Rekrytointituki

Rekrytointituella edistetään vantaalaisten alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä kannustetaan työnantajia työttömän nuoren palkkaamiseen. Ideana on helpottaa esimerkiksi ensimmäistä oman alan työpaikkaa valmistumisen jälkeen hakevan työllistymistä niin, että kaupunki avustaa palkkauskuluissa yritystä.

Kenelle? Työnantajalle, joka palkkaa alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan.

Kuinka paljon? 50 prosenttia palkkakustannuksista, korkeintaan 800 euroa/kk.

Mistä kyse? Tuki on tarkoitettu palkattavan työntekijän palkkakustannuksiin. Palkattavan työajan oltava vähintään 85 prosenttinen. Edellytyksenä työnhakijan/palkattavan saama tarvearvio Vantaan työllisyyspalveluista.

Miten haetaan? Oma Vantaa -asiointipalvelussa. Asiointipalveluun kirjaudutaan yksityishenkilönä, minkä jälkeen palveluun luodaan yritys- tai yhdistystoimija perustietoineen.

Kaupunki kannustaa työnantajia palkkamaan vantaalaisia työnhakijoita

Tukea voidaan myöntää työnantajalle, joka palkkaa vantaalaisen alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen, johon TE-toimisto ei ole myöntänyt palkkatukea. Tuen myöntäminen edellyttää palkattavan tuen tarpeen arviota Vantaan työllisyyspalveluissa. Tuki on harkinnanvarainen.

Elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille tuki maksetaan vähämerkityksellisenä eli ns. de minimis -tukena.

Nämä ohjeet ja ehdot ovat voimassa 11.4.2019 alkaen ja koskee Vantaan Kirjaamoon ko. päivänä tai sen jälkeen saapuneita hakemuksia.

Tuen hakeminen ja myöntäminen

Rekrytointituen tarve arvioidaan työnhakijakohtaisesti Vantaan työllisyyspalveluissa. Tarvearvio on voimassa saantipäivästä neljän kuukauden ajan. Rekrytointitukea voidaan myöntää 6 kuukauden ajalle, kuitenkin enintään työsopimuksen ajalle. Tukea myönnetään samalle palkattavalle henkilölle vain kerran kolmen vuoden aikana. Palkattavan työntekijän työaika on oltava vähintään 85 prosenttinen.

  • Palkan tulee olla työehtosopimusten mukainen tai, jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tavanomainen ja kohtuullinen palkka kyseisestä työstä.
  • Mikäli elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja saa muita tukia ko. henkilön palkkakustannuksiin, tukien kokonaissumma ei saa ylittää 50 prosenttia palkkakustannuksista. Muiden työnantajien kohdalla rekrytointituen ja muiden saatujen tukien kokonaissumma ei saa ylittää palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskuluja.
  • Tuki ei saa johtaa muiden työntekijöiden lomautuksiin, irtisanomisiin tai osa-aikaistamisiin.
  • Tuki voidaan myöntää, mikäli työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä irtisanomilleen tai lomauttamilleen työntekijöille, sekä osa-aikatyöntekijöilleen. Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä tuen myöntämiselle, jos työnantaja ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.
  • Työnantajalla ei saa olla verojen ja muiden lakisääteisten maksujen merkittäviä laiminlyöntejä.
  • Hakemuksen liitteenä on toimitettava allekirjoitettu työsopimus ja Vantaan työllisyyspalveluiden tarvearvio rekrytointituen myöntämisestä sekä kuukausipalkkakustannuslaskelma, josta käy ilmi bruttopalkka ja sivukulut.

Rekrytointitukea haetaan sähköisesti tai lomakkeella. Hakemuksen liitteenä on toimitettava allekirjoitettu työsopimus, palkkakustannuslaskelma (bruttopalkka ja sivukulut) sekä palkattavan saama Työllisyyspalveluiden rekrytointituen tarvearvio.

Tukihakemuksen liitteineen on oltava perillä kaupungin kirjaamossa viimeistään 30 päivän kuluttua työn aloituksesta.  Hakemuksen saapuessa myöhemmin tuki voidaan myöntää alkavaksi vain sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut.

Myönteinen päätös Vantaa-lisästä maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille noin 1,5 kuukauden kuluttua työsuhteen aloituksesta kertasuorituksena päätöksenmukaiselle ajalle tai kalenterivuoden loppuun. Vuoden vaihteen ylittävä osa tuesta maksetaan automaattisesti tammikuussa.

Työsuhteen muutokset ja tuen käytön seuranta

Tuella palkatun henkilön työsuhteen keskeytymisestä tai päättymisestä on välittömästi ilmoitettava kaupungin rekrytointituen käsittelijälle. Tuki tullaan perimään takaisin työsuhteen keston ylittävältä osalta.

Tuen saajan tulee toimittaa selvitys tuen käytöstä tukijakson päätyttyä. Selvityksen liitteenä toimitetaan tukijakson viimeisin palkkalaskelma. Selvityksen tulee olla Vantaan kirjaamossa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tukijakson päättymisestä. Selvityksen voi toimittaa myös Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta.

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty tai tuen vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetty tuki peritään hakijalta takaisin. Mikäli tuen saaja ei kehotuksesta huolimatta toimita pyydettyä selvitystä annettuun määräaikaan mennessä, peritään tuki takaisin.

Ajankohtaista


Twitter