Poikkeaminen yleis- tai asemakaavasta

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluRakentaminen

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa esimerkiksi asema- tai yleiskaavasta, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan suunnittelutarveratkaisu.

Kivistön asuntomessualueen omakotitaloja.

Poikkeamispäätös

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta, yleiskaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeaminen edellyttää erityisiä syitä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai alueen käyttöön liittyvä syy, ei hakijan henkilökohtainen syy. Tällöin ei riitä, että pyritään esimerkiksi tinkimään hyvästä rakentamistavasta kustannus- tai muista syistä.

Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

Poikkeamisesta päättää asemakaavapäällikkö. Yleiskaavasta poikkeamisesta päättää yleiskaavapäällikkö tai kaupunkisuunnittelulautakunta. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen poikkeamispäätöksen ja rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Poikkeamispäätöksestä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Vähäinen poikkeaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen rakennusluvan yhteydessä edellyttäen, että poikkeaminen on vähäinen. Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä.

Suunnittelutarveratkaisu

Vantaan rakennusjärjestyksen mukaan koko kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisut päättää yleiskaavapäällikkö. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Suunnittelutarveratkaisusta peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Luvan hakeminen

Poikkeamispäätös- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksista on ehdottomasti neuvoteltava etukäteen alueen kaavoitusinsinöörin tai kaavoitusteknikon kanssa.

Lisätietoja

Kai Zukale

Suunnittelutarveratkaisu, Poikkeamispäätös / Kivistö
Asemakaavainsinööri
+358 50 312 4546 Kai.Zukale@vantaa.fi

Anna-Liisa Vanhala

Poikkeamispäätös / Aviapolis, Tikkurila
Kaavoitusteknikko
+358 50 302 9334 Anna-Liisa.Vanhala@vantaa.fi

Mikko Järvi

Poikkeamispäätös / Myyrmäki
Kaavoitusinsinööri
+358 50 302 9416 Mikko.Jarvi@vantaa.fi

Mari Jaakonaho

Poikkeamispäätös / Korso, Koivukylä, Hakunila
Aluearkkitehti
+358 50 302 9411 mari.jaakonaho@vantaa.fi

Avainsanat

KaavoitusLuvat