Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa käsiteltiin toimialan talousarvioesitys vuodelle 2023

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan 12.9. kokouksessa käsiteltiin mm. toimialan ensi vuoden talousarvioesitys ja toimitilojen investointeja vuosille 2023-2032.

Kaupunginhallitus on päättänyt 6.6.2022 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen vuodelle 2023. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta kävi talousarviosta perusteellista keskustelua. Lautakunnan hyväksymässä toimialan talousarvioesityksessä toimintakulut ovat 516,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 37,6 miljoonaa euroa. Kehyspäätöksen jälkeen toimialan talousarvioon on lisätty mm. kiinteistömenojen noususta johtuva sisäisten vuokrien muutos. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan esitys irtaimiston osalta on 3 miljoonaa euroa. 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan talousarvioesityksessä on otettu huomioon: 

 • Oppilasmäärän kasvun (+99) vaatimat määrärahat, 2,9 milj. €

 • Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon kasvu (+213 paikkaa), 2,2 milj. €  

 • Oppivelvollisuuden laajenemisen kustannukset, 1,3 milj. € 

 • Kasvun ja oppimisen tuen lakimuutoksen edellyttämät resurssilisäykset, 0,94 milj. € 

 • Varhaiskasvatuksen lakisääteinen henkilöstörakenteen muutos (lh->lto), 0,3 milj. € 

 • Ateria-, puhtaus- ja vartijapalveluiden hinnankorotukset, 3,3 milj. € 

 • Valmistavan opetuksen 13 lisäryhmää, 0,925 milj. € 

 • Oppimiskampus-kärkihanke, 0,239 milj. € 

 • Digione-hankkeen käyttöönoton kulut, 0,122 milj. € 

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksesta arvio (tulot ja menot 2,9 milj. €) 

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksellisen tasa-arvon avustuksesta arvio (tulot 7,2 milj. €, menot 7,7 milj. €) 

 • Hankerahoitusten vaikutukset (tulovähennys -1,7 milj. €, menovähennys 1 milj. €) 

Talousarviossa on huomioitu myös Vantaan kaupungin korona-toipumissuunnitelma vuosille 2021–2023 sekä tuottavuus- ja kasvuohjelma vuosille 2021–2023 

Valtuustokauden 2022-2025 strategia ja sen toteuttaminen 

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi kaupunkistrategian toimeenpanosuunnitelman omalle toimialalle 15.2.2022.  

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan painopisteet: 

1. Edistämme oppimista vahvistamalla elinikäistä uteliaisuutta 

2. Mahdollistamme jokaisen kasvun omaan potentiaaliinsa 

3. Toimimme yhdessä hyvinvoinnin edistämiseksi 

Talousarviossa on suunnattu strategiapanostuksia seuraavasti: 

 • Laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisääminen 1-9. vuosiluokilla, 0,9 milj. € 

 • Äidinkielen oppitunnin lisääminen oppituntijakoon 1.vuosiluokalle 1.8.2023 alkaen, 0,15 milj. € 

 • Matematiikan oppitunnin lisääminen oppituntijakoon 2.vuosiluokalle 1.8.2023 alkaen, 0,15 milj. € 

 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelutuottajien avustusten kasvattaminen ja kaupungin omat työntekijät osaksi toimintaa: toiminnan rakenteellinen uudistaminen, 0,4 milj. € 

 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuustoimenpiteet jatkuvat, 0,5 milj. € 

 • Lukiokoulutukseen 4 resurssiopettajaa ja 1 erityisopettaja, 0,272 milj. € 

 • Toisella asteella mahdollistetaan joustavat opintopolut yli oppilaitosrajojen, 0,1 milj. € 

 • Ruokailun ilmastovastuullisuuden kehittäminen, 0,274 milj. € 

 • Asiantuntija kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen toimenpideohjelman mukaisesti vaativimpiin kiusaamistapauksiin, 59 000 € 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 3.10.2022 ja kaupunginhallituksen esitys taloussuunnitelmaksi v. 2023–2026 käsitellään 1.11.2022. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.11.2022. 

Päätös: 

 • Päätettiin hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan tuloskortti vuodelle 2023. 

 • Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että toisen asteen palvelualueesta muodostetaan talousarviossa yksi yhtenäinen nettoyksikkö eli siirretään suomenkielinen lukiokoulutus kasvatuksen ja oppimisen toimialan nettoyksikköön. 

 • Päätettiin hyväksyä esitys kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 talousarvioksi. 

 • Päätettiin hyväksyä kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2023 irtaimen omaisuuden määrärahaesitykseksi 3 milj. euroa. 

Lisätietoja: Talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, raakel.tiihonen@vantaa.fi ja talouspäällikkö Hannu Pessa, p. 050 302 5187, hannu.pessa@vantaa.fi 

  

Vantaa kasvaa ja tiloja tarvitaan lisää – toimitilainvestoinnit 2023-2032 

Vantaan kaupungin voimakas kasvu edellyttää uusien palvelurakennusten rakentamista sekä uusille että tiivistyville asuinalueille. Lisäksi monen koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen tarve on kasvanut ja kumuloituu lähivuosina. 

Vantaan virallisen väestöennusteen 2021‒2031 mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 2 879 lapsella. Laskettuna 82 % peittävyyden mukaan tilapaikkatarve on 2361 paikkaa. Tämä vastaa noin 14 uutta isoa päiväkotia. Yksityistä varhaiskasvatusta lisätään varhaiskasvatuksen strategisten linjausten mukaan.  

Saman väestöennusteen mukaan perusopetusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2031 mennessä 406 lapsella, joista on alakouluikäisiä 93 ja yläkouluikäisiä 313. Kasvu vastaa noin puolikasta yhtenäiskoulun oppilasmäärää. Kasvu jakaantuu hyvin epätasaisesti eri suuralueiden välillä - osassa alueista on voimakasta kasvua ja toisilla perusopetusikäisten määrä laskee.  

Aviapoliksen lukio, Tikkurilan lukion ja Varian tilat oppimiskampukseen sekä Varia Vehkala vastaavat tilatarpeeseen, joka syntyy perusopetuksen päättäneiden ikäluokan määrän kasvusta. Varian investoinnit vastaavat myös tarpeeseen parantaa ammatillisen koulutuksen toiminnan edellytyksiä ja toimitilaverkon tilatehokkuutta. Vantaan kaupungin tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa mahdollisuus lukiokoulutukseen 60 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta.  

Vuosikohtaiset valmistumissuunnitelmat 2023-2032 päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille löytyvät lautakunnan esityslistasta (kohta 10)

Päätös:  
Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että kasvatuksen ja oppimisen toimialan toimitilaesitykset   sisällytetään vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja vuosien 2023‒2032 investointisuunnitelmaan.   

Lisätietoja:  

Talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen, p. 040 515 8831, raakel.tiihonen@vantaa.fi  

Palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala, p. 050 302 9750, hannu.haarala@vantaa.fi  

Palveluverkkoasiantuntija Satu Turunen, p. 043 8271 704, satu.turunen@vantaa.fi  

Toimitila-asiantuntija Päivi Aho, p. 040 5219 722, paivi.aho2@vantaa.fi 

 

Esityslistalla lisäksi:  

 • Lausunto kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmaluonnoksesta   

 • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan selvitys kaupunginhallitukselle Vantaan kaupungin vuoden 2021 arviointikertomuksesta  

 • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus 

 • Kaskelan päiväkoti I, Aviapoliksen päiväkoti II ja Kivistön päiväkoti III: tarveselvityksen hyväksyminen 

 • Kytöpuiston koulun muutos-, korjaustöiden ja laajennusten tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen 

 • Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen väistöpaviljongin tarveselvitys-hankesuunnitelman hyväksyminen 

 • Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2023 

 • Lukioiden suunnitelma kurinpitotoimien käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä 

 • Päätös oikaisuvaatimukseen perusopetuksen iltapäivätoiminnan ennakkoavustuksesta Luna Oy:lle 

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.  

Ajankohtaisissa asioissa talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen esitteli toisen osavuosikatsauksen.  

Esityslista kokonaisuudessaan