Kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita

Asiasanat

Rakentaminen

Rakennuksen onnistunut ympäristöön sovittaminen tekee ympäristöstä miellyttävän. Kaupunkikuvaan vaikuttavat muun muassa rakennuksen sijoittelu, koko, väri, muoto sekä tontin muut rakennelmat ja istutukset.

Kartanonkosken asuntoalue Vantaan Pakkalassa.

Havaitsemme tiettyjä perusasioita ympäristössämme, vaikka emme tulisi niitä varsinaisesti ajatelleeksi ja eritelleeksi. Rakennuksen ympäristöön sovittamisessa on tiettyjä perustekijöitä, jotka hyvin ratkaistuna tuottavat miellyttävää ympäristöä ja jollei niissä onnistuta, tuntuu ympäristö epäviihtyisältä tai mitättömältä.

Rakennuksen sijainti tontilla sekä rakennuksen suhde katuun ja naapurirakennuksiin

Mikäli olemassa olevat rakennukset muodostavat yhtenäisen talorivin lähellä katua, uuden rakennuksen ei tule olennaisesti poiketa siitä. Toisaalta, jos olemassa olevat rakennukset sijaitsevat vapaamuotoisesti tontillaan, voi uusi rakennus sijoittua usealla vaihtoehtoisella tavalla.

Rakennuksen sijainti voi johtaa joko tiiviin tai väljän tuntuiseen katutilaan. Asemakaavassa tai rakentamisohjeessa määritellään usein tavoite.

Rakennuksen koko ja muoto verrattuna lähiympäristön rakeisuuteen

Ylisuurelta vaikuttava uusi rakennus saadaan vaikuttamaan pienemmältä esimerkiksi sijoittamalla autotalli erikseen tai jakamalla ja kääntämällä rakennuksen muotoa pienempiin osiin. Jo pelkästään kattoa muotoilemalla ja isoja pintoja rikkomalla voidaan vaikuttaa rakennuksen kokonaiskuvaan.

Liian pienen rakennusmassan saa vaikuttamaan suuremmalta yksinkertaistamalla muotoa ja sijoittamalla autokatoksen ja terasseja yhtenäisen katon alle. Suurien terassien vaikutus ja sopivuus kokonaisuuteen on kuitenkin harkittava huolella. Jos alueella on ennestään monen kokoisia rakennuksia, ovat uuden rakennuksen koko ja muoto vapaammin suunniteltavissa.

Materiaalit ja värit

Materiaali- ja värivalinnoissa on pohdittava niiden sopivuutta ympäristön rakennuksiin. Tavoitteena ei ole rakennusten keskinäinen samanlaisuus, vaan niiden miellyttävän näköinen yhteensopivuus. Värit vaikuttavat ulkona ja suurissa pinnoissa usein paljon voimakkaammilta kuin pienissä värimalleissa.

Rakennuksen suhde maaston muotoihin

Vaikka tontti vaikuttaisi silmämääräisesti tasaiselta, voi siinä olla yllättävän suuria kallistuksia. Tyyppitalot ovat usein suunniteltu tasamaalle, joten niiden sovittaminen maastoon vaatii aina asiantuntijan työpanoksen - myös pintavesien poisjohtamisen kannalta.

Rinnetonteille rakennettaessa on maastoon sovittaminen tehtävä huolella. Nykyään korkeiden ja umpinaisten kellarijalustojen ei katsota sopivan kaupunkikuvaan. Mitä vaikeampi maasto ja mitä ahtaampi rakennuspaikka, sitä räätälöidymmäksi muuttuu rakennuksen suunnittelutehtävä.

Rakennuksen arkkitehtoninen tyyli

Julkisivu on julkinen asia. Etenkin kadunpuoleiset osat vaikuttavat suuresti kaupunkikuvaan. Pientaloalueilla, joilla on ennestään rakennettu vuosikymmenien ajan erilaisia ja erityylisiä pientaloja, on tilaa monen tyylisille rakennuksille. Keinotekoisuutta tulee kuitenkin välttää.

Tyypillisesti yhtenäisillä alueilla uusi rakennus tulee huolellisesti sopeuttaa olemassa oleviin. Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaat alueet ovat vaativampia. Tyylikysymys on edellisiä kohtia selvästi enemmän makuasia. Pientalojen koristelu erityylisillä yksityiskohdilla ei vaikuta kaupunkikuvaan läheskään niin paljon kuin sijainti, koko ja muoto. 

Istutukset, aidat ja rakennelmat

Kadun varrella olevat autosuojat, aidat, puut, pensaat, jätesäiliöt ja postilaatikot muovaavat kaupunkikuvaa ja vaikuttavat alueen viihtyisyyteen. Niiden suunnitteluun ja toteutukseen tulee panostaa. Autosuojan on syytä olla selvästi asuinrakennusta matalampi ja pienempi. Aidoista ja istutuksista on usein määräyksiä asemakaavoissa ja rakentamisohjeissa.

Raamit rakentamiselle ja kaupunki- tai maisemakuvan muodostumiselle luodaan kaavoituksella, ja olemassa olevat maisemalliset ominaisuudet ovat sen lähtökohtana. Vasta yksittäisten rakennushankkeiden toteutumisen myötä muodostuu lopullinen kaupunkikuva.

Yhtä merkittäviä kuin rakennukset maisema- tai kaupunkikuvassa ovat myös rakentamattomat rakennusten väliin jäävät piha- tai katutilat sekä puistoksi tai luonnonympäristöksi jäävät tilat. Lisäksi kaupunkikuvan olennainen tekijä on siisteys- ja hoitotaso.

Ota yhteyttä rakennusvalvontaan

Kaupunkikuvallisista ja rakennusten arkkitehtuuriin liittyvistä kysymyksistä on syytä neuvotella ennakkoon rakennusvalvonnan lupakäsittelijän kanssa.