Tutkimusluvat

HUOM! Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla otetaan käyttöön loppusyksystä 2018 Apotti-asiakastietojärjestelmä. Apotin käyttöönoton aikana ei pääsääntöisesti puolleta sellaisia tutkimuslupia, jotka edellyttävät henkilöstöltä työajan käyttöä.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemiseen. Toimiala on kiinnostunut terveyttä ja hyvinvointia edistävistä sekä palvelujärjestelmää kehittävistä tutkimuksista ja hankkeista.. Katso tästä toimialalla käynnissä olevat hankkeet ja projektit.

Tutkimusluvan hakijalle

Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin julkaistaviin tutkimuksiin, yhteistyöhankkeisiin ja opinnäytetöihin vain sosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupahakulomakkeella. Aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen tutkimuslupaa. Tutkimus ei saa kohdistua omaan työyhteisöön tai omiin asiakkaisiin.

Tutkimuslupaa ei tarvita kirjallisuuskatsauksiin, eikä opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin liittyviin opiskelijan tekemiin, ei-julkaistaviin raportteihin.

Huomioi eettisen arvioinnin tarve kaikissa tutkimuksissa ja hankkeissa. Eettisestä arvioinnista saa lisätietoa esimerkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Tutkimuksen toteuttajan eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjän tulee kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa huolehtia siitä, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta. Tutkimuksen osalta se tarkoittaa muun muassa sitä, että henkilöiden tunnistetietoja ei kerätä turhaan. Tutkimuksen menettelytavat ja toteutus suunnitellaan siten, että rekisteröityä koskevia tietoja saavat henkilötasoisena tietoonsa mahdollisimman harvat henkilöt (jotka allekirjoittavat salassapitositoumuksen ja joille haetaan lupa). Tutkimusrekisterin käyttö on sallittua vain luvan saaneille henkilöille. Tutkimuslomakkeet suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että tunnistetiedot voidaan tarvittaessa erottaa ja hävittää. Aineistojen analysointi hoidetaan ilman tunnistetietoja ja/tai henkilötiedot salakirjoitetaan aina, kun se on mahdollista ja henkilön tunnistetiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tutkimuslupahakemukseen liitetään tutkimussuunnitelman tiivistelmä (1–2 sivua) ja muut tutkimuslupalomakkeessa mainitut liitteet. Hankkeista sekä yliopistotasoisista tutkimuksista toimitetaan lisäksi koko tutkimussuunnitelma.

Asiointi kirjaamon kautta

Toimita tutkimuslupahakemus ja tarvittavat liitteet sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi erillisinä tiedostoina, allekirjoitussivu skannattuna.

Palauta valmistunut työ sähköpostitse pdf-muodossa, ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä Vantaan kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@vantaa.fi.

Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Instagram

Twitter