Palvelusetelit vanhus- ja vammaispalveluissa

Tiedote 16.11.2018

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi henkilökohtaisen avun palvelusetelin myöntämisen vammaisille ja vahvisti palvelusetelin arvon 5.11.2018 olleessa kokouksessa. Palveluseteli on tuntimäärä, jolla asiakas saa henkilökohtaisen avun palvelua. Palvelupäätöksessä kerrotaan, mihin toimintoihin apu kohdistuu. Asiakas valitsee palvelusetelin palveluntuottajan. Palvelusteliyrittäjä voi veloittaa palvelusta 21 euroa/tunti.

Palveluseteli on vaihtoehto asiakkaille, joilla on todettu henkilökohtaisen avun tarve ja jotka eivät voi toimia avustajansa työnantajina, mutta pystyvät käyttämään palveluseteliä.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn palvelupäätökseen. Päätöksessä määritellään henkilökohtaisen avun määrä ja sisältö. Asiakas valitsee itse palveluntuottajan ja tekee tämän kanssa sopimuksen. Henkilökohtainen apu on asiakkaalle maksuton palvelu, joten henkilökohtaisen avun palvelusetelissä asiakkaalle ei saa jäädä omavastuuosuutta maksettavaksi.

Vantaalla palvelusetelit myönnetään PSOP järjestelmässä ja seuraava vaihe onkin yrittäjien hakeutuminen PSOP järjestelmään henkilökohtaisen avun palvelusetelin palveluntuottajiksi. Ohjeet hakemiseen löytyvät henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjasta tai www.parastapalvelua.fi. Hakeutumisprosessi kestää noin kaksi kuukautta.

Kun hyväksyttyjä palveluntuottajia on PSOP järjestelmässä riittävästi, asiakkaat palveluohjataan setelin käyttöön. Arvioidaan, että ensimmäiset asiakkaat palvelusetelillä on helmi – maaliskuussa 2019.

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita kunnan hyväksymän palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

Ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun palveluseteli

Tehostetun asumispalvelun palveluseteli on tarkoitettu hoiva-asumisen palvelujen järjestämään tehostettuun ympärivuorokautiseen asumispalveluun.

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen hoivakodin antamien palvelujen kustannuksista setelin suuruisen summan. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus asumisen, hoidon ja elämisen kokonaiskustannuksista, jotka ylittävät palvelusetelin arvon.

Palvelusetelin käyttömahdollisuus on asiakkailla, jotka täyttävät tehostettuun asumispalveluun pääsyn kriteerit.

Palvelutarpeen arviointi tehdään siinä palvelussa, missä asiakas on. Jos asiakas ei ole palvelujen piirissä, tehdään hänen kanssaan palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi puh 09 8392 4202 (ma–pe klo 8.15–16)

Tehostetun asumispalvelun palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo perustuu asiakkaan nettotuloihin. Asiakkaan omavastuun osuus suurenee tulojen kasvaessa. Asiakaskohtainen palvelusetelin arvo määritellään alla olevan taulukon mukaisesti.

Palveluseteli on tulosidonnainen, ks. taulukko (päivitetty 2.5.2016)
Sääntökirja tehostettu asumispalvelu
Palveluntuottajille: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen
PSOP-palvelutuottajien käyttökoulutus, 13.6.2016

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti
Kysy lisää:
Hannele Nyfors, laatukoordinaattori
p. 050 312 4829, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu omaishoitajan vapaan aikana -palveluseteli

Palvelusetelin käyttömahdollisuus on niillä omaishoitajilla, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit ja ovat oikeutettuja omaishoidontuen lakisääteisen vapaan pitämiseen.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitoperheille voidaan myöntää palvelutarpeen arvioinnin perusteella lakisääteisen vapaan rinnalle tai vaihtoehdoksi myös muuta hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista omaishoitoa tukevaa vapaata.

Palvelusetelin myöntää ja palveluohjausta antaa omaishoidontuen myöntämisestä vastaava työntekijä.

Vanhusten avopalvelut / omaishoidontuen yhteystiedot

Palveluseteli on tulosidonnainen, ks. taulukko (päivitetty 2.5.2016)
Sääntökirja tehostettu asumispalvelu
Palveluntuottajille: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Omaishoidontuen lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon palveluseteli tehostetussa asumispalvelussa

Palvelusetelin arvo ympärivuorokautisena lyhytaikaishoitona tehostetussa asumispalvelussa järjestettävän omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon palvelussa on 125 euroa / hoitovuorokausi. Asiakkaalle ei tule maksettavaksi omavastuuosuutta.

