Rakennuslupakäsittelyn eteneminen

Asiasanat

Rakentaminen

Rakentamiseen liittyvä lupakäsittely tapahtuu Lupapisteessä. Asiointi rakennusvalvontaan tapahtuu hakijan palkkaaman pääsuunnittelijan kautta.

Työmaa-aita Vantaan logolla.

Rakennuslupa-asia hoituu parhaalla mahdollisella tavalla, kun hankkeesta neuvotellaan rakennusvalvonnan lupavalmistelijan kanssa jo ennen suunnittelun aloittamista sekä valitaan hankkeelle pätevä pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat.

Pääsuunnittelija täyttää lupahakemuksen ja lisää tarvittavat suunnitelmat, sekä muut hankekohtaiset selvitykset Lupapisteeseen hankkeen koko keston ajan. 

Ennakkoneuvottelu

Ennakkoneuvottelussa keskustellaan rakentamisen edellytyksistä, kuten hankkeeseen tarvittavasta suunnittelupätevyydestä, asemakaavan vaatimuksista ja mahdollisten muiden lupien tarpeesta.

Rakennusvalvonta antaa myös alustavaa yleisneuvontaa muun muassa kaupunkikuvallisista tavoitteista, teknisistä vaatimuksista, kuten pohjatutkimuksista ja LVI-asioista, ympäristömelusta ja luvan hakemisesta.

Ennakkoneuvottelu varmistaa rakennushankkeen oikean suunnan hankkeen alusta alkaen.

Ennakkoneuvottelussa arvioidaan teknisen ennakkoneuvottelun tarve.

Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit ja LVI-tarkastajat auttavat ja neuvovat jo hankkeen alkuvaiheessa. Esimerkiksi vesimittarin sijoittaminen voi vaikuttaa tilaohjelmaan. 

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan käsittely

Pientalohankkeissa yleensä riittää lupakäsittelijän ohjaus. Kaupunkikuvallisesti merkittäville hankkeille haetaan kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto.

Kaupunkikuva-arkkitehti ohjaa hankkeita yhdessä lupakäsittelijän kanssa ja kun suunnitelman arvioidaan täyttävän asemakaavan ja paikan asettamat kaupunkikuvalliset vaatimukset, hanke esitellään kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta toimii asiantuntija-apuna lupavalmistelussa. Neuvottelukunta antaa lupakäsittelyn tueksi lausunnon hankkeen kaupunginkuvallisista ratkaisuista. 

Kaupunkikuvaneuvottelukunta kokoontuu torstaisin klo 8:30-12.00 noin kahden viikon välein. 

Vantaan kaupunginhallitus on asettanut kokouksessaan 6.9.2021 § 15 toimikaudekseen (2021 - 2023) yhdeksänjäsenisen kaupunkikuvaneuvottelukunnan: 

Tarja Laine kaupunkisuunnittelujohtaja, puheenjohtaja 

Risto Levanto rakennusvalvontapäällikkö, varapuheenjohtaja 

Jäsenet ja varajäsenet: 

  • Anssi Aura, kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja 

  • Jukka Nevala, kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, varajäsen 

  • Tarja Eklund, kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston puheenjohtaja 

  • Milla Friman, kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston varajäsen, varajäsen 

  • Ifa Kytösaho, vastaava lupa-arkkitehti, lupapäällikkö va.

  • Heidi Burjam, puistosuunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti 

  • Ilkka Laine, asemakaavapäällikkö 

  • Minna Lukander ja Mika Ukkonen, arkkitehdit, kaupungin organisaation ulkopuoliset asiantuntijajäsenet 

Viranhaltijoiden sijaisena toimii heidän oman organisaationsa sijainen. 

Asiantuntijajäsenet: 

  •  Matti Kärki kaupunkikuva-arkkitehti 

  •  Anne Silanto rakennustutkija Vantaan kaupunginmuseosta 

Hanni Saurén lupasihteeri, pöytäkirjanpitäjä, puhelin 040 725 4238 

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamattomana. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa ja jos siihen tulee muutoksia, se julkaistaan uudelleen. 

Erityisalan suunnittelijan ilmoittaminen

Rakennuslupavaiheessa hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja kutsuu hankkeelle tarvittavat erityisalan suunnittelijat. Heidän tulee kirjautua hankkeelle ja hyväksyä valtuutus.

Suunnittelija täydentää hankkeelle omat tietonsa ja liittää kelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat: opintotodistus liitteineen, työtodistukset sekä referenssiluettelo.

Helpoiten tietojen lisääminen onnistuu tallentamalla tiedot ja liitteet suunnittelijan omaan profiiliin.

Suunnittelija luo oman profiilin ensimmäisen kerran Lupapisteeseen kirjautuessaan. Suunnittelija tallentaa edellä mainitut liitteet omaan profiiliinsa.

Suunnittelija tuo liitteet kyseiselle hankkeelle valitsemalla hankkeen Suunnitelmat ja liitteet -osiosta valinnan ”Kopioi omat liitteet hakemukselle”.

Rakennuslupahakemuksen jättäminen

Lupakäsittelijät ohjeistavat lupahakemuksen jättämiseen liittyvissä yksityiskohdissa. Mikäli olet epävarma luvan liitevaatimuksista, kannattaa kysyä neuvoa viranomaisilta. Ennen lupahakemuksen jättämistä tämä tapahtuu Lupapisteessä neuvontapyyntönä.

Neuvontapyynnöt ohjautuvat suoraan asiasta vastaavalle taholle. Kun lupahakemus on perustettu Lupapisteeseen, keskustelu ja muukin neuvonta tapahtuu Lupapisteessä hankkeen keskusteluosiossa.

Tapaamiset varataan puhelimitse lupakäsittelijältä. Hakija esittää kaikki hanketta koskevat kyselyt pääsuunnittelijan kautta.

Lupapäätösten julkaisu

Rakennuslupapäätökset sekä muut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan julkipanolistalla julkaistaan kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston myöntämät luvat kokouksen pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen sekä viranhaltijoiden myöntämiä lupapäätöksiä päivittäin. 

Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston päätökseen haetaan muutosta valittamalla 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista Helsingin hallinto-oikeudelle. Viranhaltijapäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan lupajaostolle 14 päivässä päätöksen tiedoksisaannista. Tarkempi muutoksenhakuohjaus löytyy julkipanosivulta. 

Mikäli viranhaltijapäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus, oikaisuvaatimuksen annettu kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston päätös julkaistaan julkipanolistalla. 

Avainsanat

Luvat