Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Asiasanat

TurvallisuusYmpäristö ja luonto

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten ohella ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti.

Jokimaisema Korson Matarissa.

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset käsittelevät: 

  • jätevesiä
  • vaarallisia kemikaaleja
  • jätteitä
  • pölyn, savun ja hajun torjuntaa
  • melun ja tärinän torjuntaa
  • suosituksia vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden säiliö- ja astiavarastoinnille.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulain 202 §:ssä on säädetty.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten ohella ja tarvittaessa niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa Vantaan kaupungin rakennusjärjestys ja terveydensuojelujärjestys, pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset (HSY) sekä asemakaavamääräykset. Säännöksistä noudatetaan parempaan ympäristönsuojelulliseen tulokseen tai tasoon johtavaa määräystä. 

Ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on tarkoitus päivittää vuoden 2022 aikana siten, että määräykset voisivat tulla voimaan alkuvuoden 2023 aikana.

Ehdotus uudistetuista määräyksistä asetetaan nähtäville, ja siitä tiedotetaan erikseen kansalaisjärjestöjä, asukas- ja kyläyhteisöjä, elinkeinojärjestöjä sekä muita sidosryhmiä. Kuntalaiset ja muut tahot voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia ja mielipiteitä.

Yleiset määräykset

Ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi on Vantaan kaupungissa noudatettava kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei toisin määrätä.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Vantaalla toimii Vantaan kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan lupajaosto.

Pohjavesialueet

Tärkeillä pohjavesialueilla tarkoitetaan kartassa osoitettuja pohjavesialueita. Tärkeitä pohjavesialueita koskevia määräyksiä on noudatettava Päijänne-tunnelista 200 metriä ulottuvalla suojavyöhykkeen alueella. Ranta-alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta maalle päin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa pohjavesialueiden rajauksista ja mikäli rajaukset muuttuvat päivittämisen takia, päivittyvät alueet vastaavasti ympäristönsuojelumääräysten liitteisiin.

Jätevedet

Vaaralliset kemikaalit

Jätteet

Pölyn, savun ja hajujen torjunta

Melun ja tärinän torjunta

Lisätietoa

Muut määräykset

Lisätietoja

Maarit Rantataro

Ympäristönsuojelu/Ympäristökeskus
johtava ympäristötarkastaja
+358 40 045 8017 maarit.rantataro@vantaa.fi

Avainsanat

Ympäristö