Asukastulostus-palvelu

Asiasanat

Asukkaat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä asiakirjassa kerrotaan, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee henkilötietojasi, kun rekisteröidyt käyttämään Asukastulostus-palvelua.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Järjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Asukastulostus-palvelun järjestäminen.

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Käsittelyn oikeusperusteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artikla 1 kohta a kohta.

Mitä henkilötietoja kerätään ja keneltä tiedot saadaan?

Rekisteröinnin yhteydessä asiakasrekisteriin tallennetaan:

  • nimi
  • sähköposti
  • Yksilöllinen tunniste: kirjastokortin numero, HSL-kortin numero tai muu vastaava

Asiakkaan käyttäessä palvelua rekisteriin tallentuvat

Asiakaan antamat tiedot sekä käyttäjätunnus ja tulostettujen, kopioitujen tai skannattujen sivujen määrä.

Tiedot saadaan asiakkaalta. Asiakas voi myös itse päivittää osan rekisterin asiakastiedoista verkkopalvelussa kirjastoissa osoitteessa http://vanprint4/kirjasto ja Vantaa-infoissa ja asukastiloissa osoitteessa http://vanprint/asukas. Päivittäminen edellyttää, että asiakkaalla on asiakastunnus ja henkilökohtainen tunnusluku.

Onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä?

Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä palvelun tarjoamista varten.

Luovutetaanko henkilötietoja eteenpäin?

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Millä tavoin henkilötiedot on suojattu?

Henkilötietojen tietoturva ja tietosuoja on varmistettu erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Henkilötietoja saavat esimerkiksi käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi ja vain siinä laajuudessa, kuin yksittäinen tehtävä sitä edellyttää. Henkilökunnalla on myös salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu työ- ja virkasuhteen päättymisen jälkeen.

Siirretäänkö henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluun liittyvät henkilötiedot sijaitsevat Suomessa.

Miten kaupunki toimii tietoturvaloukkauksen sattuessa?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta henkilötiedot voivat poikkeustapauksessa joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi sekä ulkopuolisen haltuun. Näissä tilanteissa Vantaan kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja tekee tarvittavat ilmoitukset kansalliselle tietosuojavaltuutetulle ja rekisteröidyille. Vantaan kaupunki ilmoittaa loukkauksesta tietosuojavaltuutetulle ilman aiheetonta viivytystä heti ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta, paitsi jos loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille, Vantaan kaupunki ilmoittaa loukkauksesta rekisteröidyille ilman aiheetonta viivytystä. Tällöin kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille rekisteröidyille, joiden tietoihin tietoturvaloukkaus kohdistuu. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi rekisteröidyiltä välittömiä toimenpiteitä, tietoturvaloukkauksesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Rekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tunnuksella ei ole kirjauduttu 12 kuukauteen.

Käytetäänkö tietoja profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon?

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja miten oikeuksia voi käyttää? Kuinka kauan asian käsittely kestää?

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tiedot voi tarkistaa pyytämällä rekisterinpitäjältä tiedot sähköpostitse. Tiedot toimitetaan sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on käsittelyperusteesta riippuen oikeus:

  • tarkastaa, mitä tietoja käsitellään,
  • vaatia virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista,
  • vaatia tietojen poistamista,
  • vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista,
  • vastustaa tietojen käsittelyä,
  • oikeus saada tiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, sekä
  • peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa, jos käsittely perustuu suostumukseen.

Onko rekisteröidyn oikeuksien käyttö maksullista?

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Miten voin tehdä valituksen valvontaviranomaiselle?

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

Lisätietoa ja ohjeita valituksen tekemiseen saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta ja puhelinneuvonnasta:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto / www.tietosuoja.fi

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

Mistä voin pyytää lisätietoja ja kuka on rekisterinpitäjä?

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla mainitulta yhteyshenkilöltä. Otathan ystävällisesti huomioon, että sähköposti ei ole turvallinen väline henkilötietojen käsittelyyn, joten ethän lähetä esimerkiksi henkilötunnusta tai arkaluonteista tietoa sähköpostilla.

Yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä on Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurilautakunta. Rekisterinpitäjän ja Vantaan kaupungin tietosuojavastaavan yhteystiedot löydät alta:

 

Rekisterinpitäjä
Vantaan kaupunki
Kaupunkikulttuurilautakunta
Y-tunnus 0124610-9
Asematie 7, 01300 Vantaa

Tietosuojavastaava
Mikael Valtomaa, lakimies
etunimi.sukunimi@vantaa.fi
puh. 040 071 3358

Kirjaamo
Postiosoite: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Käyntiosoite: Tikkurilan Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa.
Puhelin (vaihde): 09 839 11, sähköposti: kirjaamo(at)vantaa.fi

Avainsanat

Tietosuoja