Palvelusetelin arvo ympärivuorokautisena lyhytaikaishoitona tehostetussa asumispalvelussa järjestettävän omaishoitajan muun vapaan aikaisessa palvelussa on 92,50 euroa / hoitovuorokausi. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää se osuus palvelun kokonaiskustannuksista, jotka ylittävät palvelusetelin arvon.

Palveluseteli on tulosidonnainen, ks. taulukko (päivitetty 2.5.2016)
Sääntökirja tehostettu asumispalvelu
Palveluntuottajille: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Omaishoitajan muun vapaan aikainen hoito

Omaishoidontuen vapaan aikainen hoito voidaan myös asiakkaan niin halutessa järjestään asiakaan valitsemalla muulla tavalla. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus saada 100 euron arvoinen palveluseteli vapaavuorokautta kohden.

Asiakkaan itse valitsemalla yksityisen hoitajan tulee olla tehtävään sopiva ja hänellä pitää olla vastuuvakuutus sekä yrittäjän Y- tunnus ja olla ennakkoperintärekisterissä. Yksityisillä sosiaalipalveluyrityksillä tulee olla asianmukainen lääninhallituksen lupa tai ilmoitus, joka on tehty valvonnasta vastaavalle työntekijälle.

Palveluseteli on tulosidonnainen, ks. taulukko (päivitetty 2.5.2016)
Sääntökirja tehostettu asumispalvelu
Palveluntuottajille: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palveluseteliyrittäjäksi voi hakeutua jatkuvasti
Kysy lisää:
Hannele Nyfors, laatukoordinaattori
p. 050 312 4829, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palveluseteli

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu harkintaan. Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palveluseteli on suunnattu vantaan kaupungin sopimusomaishoitajille tai vastaavassa tilanteessa oleville perheille.

Vantaan kaupungin sopimusomaishoitajilla on kaksi hoitopalkkioryhmää: hoitopalkkioryhmässä yksi ja kaksi omaishoidon lakisääteisiä vapaapäiviä on kaksi tai kolme kuukaudessa.

Omaishoitajan vapaapäivä kotiin –palvelusetelin arvo on palkkioluokassa yksi 200 euroa/kuukaudessa ja palkkioluokassa kaksi 300 euroa/kuukaudessa.

Lue lisää sääntökirjasta: Omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palvelustetelin sääntökirja (s.12 alkaen palveluseteliä/asiakasta koskevia tietoja)
Palvelutuottajaksi hakeutuminen (omaishoitajan vapaapäivä kotiin -palveluseteli)
Rekisteriseloste: Omaishoidon tuen osarekisteri (palveluntuottaja täyttää)

Palveluseteliyrittäjäksi voi haketua jatkuvasti
Kysy lisää:
Tiia Kotilainen, kotihoidon esimies
p. 040 504 8101

Kotihoidon palveluseteli

Vantaalla kotihoito järjestetään tällä hetkellä pääosin omana toimintana ja täydentävin osin ostopalveluna. Näiden rinnalle otetaan 1.1.2017 käyttöön vanhus- ja vammaispalvelujen jatkuvan kotihoidon palveluseteli. Palveluseteli myönnetään kotihoidon asiakkuuskriteerit täyttävälle asiakkaalle. Asiakasohjausyksikön palveluohjaaja selvittää asiakkaan palvelutarpeen. Palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä sovitaan, miten palvelut asiakkaalle järjestetään. Jos asiakas valitsee palvelusetelin, myönnetään palveluseteli määräajaksi. Palveluohjaaja seuraa palvelun toteutumista ja päivittää palvelusuunnitelmaa asiakkaan palvelutarpeiden mahdollisesti muuttuessa. Jatkuvan kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo on enintään 28 euroa / tunti.

Kotihoidon palvelustelin sääntökirja
Palveluntuottajaksi hakeutuminen -ohje
Kotipalvelun osarekisteri (palveluntuottaja täyttää)
Palveluntuottajien käyttökoulutuksen materiaali

Ajankohtaista

Instagram

Twitter