Asiakasmaksut ja maksukatto

Sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2022 (pdf) voimassa 1.1.2022 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2021 (pdf) voimassa 1.7.2021 alkaen

Siirry sivulla:

Terveysasemien, terveyskeskuspäivystyksen ja äitiysneuvolan maksut
Hammashuollon maksut
Maksukatto
Todistus maksukaton ylittymisestä
Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut
Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Oikaisuvaatimus

Terveysasemien, terveyskeskuspäivystyksen ja äitiysneuvolan maksut

Terveysasemalla tapahtuvasta lääkärin vastaanottokäynnistä, videovastaanotosta ja vastaanottokäynnin korvaavasta puhelinvastaanotosta peritään 16,70 euron käyntimaksu 18 vuotta täyttäneiltä. Käyntimaksukatto on kalenterivuodessa 50,10 euroa. Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun. Mikäli hoitovastuu siirtyy hoitajakäynnin aikana lääkärille (lääkärikonsultaatio) peritään asiakasmaksu 16,70 eur.

Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen vastaanotosta peritään päivystysmaksu arkisin klo 8-20 18,80 eur, muina aikoina 39,80 eur.

Terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnistä ei peritä maksua

 • alle 18-vuotiailta
 • neuvolan lääkärissäkäynniltä
 • perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa
 • kehitysvammaisilta
 • julkisessa laitoshoidossa olevilta
 • jatkuvan kotihoidon asiakkailta
 • tartuntatautilain mukaisesta hoidosta
 • kouluterveydenhuollon erityistutkimuksista, koulutapaturmista
 • isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä
 • työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta
 • kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä
 • vangeilta, pidätetyiltä
 • sotainvalideilta
 • rintamaveteraaneilta
 • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimipisteissä tapahtuvista sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä
 • diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoidosta
 • maksukaton täyttymisen jälkeen
 • mielenterveyteen liittyvät terveyskeskuslääkärikäynnit, joissa tämä on ensisijainen käyntisyy
 • seulonnat, terveysneuvonnat ja -tarkastukset

Sivun alkuun

Peruuttamaton vastaanottoaika

Peruuttamatta jätetystä lääkärikäynnistä peritään 51,50 euron maksu, mikäli asiakas jättää saapumatta varatulle lääkärin vastaanottoajalle ilman hyväksyttävää syytä. (terveysasemat, neuvolat, päihdelääkäri)

Peruuttamatta jätetystä hoitajakäynnistä peritään 25 euron maksu. (äitiysneuvolan terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, terveysasemien terveydenhoitajat, terveysasemien sairaanhoitajat)

Päihdehoitajien perumattomista käynneistä ei peritä maksua.

Maksu veloitetaan 18-vuotiailta. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottoajan peruuttamisesta.

Peruuttamatta jätetty lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelupaikka

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito- tai asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna asianomaiseen yksikköön, asiakkaalta peritään maksu 51,50 euroa.

Maksua ei peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksytty syy tai maksun perimistä pidettäisiin kohtuuttomana

Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta.

Sivun alkuun

Suun terveydenhuollon maksut

Suun terveydenhuollon hoitokäynnistä peritään asetuksen mukainen perusmaksu ja maksut hoitotoimenpiteistä. Hammashoito on maksutonta 0–17-vuotiaille ja kehitysvammaisille. Veteraanien hammashoito on maksutonta suun terveydenhuollon perusterveydenhuollon piiriin kuuluvien palvelujen osalta.

Hammashoidon asiakasmaksut kerryttävät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille säädettyä maksukattoa.

Vantaalaisilla on mahdollisuus käyttää myös yksityisiä hammashoidon palveluja, joista voi saada Kela-korvauksen. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ei osallistu yksityisen hammashoidon kuluihin.

Peruuttamattomasta suunterveydenhuollon hoitokäynnistä peritään 51,50 euron sakkomaksu 18 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottoajan peruuttamisesta.

