Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan hankkeet ja projektit v. 2020

Perhepalvelujen hankkeet

Alku-projekti

Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain ilmoitusten vastaanottamisen ja ensivaiheen arvioinnin kehittäminen. Tavoitteena on yhdistää virka-aikaisen lastensuojelupäivystyksen tiimi ja uusien asiakkaiden palvelujen alkuarviotiimi.

Lapset SIB -vaikuttavuusinvestointi

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheiden tukeminen ja palvelujen kehittäminen.
Lue lisää Sitran sivuilta

Lapsiperheiden kotipalvelu

Projektin tavoitteena tarjota kaikille vauvaperheille kolme kotipalvelukäyntiä ja tavoittaa ennakoiden varhaisen tuesta hyötyvät perheet. MEK-ohjelmaan (myönteinen erityiskohtelu) kuuluva projekti.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamallin ja rakenteiden kehittäminen

Kehitetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamalli (avainhenkilötoiminta) ja rakenteita Vantaalle.

Talous- ja hallintopalvelujen hankkeet

Yhteensattumia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa talous- ja hallintopalveluiden ratkaisukeskeisyyttä, asiakaslähtöisyyttä, suorituskykyä ja henkilöstön hyvinvointia. Hankkeeseen liittyy tutkimushanke.
Lue lisää hankkeen sivulta

Koko toimialan yhteinen hanke, jota hallinnoi talous- ja hallintopalvelut

APOTTI-hanke, Vantaa

Apotti-hankkeessa kehitetään sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintaa aikaisempaa yhtenäisemmiksi, turvallisemmaksi, laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tämän tueksi hankitaan ja otetaan käyttöön yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Apotti on yhteistyöhanke. Siinä ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS Helsingin yliopistollinen sairaala sekä KL-Kuntahankinnat Oy, jonka kautta muiden kuntien mahdollisuus liittyä hankkeeseen.

Lue lisää Apotti-hankkeesta Vantaalla.
Lue lisää Oy Apottu Ab:n sivuilta.

CoHeWe

CoHeWe 6Aika -hankkeen päätavoitteena on luoda yrityksille yhteistyömahdollisuuksia kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja parantaa kuntalaisten hyvinvointia innovatiivisten ratkaisujen avulla.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta

Palvelusetelijärjestelmän vaihto

Uuden Effector-palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto Vantaalla aiemmin käytössä olleen PSOP-järjestelmän tilalle.

Arkisto 2020

Projektin tavoitteena on parantaa sosiaalihuollon toimintayksiköiden asiakirjahallintoa ja tietosuojaa suoritettavien auditointien, ohjeistuksen ja aineiston järjestämisen avustamisen myötä.

EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano ja toisiolain tuomat muutokset toimialalla

Projektin tavoitteena on varmistaa rekisterinpitäjän toisiolain mukaisten prosessien suunnittelun lainopillinen tuki.

Terveyspalvelut

Potilaiden lääkäri- ja hoitajakäyntien määrään ja laatuun vaikuttaneet tekijät Vantaan terveyskeskuksessa 2002-2019

Tutkimuksessa selvitetään, millaiset potilaat hakeutuvat terveyskeskukseen, miksi potilas tulee ja miten hänen hoitonsa terveyskeskuksessa toteutuu.

Pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät ei-toivottujen raskauksien primaaripreventiossa

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita.

Raskauden ja synnytyksen vaikutus Vantaalla asuvien naisten terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Tutkimus saa ERVA-rahoitusta (erityisvastuualue).

Astma, keuhkokuume ja raskauden kulku sekä syntyvän lapsen neurologinen kehitys

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää äidin astman ja sen lääkehoidon merkitystä sikiön sairastavuuteen.

Potilaiden lääkäri- ja hoitajakäyntien määrään ja laatuun vaikuttaneet tekijät Vantaan terveyskeskuksessa 2002 - 2019

Tutkimuksella selvitetään pitkävaikutteisten raskaudenehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia, kun niitä tarjotaan osana perusterveydenhuollon palveluita. Tutkimus saa ERVA-rahoitusta (erityisvastuualue).

Moniku-mallin luominen Vantaalle

Projektin tavoitteena on luoda uusi malli monikulttuurisesta psykoedukatiivisesta työstä, jota tehdään monikulttuuristen lapsiperheiden parissa. MEK-ohjelmaan (myönteinen erityiskohtelu) kuuluva projekti.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Liikkumista tukevien palvelujen kehittämisprojekti

Keskeisin tavoite on saattajapalvelun tarpeen ja toteutusmahdollisuuksien selvittely erilaisilla asiakasryhmillä ja kuljetuspalvelujen kehittäminen mahdollisimman asiakaslähtöiseksi ja yhdenmukaiseksi. Lisäksi kehitetään liikkumista tukevia palveluja yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Projektin painopisteenä on palveluohjauksellisuus ja ennakoivuus, toisin sanoen se suuntautuu asiakkaisiin, jotka eivät vielä ole kuljetuspalvelun piirissä tai joiden siirtymistä itsenäisempään liikkumiseen halutaan vahvistaa. Projektissa korostuu myös verkostotyö muiden toimijoiden kanssa.

Lue lisää:

Yksinäiset vanhukset Vantaalla

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan liittyvä selvitys.

RAI-ID:n käyttöönotto

Kehitysvammaisille asiakkaille tarkoitetun toimintakykymittarin käyttöönotto.

Vantaan sairaala – ammattitaidolla sinulle

Vantaan sairaalan toiminnan kehittäminen henkilöstölähtöisesti. Tavoitteena tuottaa potilaille laadukasta, yksilöllistä ja turvallista hoitoa ja kuntoutusta elämän arvoa lisäävästi. Kehittämishankkeen pääteemat ovat Potilaskokemus, Sujuva ja vaikuttava hoito, Osaaminen ja kehittäminen, Arjen ilo ja mielekkyys sekä Valmentava johtaminen.

Suun terveydenhuolto

Asukastapahtumat

Projektin tavoitteena on järjestää erilaisia suun terveydenhuollon asukastapahtumia matalan kynnyksen periaatteella.

Ajankohtaista