjestyksen 23. pykälässä.

Kadun ja pihan välinen alue, ojat ja sadevesikaivot

Tontinomistajan vastuulla on huolehtia oman tonttinsa ja kadun välisen alueen siisteydestä. Jos kadun reuna on yli kolmen metrin päässä tontin rajasta, tontinomistajan vastuu ulottuu vain kolmeen metriin asti.

Tontinomistajan on kerättävä alueelta roskat ja huolehdittava, ettei alueella kasva kasvillisuutta, joka haittaa kadulla liikkumista, kadun puhtaanapitoa tai näkyvyyttä. Tällaista kasvillisuutta voivat olla esimerkiksi liikennemerkin peittävä tai risteysalueen näkyvyyttä heikentävä kasvillisuus tai oksa, johon kadulla liikkuva voi törmätä tai joka voi vahingoittaa esimerkiksi ajoneuvojen sivupeilejä.

Jos tontilla tai tontin ja kadun välisellä alueella on oja tai sadevesikaivo, tontinomistajan on pidettävä se puhtaana. Talvella kaivot voivat jäätyä, jolloin ne on sulatettava. Jos oja tai kaivo tukkeutuu, vesi voi tulvia.

Aidat ja kasvillisuus tontin rajalla

Talvikunnossapito

Kadun ja tontin yhdistää toisiinsa tonttiliittymä. Liittymän aurauksesta, hiekoituksesta ja muusta kunnossapidosta vastaa tontinomistaja. Hänen vastuulleen kuuluu myös kaupungin kadunaurauksesta aiheutuneen lumivallin poisto tontin kulkuväylältä.

Tontilta auratuille lumille tulee löytyä paikka omalta tontilta. Lumia ei saa siirtää kadun, puiston tai naapurin puolelle.

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan tai hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää tai muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Talvikunnossapidon osalta tämä tarkoittaa, että vastuussa olevan tulee poistaa vaaraa aiheuttava lumimassa katolta ja tippumisvaarassa oleva jää räystäältä. Vaihtoehtoisesti voi suojata jalkakäytävän puomein ja varoittaa kulkijoita vaarasta.

Taloyhtiöissä pihojen ja pihakatujen talvikunnossapidosta vastaavat usein kiinteistönhuoltoyhtiöt.

Avainsanat

TontitKadutPuistot