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta. Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksukatto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on maksukatto, eli vuosittainen omavastuu. Maksukatto on 692 euroa vuonna 2022. Maksukattoa kerryttävät laissa määrätyt kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä kunnan ostamista palveluista perittävät asiakasmaksut. Alle 18-vuotiaan käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu päivämaksu 18,20 euroa maksukaton täyttymisen jälkeen.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveysaseman avosairaanhoidon palveluiden maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalan maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • vammaisille henkilöille tarkoitettu, laitoshoitona annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutushoito

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut:

 • sairaankuljetusmaksut
 • maksut lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksut
 • kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
 • asumispalveluluiden maksut
 • perumatta jääneestä käynnistä perittävä maksu
 • suun ja hampaiden hoitoon liittyvät hammastekniset kulut
 • maksukykyyn perustuvat maksut
 • säännölliseen laskutukseen perustuvaa kotihoitoon sisältyvää lääkärikäyntiä
 • asumispalveluiden maksut

Sivun alkuun

Todistus maksukaton ylittymisestä

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan saamissa laskuissa on merkintä niiden palveluiden kohdalla, jotka kerryttävät maksukattoa. Kun asiakasmaksuja on kertynyt yli 692 euroa, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, saadakseen todistuksen maksukaton ylittymisestä. Todistuksen kirjoittaa se yksikkö, jossa maksukatto tulee täyteen. Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Suun terveydenhuollossa, todistus annetaan sieltä ja muissa Vantaan kaupungin sosterin tuottamissa palveluissa, todistus annetaan asiakasmaksutiimistä.

Asiakaspalvelu palvelee maksukattoa koskevissa kysymyksissä, selvittää maksukertymät ja kirjoittaa todistukset:

Sivun alkuun

Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut

Jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu

Kotihoidon palvelukokonaisuus voi sisältää sosiaalihuoltolain 19 § mukaisen kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25 §:n mukaisen kotisairaanhoidon.

Kotihoito tai kotipalvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt jo vähintään 2 kuukautta. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun (1) laadun ja määrän, (2) perheen koon sekä (3) palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.

Kuukausimaksun suuruus määritellään taulukon mukaisesti.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostettua palveluasumista järjestetään erityisesti iäkkäille sekä myös vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 256,13 euroa kuukaudessa. Käyttövara on tarkoitettu kattamaan asiakkaan henkilökohtaiset menot, kuten lääkekustannukset, terveydenhuolto- ja hammashoitokulut sekä silmälasit, vaate- ja hygieniakulut.

Pariskuntien osalta asiakasmaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisioista suurempituloinen on muuttanut hoivakotiin. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisioille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on saanut paikan hoivakodista, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan 85 prosentin laskentakaavan mukaisesti. Kunta voi harkintansa mukaan periä asiakasmaksulain 14§:n mukaiset asiakkaan jatkuvat tulot, saamiset, etuudet ja korvata niillä asiakasmaksua.

Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja saamistaan palveluista, jolloin asiakasmaksu jaetaan kahteen erilliseen kuukausimaksuun:

 • Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle. Vuokra huomioidaan palvelumaksussa vähennyksenä.
 • Asiakas maksaa palvelumaksun Vantaan kaupungille. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Sivun alkuun

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Maksu sisältää asiakkaan tarvitseman ylläpidon, hoidon ja palvelut, muun muassa lääkkeet. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 112 euroa kuukaudessa.

Pariskuntien osalta asiakasmaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisoille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on laitoshoidossa, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan 85 prosentin laskentakaavan mukaisesti.

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 256,13 euroa kuukaudessa. Alle 16-vuotiaalta peritään harkinnan mukaan elatusapu, lapsilisä, vammaistuki ym. sosiaaliturvaetuudet ylläpidon korvaukseksi. Käyttövara määräytyy lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan, kuitenkin 15 % tuloista tai vähintään 256,13 €.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta tällä lomakkeella. Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä yksilöllisen tarve- ja tilannearvion perusteella.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden. Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon sekä kotipalvelun maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmia laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista.

Sivun alkuun

Oikaisuvaatimus

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen ja laskuun saa vaatia oikaisua Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanti päivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Vantaan kaupungille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä, vaikka siitä tekisi oikaisupyynnön.

Postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi
Faksi: 09 8392 4163
Oikaisuvaatimuksen voi jättää myös Vantaa-infoihin Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa.
Katso Vantaa-infojen aukioloajat

Sivun alkuun