Kansainvälinen Vantaa -strategiateeman alla tehdään paljon työtä kotouttamisen ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomen kansainvälisimmässä kaupungissa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään erilaisissa verkostoissa ja hankkeiden kautta. Kaupunki haluaa olla kansainvälinen ja yhdenvertainen myös työnantajana. Viestinnässä kiinnitetään huomiota monikielisyyteen ja monikanavaisuuteen.

Ihmiset katselevat lentokonetta.

Johdanto

Vantaa on Suomen kansainvälisin kaupunki, ja vantaalaisista noin 23 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Kansainvälisyys merkitsee Vantaalla myös sitä, että kaupunkia kehitetään kansainvälisenä ja innovatiivisena lentokenttäkaupunkina; Vantaalla sijaitsee Suomen ainoa kansainvälinen lentokenttä. Kaupunkiin pyritään houkuttelemaan lisää kansainvälisiä yrityksiä ja investointeja, ja kansainvälistä yhteistyötä tehdään aktiivisesti erilaisten verkostojen kautta. Kansainvälinen Vantaa -teema linkittyykin vahvasti muihin tämän raportin teemoihin, kuten Elinvoimainen ja osaava Vantaa -teemaan, jonka alla avataan muun muassa yritysyhteistyötä ja kansainvälisille osaajille suunnattuja palveluita.

Vantaan väestö kasvaa ennen kaikkea maahanmuuton ansiosta, ja muuttajien asettuminen Vantaalle pyritään tekemään entistä helpommaksi. Kotoutumiseen ja täysipainoiseen osallisuuteen vaikuttavat monet asiat, ja esimerkiksi koulujen ja työllistymisen osalta näitä on käsitelty tämän raportin muissa osissa. Suomessa kotoutumislakiin on tulossa muutos, jonka myötä kotoutumispalveluiden kokonaisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Kokonaisuuteen vaikuttavat myös muut viimeaikaiset ja tulevat rakenteelliset muutokset: TE24-uudistus, jossa työllisyydenhoidon vastuu siirtyy entistä vahvemmin kunnille ja hyvinvointialueiden työn käynnistyminen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät pois kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Toimiva yhteistyö kunnan sisällä eri toimintojen välillä sekä kunnan ja hyvinvointialueen välillä tulee olemaan avainasemassa kotouttamisen kokonaisuuden kehittämisen kannalta.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on kansainvälinen Vantaa -teemassa keskeisessä asemassa. Yhdenvertaisuus liittyy kaikkien vantaalaisten täysipainoiseen osallisuuteen ja yhdenvertaiseen kohteluun kaikilla elämän osa-alueilla. Siihen liittyvät myös kaupungin toimet esimerkiksi moni- ja selkokielisen viestinnän kehittämiseksi ja monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseksi kaupunkiorganisaatiossa. On tärkeää, että Vantaan kaupunki on yhdenvertainen myös työnantajana.

 

Kansainväliset verkostot ja yhteistyö

Vantaa osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan, joka tukee vastuullisuutta. Yhteyshenkilöt raportoivat vuosittain verkostojen toiminnasta, jotta verkostojen yhteistyö hyödyttää kaupunkia laajemmin, ja tehty työ on dokumentoitu. Kansainvälistä hankeyhteistyötä tukemaan on perustettu hanketoimisto, jonka tavoitteena on lisätä EU-hankkeiden määrää ja laatua ja tuoda kansainvälisiä kumppanuuksia kaupunkikehittämiseen.

Arvoa kansainvälisyydestä: kaupunki työnantajana

Kaupunki on merkittävässä asemassa yhdenvertaisuuden edistäjänä työnantajana. Vantaan kaupungilla työskenteli vuoden 2021 lopussa yhteensä 11 671 henkilöä, joista 7,3 prosenttia oli vieraskielisiä. Vieraskielisten osuus kaupungin henkilöstöstä on noussut tasaisesti usean vuoden ajan, vuonna 2020 se oli 6,5 prosenttia. Määrissä on suurta vaihtelua eri toimialojen välillä, ja suurin vieraskielisten osuus on ollut sosiaali- ja terveystoimessa. Suuri osa tämän toimialan toiminnoista ja henkilöstöstä on siirtynyt vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle.

