Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaltaan vuoden 2023 talousarvioesityksen

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 20.9. ensi vuoden talousarvioesitystä ja hyväksyi sen osaltaan.

Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä asettaa tavoitteita koko kaupunkiympäristön toimialalle. Vantaasta suunnitellaan uuden yleiskaavan mukaisesti, kestävää, tiivistyvää ja joukkoliikenteeseen yhä vahvemmin tukeutuvaa kaupunkia. Keskustoja ja pientaloalueita kehitetään ja Vantaan ratikan suunnittelu jatkuu.

Kaupunkiympäristölautakunta vastaa muun muassa kaupungin kaavoituksesta ja  ympäristövastuullisuuden edistämisestä. Lautakunnan alainen lupajaosto toimii kunnallisena lupa- ja valvontaviranomaisena rakennuslupa-asioissa sekä ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoasioissa.

Lautakunta teki talousarvioesityksen tekstiin useita muutoksia terävöittäen muun muassa resurssiviisauteen sekä pientaloalueiden ja keskustojen kehittämiseen liittyviä muotoiluja ja tavoitteita. Muutokset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Vuoden 2023 talousarvio etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Lue lisää kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksestä ennakkotiedotteesta.

Alkavia asemakaavatöitä

Lautakunnalle esiteltiin Kivistöntähden kaavamuutosta, jossa suunnitellaan Lapinkylän ja Kivistön juna-asemien läheisyyteen monimuotoisia korttelikoteja noin 1200 uudelle asukkaalle, ja julkisia ja kaupallisia palveluja. Pysäköinti tulee pysäköintilaitokseen. Lisäksi turvataan liito-oravan elinympäristö ja virkistysalueet kaupunkilaisille. Koivuhaassa puolestaan Tikkurilantiellä suunnitellaan katualueelle ratikan vaatima tila.

Alkavat kaavatyöt tuodaan lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat . Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Myös seuraavat asemakaavamuutokset etenivät:

  • Viertola, Viertolankuja: Tikkurilantien varrella teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Purettavan kolmekerroksisen rakennuksen tilalle rakennettavat kerrostalot ovat Tikkurilantien varressa korkeimmillaan kahdeksan kerrosta ja madaltuvat joen suuntaan nelikerroksisiksi. Tikkurilantien katutasoon tulee liiketilaa. Kaavamuutosta esitetään nähtäville.
  • Hämeenkylä, Ainontie 5 ja 10: Ainontie 5 varastorakennusten korttelialue muuttuu teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan asuinrakennusten korttelialueeksi. Kaavamuutosta esitetään nähtäville.
  • Tikkurila, Neilikkatie 17:  Tikkurilan keskustaan, Neilikkatien varteen kaavoitetaan asuinkerrostaloja nykyisen pysäköintialueen paikalle. Tontilla sijaitseva toimistorakennus suojellaan. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.
  • Koivuhaka, Piitie 2: Lisärakennusoikeutta Okmetic Oy:n tuotantolaitoksen laajentamista varten. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.
  • Hakunila, Vantaan ratikka: Hakunilan keskusta. Osoitetaan riittävä katutila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä ja Kyytitiellä. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.
  • Vaarala, Hopeatie: Osoitetaan tilaa ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja varmistetaan maakuntakaavan ekologinen yhteys sekä virkistysalueiden jatkuvuus alueella asemakaavoittamalla uudet viheralueet Kuussillanpuistikko, Slåttmossen sekä Lähdepuisto, joista kaksi viimeksi mainittua merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäväksi alueeksi. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi.
  • Myyrmäen paloasema:  Raappavuorentien varrelle Kivikaudenpuistoon suunnitellaan uutta paloasemaa, jotta apu kasvavalla Myyrmäen alueella pääsee perille riittävän nopeasti. Asemakaavamuutoksen etenemisestä äänestettiin. Kaava eteni hyväksyttäväksi äänin 12-4.

Asemakaavan Vantaanlaakso 5 ajanmukaisuus (asia 11) on arvioitu ajankohtaisen teollisuus-, varasto- ja myymälähankkeen rakennuslupahakemuksen käsittelyä varten. Lautakunnalle esitettiin asemakaavan olevan ajanmukainen. Lautakunta päätyi toisenlaiseen ratkaisuun todeten asemakaavan vanhentuneeksi. Asian esittelijä jätti asiassa eriävän mielipiteen, asemakaavan ollessa uuden yleiskaavan mukainen. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsittelyyn. Lautakunta päätti myös hyväksyä alueelle suunnitellun hankkeen poikkeamispäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen (asia 12).

Lautakunta päätti vuoden 2023 kokousaikataulusta. Kaupunkiympäristöautakunta kokoontuu 12 kertaa: 17.1., 14.2., 21.3., 18.4., 9.5., 6.6., 15.8., 5.9., 19.9., 24.10., 21.11., 12.12.2023.

Kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä esitetyin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetTalousBudjetti