Pohjarakennesuunnittelijan ilmoittaminen ja pohjarakennesuunnitelmat

Asiasanat

Rakentaminen

Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista, 1 § 2 momentti:
”Pohjarakenteiden suunnittelu on maan ja kallion käyttäytymisen yhteensovittamista pohjarakenteiden kanssa siten, että myös yläpuoliset rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla ja että rakennus tai rakenne ei vaurioidu eikä tule käyttökelvottomaksi.”

Rakentamisessa, jossa rakennetaan uusia pohjarakenteita tai korjaus- tai muutosrakentamisessa, jossa on varmistettava vanhojen pohjarakenteiden riittävyys, noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

  1. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava pohjarakennesuunnittelija kaikkien rakennuslupahakemusten yhteydessä (ei koske pienehköjä talousrakennuksia).
  2. Rakennuslupahakemukseen liitetään aina selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Selvitys perustuu pohjatutkimukseen, jonka suoritustapa ja laajuus riippuvat maaperästä ja hankkeen vaativuudesta.
  3. Pohjarakennesuunnittelijan on laadittava pohjarakenteiden toteuttamiseksi tarvittavat tekniset tiedot ja vaatimukset sisältävät toteutusasiakirjat ennen kyseisen pohjarakenteen toteutusta.
    • Pohjarakenteiden toteutusasiakirjojen (pohjarakennesuunnitelmat) tarvittava laajuus määrittyy rakennushankekohtaisesti. Pohjarakennesuunnittelija vastaa toteutusasiakirjojen ja niihin liittyvien pohjatutkimusten riittävästä laajuudesta.
    • Minimissään pohjarakennesuunnitelmat käsittävät pohjatutkimusraportin ja pohjarakennesuunnittelijan allekirjoittaman selvityksen rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta. Mikäli muita pohjarakennesuunnitelmia ei esitetä, tulee selvityksen perustamis- ja pohjaolosuhteista sisältää riittävät pohjarakennesuunnittelijan vastuualueeseen liittyvät tiedot (esim. perustamistapa, paalujen mitoittamiseen tarvittavat parametrit, paksujen täyttöjen tai massanvaihtojen rakentamissuunnitelmat…).
    • Vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa pohjarakennesuunnittelutehtävissä pohjarakennesuunnittelija laatii yleensä myös erillisiä pohjarakennesuunnitelmia edellä mainittujen lisäksi.

Katso myös pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuuden tulkintaohje pksrava.fi -sivustolta. (Korttiluettelon kortti 17 - 120 03 Pohjarakennesuunnittelijan kelpoisuus, tulkintaohje)

Avainsanat

Luvat