Kaupunkiympäristölautakunnassa katsaus vuoteen 2022: Vantaan asuntotuotantotavoite ylittyi

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 21.3. käsiteltiin muun muassa lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsausta 2022 sekä useita asemakaavamuutoksia. Vantaalle valmistui viime vuonna 3300 uutta asuntoa.

Rakennettavia kerrostaloja Martinlaaksossa.

Vantaan tavoitteena on, että kaupunkiin tulee 2640 uutta asuntoa vuosittain.

Ukrainan kriisin johdannaiset, kuten rakennuskustannusten, energian hinnan ja korkojen nousu vaikuttivat rakentamisen volyymiin ja kaupunkikehityshankkeiden etenemiseen vuonna 2022 myös Vantaalla. Materiaalien saatavuushaasteet hidastivat rakennushankkeiden etenemistä. Myönnettyjen rakennuslupien määrä etenkin kerrostalorakentamisen kohdalla hidastui, mutta vasta vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Vantaan onnistui ylittää sille MAL-sopimuksessa asetettu 2640 asunnon vuotuinen asuntotuotantotavoite selvästi: kaupunkiin valmistui noin 3300 uutta asuntoa. Myös pientaloasuntojen valmistuminen oli vilkasta: pientaloasuntoja, eli omakoti-, pari- ja rivitaloasuntoja valmistui jopa 643 kappaletta.

Vantaa jatkoi kestävää kasvuaan: viime vuonna kaavoitetusta uudesta asumisesta noin 95 % sijoittui kestävän kasvun joukkoliikennevyöhykkeelle. Kaupungin omistamalle maalle kaavoitettiin noin 33 % kaavoitetusta maa-alasta. MAL-sopimuksen uuden asuntokerrosalan 240 000 kerrosneliömetrin tavoitteesta toteutui hieman yli puolet, noin 142 000 kerrosneliömetriä. Kaavoitusta viivästytti yleisen heikkenevän rakentamisen suhdanteen lisäksi muun muassa luontoarvoihin liittyvät lisäselvitykset ja sopimusneuvotteluiden pitkittyminen.

Helsingin hallinto-oikeus päätti kesällä hylätä valtaosan Vantaan uuteen yleiskaavaan kohdistuneista valituksista, ja kaavan voimaantuloa päästiin valmistelemaan vuoden 2023 alkuun. Uusi yleiskaava viitoittaa Vantaan kestävää kasvua tuleville vuosikymmenille.

Vantaan ratikan suunnittelu eteni kaikilla kolmella suunnittelun tasolla: ratikasta valmistui hyväksymiskäsittelyyn sen kaupunkikehityksen potentiaalia kuvaava kaavarunko, lukuisia ratikalle tilaa katuverkolta varaavia asemakaavamuutosehdotuksia sekä katusuunnitelmaehdotuksia. Ratikan rakentaminen tuodaan päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Vantaata kohti vuoden 2030 hiilineutraaliutta viitoittavan resurssiviisauden tiekartan päivitys hyväksyttiin valtuustossa keväällä 2022. Päivityksessä vahvistettiin etenkin monimuotoiseen luontoon liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Tikkurilan väritehtaan alueesta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu kumppanuushankkeena yhdessä Tikkurila Oyj:n kanssa. Kaupungin toimitalohanke Tikkurilan Kielotie 13 keskeytyi kannattamattomana. Keskeiselle paikalle Tikkurilan keskustassa suunnitellaan nyt uutta hyvinvointikeskusta.

Tutustu vuosikatsaukseen esityslistalla

Alkavia kaavatöitä

Kaupunkiympäristölautakunnalle esiteltiin alkavia asemakaavamuutostöitä. Uusina kaavatöinä on käynnistynyt Koillis-Vantaan liikuntahallin mahdollistava kaavamuutos Leppäkorven koulun läheisyyteen Metsolassa. Tikkurilassa Unikkotielle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Puutarhatielle Koivuhakaan suunnitellaan uutta päiväkotia, ja Pohjois- ja Etelä-Koivurinteen kaava-alueille suunnitellaan uutta asumista. Samoin Päiväkummussa pientaloaluetta laajennetaan.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi etenivät seuraavat kaavamuutokset

  • Lehmustontie, osa 2, Vallinoja: Lehmustontielle on suunniteltu asuinalueen täydentämistä pientalovaltaisella rakentamisella. Asian palauttamisesta valmisteluun äänestettiin. Lautakunta päätyi kaavan etenemisen kannalle äänin 10-7. Asiaan jätettiin alueen lehtometsän luontoarvojen huomioimista koskeva pöytäkirjalausuma. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavamuutoksen asettamista nähtäville.
  • Kuohukuja 1-3, Myyrmäki: Asemakaavamuutos sisältää Kuohukujan ostoskeskuksen paikallisesti erityisen arvokkaan itäosan suojelun sekä uuden, arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen 8-kerroksisen asuin- ja liiketalon Kuohukuja 1:n tontille. Pysäköinti sijoittuu pääosin Kuohukuja 3:n pysäköintitontille, osin omalle tontille. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavamuutoksen asettamista nähtäville.
  • Vehkalan kinkerit: Vehkalan kinkerit asemakaavalla mahdollistetaan Vehkalan työpaikka-alueen laajentuminen itään voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Alueelle voi sijoittua toimitilarakentamista ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuusrakentamista. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavamuutoksen asettamista nähtäville.
  • Nikinmäen liitosalue: Asemakaavalla jatketaan Nikinmäen aluerakennetta vastaavaa pientaloaluetta. Kiinteistö on liitetty Vantaaseen vuonna 2018, ja se on aiemmin sijainnut Sipoon puolella. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kaavamuutoksen asettamista nähtäville.
  • Hämeenvaara, Vaakapuisto: Alueelle kaavoitetaan kaksi townhouse-tyyppistä rivitaloa. Liito-oravan ydinalue kaavoitetaan suojaviheralueeksi, jossa on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Lisäksi liito-oraville järjestetään reitti myös länteen Pöllökallion ydinalueen suuntaan. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavamuutoksen hyväksymistä.

Jokiniemen kampusaluetta koskeva kaavamuutos (asia 8) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Samoin pöydälle jätettiin oikaisuvaatimukset suunnittelutarveratkaisupäätökseen Vantaanreitti 3b:tä koskien (asia 14).

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

 

Avainsanat

PäätöksetKaavoitusKaupunkikehitys