Kansainvälinen viestintä

Kansainvälisessä kaupungissa julkisten toimijoiden on tärkeää viestiä siten, että viestit saavuttavat mahdollisimman hyvin monimuotoisen väestön. Viestinnällä tuetaan osallisuutta ja ihmisten tietoisuutta esimerkiksi kaupungin palveluista. Saavutettava viestintä tukee yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia, ja koronapandemian aikana monikielinen viestintä oli koko väestön terveyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Viestinnän kehittämisessä paitsi monikielisyys, myös monikanavaisuus on tärkeää, jotta se saavuttaa kaikki väestöryhmät, ja tämä tarve korostui pandemian aikana. Viestejä käännetään eri kielille, mutta myös suomen kielen selkeäkielisyyteen kiinnitetään huomiota, mikä hyödyttää myös muita kuin vieraskielisiä kuntalaisia.

Kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2023, että kaupungin viestinnässä pyritään viestimään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja selkosuomeksi. Palvelualueille on lisätty budjettiin resursseja ruotsin ja englannin kielen käännöksiä varten. Esimerkiksi uutisia ja nettisivuja tullaan jatkossa kääntämään entistä enemmän ruotsiksi ja englanniksi

Kotouttaminen

Kotouttamisen kokonaisuutta ja sen tavoitteita ohjaa Vantaalla kotouttamisohjelma. Uusi kotouttamisohjelma on tehty vuosille 2023–2026, aiempia vastaavia ohjelmia on kutsuttu termillä monikulttuurisuusohjelma. Kotouttamisohjelman visiona on vieraskielisten parempi integraatio ja osallistuminen yhteiskuntaan. Tämä pitää sisällään ajatuksen kaksisuuntaisesta kotoutumisesta, jossa kotoutumisen edellytyksenä ei ole pelkästään vieraskielisten sopeutuminen ja osallistuminen vaan myös vastaanottavan yhteiskunnan kyky oppia monikulttuurisuuteen ja moninaisuuteen niin työelämässä kuin muissakin yhteyksissä. Kotouttamisohjelmassa kaupungin roolia ja tavoitteita suhteessa monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen on avattu työnantajana, palveluiden tarjoajana, tavaroiden ja palveluiden hankkijana sekä päätöksentekijänä ja osallisuuden edistäjänä.

Kotouttamisen kokonaisuuden kannalta on olennaista tehdä yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, jotta palvelut saavuttavat ne, jotka niitä tarvitsevat. Maahanmuuttajien omat järjestöt ja yhdistykset ovat aktiivisia toimijoita, joiden kautta tavoitetaan tehokkaasti eri kieliryhmiä. Näillä yhdistyksillä paljon kieli- ja kulttuuriosaamista, jota kaupungin kannattaa hyödyntää, ja ne tarjoavat myös täydentäviä palveluita.

Ukrainan tukeminen

Vantaan kaupunki on tukenut Ukrainaa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan 24.2.2022.

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 28.2.2022, että Vantaan kaupunki tukee Ukrainaa 150 000 euron lahjoituksella. Samassa kokouksessa kaikki valtuustoryhmät tekivät yhteisen pöytäkirjalausuman, jossa ne osoittivat yhdessä tukensa ukrainalaisille ja tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen. Lausumassa tuettiin pakotetoimia edistämään sotatoimien loppumista. Lisäksi edellytettiin, että Vantaan kaupunki varautuu humanitaarisen avun jatkamiseen ja sotaa pakenevien pakolaisten vastaanottamiseen. Lausumassa huomioitiin myös, että monikulttuurisessa Vantaan kaupungissa asuviin tavallisiin venäläisiin ei pidä kohdistaa syrjintää tai eristämistä Venäjän johdon tuomittavien sotatoimien takia.

Vantaan kaupunki perusti huhtikuussa 2022 Ukrainian Help Center yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Keskuksen tarjontaan on kuulunut tukea, neuvontaa, aineellista apua ja kohtaamisia. Vantaan kaupunki tukee myös muun muassa vuonna 2023 Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:tä Korson logistiikkakeskuksen toiminnassa 60 000 eurolla. Avustus kohdistuu pääosin tilavuokriin. Vantaalla oli vuoden 2022 lopussa noin 1150 ukrainalaista pakolaista.

Vantaa on muun muassa Eurocities-verkoston toiminnassa osallistunut eurooppalaiseen yhteistyöhön Ukrainan tukemiseksi. Helmikuussa 2023, osana Eurocitiesin ja Euroopan parlamentin lanseeraamaa eurooppalaista Generators of Hope -kampanjaa, Vantaa keräsi yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa 117 generaattoria, aggregaattia, lämmitintä tai muuta laitetta Ukrainaan. Lahjoittajina toimivat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Lisätietoja

Lotta Alajoki

Strategia ja tutkimus
Vastuullisuusasiantuntija
lotta.alajoki@vantaa.fi