Toimitilojen suunnittelu ja rakentaminen

Asiasanat

RakentaminenToimitilat

Kaupungin toimitilojen hankinta sekä kiinteistöomaisuuden hallinnointi ja kehittäminen kuuluvat kaupunkitilalautakunnan alaisuudessa toimivan Kiinteistöt ja tilat -palvelualueen vastuulle. Toimitilojen investointiohjelma ja toimitilahankkeet valmistellaan ja suunnitellaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa.

Tikkurilan päiväkotia rakennetaan

Tikkurilan päiväkodin rakennustyömaa.

Kiinteistöt ja tilat -palvelualueelle kuuluvan toimitilajohtamisen palveluyksikön lisäksi toimitilojen rakennuttajina toimivat VTK Kiinteistöt Oy ja VAV-konserni. Uudisrakentamisen lisäksi toimitilajohtaminen vastaa kiinteistöjen kunnon seurannasta, kunnossapitotöiden ohjelmoinnista, korjaustöiden toteuttamisesta ja valvonnasta sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpidosta.

Toimitilarakentamisen lähtökohtana on terveellisten ja turvallisten palvelutilojen tuottaminen. Muita tavoitteita ovat kustannus- ja energiatehokkuus myös elinkaarikustannukset huomioiden. Toimitilahankkeilla pyritään osaltaan kehittämään hyviä asukaslähtöisiä palveluja, kasvattamaan kaupungin elinvoimaa sekä katkaisemaan syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehitystä kaupunkistrategian mukaisesti. Päästövähennystoimia edistetään hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi resurssiviisauden toteuttamissuunnitelman mukaisin toimenpitein. Toimitilat pidetään teknisesti kunnossa sekä sisäilmaolosuhteiltaan ja esteettömyydeltään vaatimusten mukaisina.

Toimitilahankkeet perustuvat valtuuston hyväksymään Vantaan kaupunkitasoiseen palveluverkkosuunnitelmaan ja taloussuunnitelmassa tarkistettuihin toimialakohtaisiin palvelutarpeisiin.

Toimitilainvestoinnit

Toimitilahankkeet kootaan vuosittain tarkentuvaan ja talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuustoon hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan.

Toimitilainvestointiohjelma jakautuu kolmeen investointihankeryhmään:

  • uudisrakennusinvestoinnit tai vastaavat uudet vuokratilat/osaketilat
  • muutostyö- ja korjausinvestoinnit kaupungin kokonaan omistamissa toimitilarakennuksissa tai niiden piha-alueilla
  • muutostyö- ja korjausinvestoinnit kaupungin hallinnoimissa vuokra- ja osaketiloissa tai niihin liittyvillä piha-alueilla.
Uudisrakentamisen työohjelma vuodelle 2023(pdf, 205.81 KB) Korjausrakentamisen työohjelma 2023(pdf, 297.24 KB) Vuokra- ja osaketilojen työohjelma 2023(pdf, 43.84 KB)

Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset vuokranantajat tekevät näiden ohjelmien lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman ja vuokrasopimusten mukaan.

Kaupungin investoinneille on asetettu strategiakaudelle 2022 - 2025 tavoitteeksi 600 milj. euron menokatto, mikä on 100 milj. euroa enemmän kuin strategiakaudella 2018 - 2021. Kaupungin omien toimitilainvestointien osuus menokatosta on 340 milj. euroa. Myös kaupunkikonsernin lainakannalle asetetaan enimmäistavoitetaso, mikä tulee rajoittamaan hankkeiden toteutusta konserniyhtiöiden toimesta.

Investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

Toimitilajohtaminen pyytää vuosittain talousarviovalmisteluun liittyen kaupungin toimialoja tarkistamaan viimeisimmän kaupunginvaltuuston hyväksymän toimitilainvestointiohjelman oman palveluverkkonsa osalta sekä tekemään hanke-esitykset mahdollisista uusista tilatarpeista tai muutoksista.

Toimialojen tulee investointiesityksissään ottaa huomioon investointikehys sekä valtuuston viimeksi hyväksymä investointiohjelma. Investointiohjelmasta poikkeavat esitykset tulee perustella palvelutarpeiden tai -linjausten muutoksilla.

Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien laatiminen ajoitetaan investointisuunnitelman määrärahavarauksen mukaisesti ja esitetään toimitilajohtamisen vuosittaisissa työohjelmissa. Päävastuu tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista on toimitilajohtamisella, mutta ne tehdään yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa.

Kaupunki, VAV-konserni ja VTK Kiinteistöt -konserni toimivat koko kiinteistön elinkaaren käsittävissä tehtävissä rakennuttamalla ja yläpitämällä omistamansa rakennukset.

Kaikkien kaupungin käyttöön tulevien toimitilojen suunnittelussa noudatetaan yhteistä suunnitteluohjetta.

Ohjeita suunnittelijoille (pdf, 579.31 KB)

Vuosikorjaukset

Toimitilajohtamisen kunnossapitoyksikkö vastaa hallinnoimiensa kiinteistöjen kunnon seurannasta sekä kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista. Kiireettömistä korjauksista laaditaan vuosittain niin sanottu vuosikorjausohjelma PTS-ohjelmoinnin ja asiakkaiden korjaustarve-esitysten perusteella. Vuosikorjaustyöesitykset koskevat pääsääntöisesti alle 10 000 euron korjaustöitä, ja vuoden 2023 vuosikorjausohjelma on suunniteltu 1 300 000 euron rahoituspuitteen mukaisena.

Suunnitelmallisilla korjauksilla pyritään säilyttämään kiinteistöt käyttökelpoisessa tai alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Ohjelmaan kohteille merkityt määrärahat eivät ole kohdekohtaisesti sitovia, ja toimenpiteet tarkentuvat kohdekohtaisen korjaussuunnittelun myötä vuoden aikana. Kuhunkin kohteeseen käytettävä lopullinen määräraha määräytyy aina erillisen tarveharkinnan mukaan, kuitenkin siten, ettei kunnossapitoon yhteensä myönnettyä kokonaismäärärahaa vuositasolla ylitetä.

Vuosikorjausten toteuttamisesta vastaavat Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy ja hankintamenettelyn kautta valitut palveluntuottajat.

Vuosikorjausohjelma vuodelle 2023(pdf, 187.96 KB)