Vantaa on vastuullinen

Uutinen

Vastuullisuus on sana, joka nykyisin tulee vastaan kaikkialla. Puhutaan ekologisesta vastuullisuudesta, taloudellisesta vastuullisuudesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta. Vantaalla olet ehkä useammassakin paikassa törmännyt sanapariin ”Vastuullinen Vantaa”. Mitä se kaupungissamme tarkoittaa ja mistä pohjimmiltaan on kyse?

Hakkilan kivisillan vehreät maisemat

Hakkilan kivisilta

Vantaalla on juuri valmistunut vapaaehtoinen kaupunkitasoinen vastuullisuusraportti (VLR). Vantaa nimittäin on yksi Suomen viidestä kaupungista, jotka raportoivat tavoitteistaan YK:lle. VLR-raportissa kerrotaan toimista, joilla Vantaa edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungeilla on merkittävä rooli. Kaupunkien perustyö linkittyy monin tavoin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vantaalla kestävän kehityksen eteen tehdään laajasti työtä kaikilla toimialoilla, ja kaupunki luo aktiivisesti kestävyyttä edistäviä yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.  

 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa Vantaan strategiaa  

YK:n kestävän kehityksen ohjelmassa, Agenda 2030:ssa on 17 tavoitetta. Tavoitteet ovat toisistaan riippuvaisia. Yhtä tavoitetta ei voi edistää pohtimatta myös sitä, miten toimet vaikuttavat muihin tavoitteisiin, sillä vaikutukset saattavat olla ristiriitaisia tai negatiivisia. Tavoitteille on määritelty myös hierarkia. Ympäristön kestävyys on sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden pohja, jota ilman ne eivät voi toteutua. Siksi ympäristön kestävyys tulee huomioida kaikessa toiminnassa.  

Vantaalla kestävän kehityksen tavoitteet on sisällytetty läpileikkaavasti kaupungin strategiaan, ja niiden edistäminen on kaikkien toimialojen ja yksiköiden yhteinen asia. Vantaan strategian 2022-2025 strategiateemat ovat; hyvinvointia rakentava Vantaa, sosiaalisesti kestävä Vantaa, ekologisesti kestävä Vantaa, elinvoimainen ja osaava Vantaa sekä kansainvälinen Vantaa.  

Hyvinvointia rakentava ja sosiaalisesti kestävä Vantaa -teemojen alla Vantaalla panostetaan kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen ja turvallisuuteen. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota niihin ryhmiin, jotka ovat muita haavoittuvammassa asemassa.  

Ekologisesti kestävä Vantaa -strategiateeman toteutusta ohjaa resurssiviisauden tiekartta, jonka avulla Vantaa pyrkii tavoitteeseensa olla vuonna 2030 hiilineutraali. Teema edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä asukkaiden ja yhteisöjen vastuullista toimintaa.  

Elinvoimainen ja osaava Vantaa -teema puolestaan sisältää toimia, joita Vantaalla tehdään kaupungin elinvoiman lisäämiseksi yksilöiden ja yritysten näkökulmasta. Yritysyhteistyössä on etsitty uusia yhteistyön muotoja ja kiinnitetty huomiota vastuullisen toiminnan tukemiseen. Vantaalaisten kouluttautuminen ja kansainvälisten osaajien houkuttelu ovat esimerkkejä osaamisen kehittämisestä ja osaajien saatavuuden parantamisesta.  

Kansainvälinen Vantaa -strategiateeman alla tehdään paljon työtä kotouttamisen ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomen kansainvälisimmässä kaupungissa. Vantaan kaupunki haluaa olla kansainvälinen ja yhdenvertainen myös työnantajana ja pyrkii nostamaan vieraskielisten osuutta kaupungin työntekijöistä. Kansainvälinen yhteistyö on Vantaalle tärkeää ja avaa uusia mahdollisuuksia vaikuttaa monimutkaisiin haasteisiin. 

Vuoden 2023 aikana julkaistaan artikkelisarja vastuullisuudesta Vantaalla. Yhdeksänosaisessa sarjassa pureudutaan vantaalaisiin vastuullisuustekoihin pintaa syvemmälle.

Lotta Alajoki ja Mari Virtanen

Avainsanat

VastuullisuusAsukaslehtiElinvoima2/2023