Kaupunkitilalautakunta hyväksyi Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivityksen

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta käsitteli 24.8. kokouksessaan Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivityksiä. Linjaukset tukevat kaupungin maankäytön ja tonttimarkkinoiden hallintaa, varmistavat riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon edellytykset ja luovat mahdollisuuksia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2018. Vuosille 2022–2025 laaditun valtuustosopimuksen talous- ja strategiaohjelmaan kirjattiin, että maa- ja asuntopoliittiset linjaukset päivitetään osana tämän valtuustokauden strategiaa.

Päivitetyissä linjauksissa otetaan kantaa muun muassa monipuolisen pientaloasumisen mahdollisuuksiin esimerkiksi pientaloasumisen kaavoitusta lisäämällä. Lisäksi varmistetaan, että Vantaan eri alueilta löytyy riittävästi monipuolisen asumisen vaihtoehtoja ja eri kokoisia asuntoja, ja että asuntorakentamisessa huomioidaan asuinalueiden erityispiirteet. Pientalotontteja Vantaalla luovutetaan ensisijaisesti tarjouskilpailulla tai jatkuvalla haulla, ja toissijaisesti tonttien arvonnalla tai pisteytyksellä.

Vantaa edistää ekologisuutta ja asuinalueiden viihtyvyyttä säilyttämällä olemassa olevaa puustoa ja kasvillisuutta. Viheralueiden riittävyys, ekologiset yhteydet ja monimuotoisesti arvokkaat luontoalueet turvataan. Uusien ja vanhojen Vantaan keskustojen kehittämiseen panostetaan niille laadittavien kehittämisohjelmien kautta. Kaupungin määrittelemillä segregaatiouhan alaisilla alueilla pilotoidaan uusia täydennysrakentamisen malleja. Vantaa edistää nk. ”Kartanonkoski 2.0.” -ajatusta: luodaan omaleimaisia asuinalueita, joissa yhdistetään tiivistä kerrostaloasumista, kaupunkipientaloja sekä erillistaloja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden tarpeisiin - viihtyisyyteen ja luontoon panostaen.

Myös asemakaavamuutoksen hakuprosessia ja sen läpinäkyvyyttä kehitetään. Vantaa valmistelee palvelulupaukset rakennuslupiin, kaavoitusprosesseihin ja työpaikkatonttien tiedusteluun. Lautakunta linjasi, että Vantaa kaavoittaa ensisijaisesti kaupungin strategisia ja taloudellisia tavoitteita edistäviä alueita sekä asemakaavoitettuja täydennysrakentamisalueita.

Linjauksiin tehtiin kokouksessa useita tekstimuutoksia, joista poimintoja edellä. Tarkat sanamuodot kokonaisuudessaan tulevat kokouksen pöytäkirjaan. Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitys etenee kaupunginhallituksen ja sieltä edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Huoneistotyyppijakauman ja perheasuntojen keskipinta-alan sääntely hyväksyttiin

Kaupunkitilalautakunta käsitteli eilisen kaupunkiympäristölautakunnan tapaan uusien asuintalojen huoneistotyyppijakauman sekä kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskipinta-alansääntelyn periaatteita (asia 7). Asian palauttamisesta valmisteluun äänestettiin. Lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 8-7. Kaupunkiympäristölautakunta päätyi eilen toisenlaiseen ratkaisuun, jossa perheasuntojen keskipinta-alan sääntelyä ei hyväksytty. Asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.  

Lautakunta hyväksyi myös Vantaan kiinteistöjohtamisen linjaukset, joilla ohjataan kaupungin tilakannan sekä kiinteistönpitoon liittyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittämistä (asia 9). Kiinteistöjohtamisen linjauksilla on neljä päämäärää: selkeät menettelytavat ja roolit toimitiloja hankittaessa, kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus tukevat kaupungin palvelutuotantoa kustannusoptimaalisesti, kiinteistöjä ylläpidetään kiinteistön arvo ja käyttökelpoisuus säilyttäen ja tietojärjestelmät tukevat kiinteistön pitoa ja toimitilojen käyttöä.

Asiaa 8, lausuntoa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 täydennettiin esittelijän toimesta. Linjastouudistusten vaikutuksia tulee seurata tarkasti ja varmistaa vuorotyöntekijöiden joukkoliikennepalvelut. Lautakunta lisäsi asiaan pöytäkirjalausuman koskien senioreiden kertalippujen alennuksen palauttamista ja sen laajentamista koskemaan myös opiskelijoita.

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: paatokset.vantaa.fi

 

Avainsanat

PäätöksetKaupunkikehitys