Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnassa

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten tietojasi käsitellään, jos olet Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonnan asiakas.

Miksi ja mitä tietojasi käsitellään ja kerätään pysäköinninvalvonnassa?

Tietojasi käsitellään, jotta Vantaan kaupunki voi toteuttaa pysäköintivirhemaksupäätösten täytäntöönpanon, päätöksiä koskevan muutoksenhaun käsittelyn, maksuseurannan, perinnän sekä ajoneuvojen siirto- ja korvauspäätösten täytäntöönpanon ja päätöksiä koskeva muutoksenhakukäsittelyn, maksunseurannan ja perinnän. Rekisteriin kerätään valokuvia sekä ajoneuvorekisteristä saatavia tietoja ajoneuvoista rekisterinumeron tai valmistenumeron perusteella. Ajoneuvoihin liittyviä tietoja ovat myös tiedot omistajasta, haltijasta sekä kuljettajasta. Edellä mainituista henkilöistä kerätään tietoja, joita ovat nimet, osoitteet ja sosiaaliturvatunnukset sekä y-tunnus. Lisäksi voidaan kerätä muita yhteystietoja.

Oikaisuvaatimuksen tekijän osalta kerätään nimi, osoite, muu yhteystieto sekä pankkitilin numero. Pysäköinninvalvonnassa on käytössä bodycam-haalarikamerat työturvallisuuden ja oikeusturvan edistämiseksi. Kameroilla tallennetaan tarvittaessa asiakaspalvelutilanne.

 

Mistä kaupungin pysäköinninvalvonta saa tiedot ja miten niitä voidaan luovuttaa eteenpäin?

Pysäköinninvalvonta saa tietoja liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, väestörekisterikeskuksesta, ulosottoviranomaisilta sekä asiakkaalta tämän tehdessä oikaisuvaatimuksen. Pysäköinnintarkastajat ottavat valokuvia ajoneuvoista, rekisteritunnuksia ja tarvittaessa valmistenumeroita. Pysäköintimaksuja koskevia tietoja saadaan pysäköintioperaattoreilta. Rekisteriin kerättyjä tietoja voi luovuttaa ilman rekisteröidyn lupaa vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lainsäädännön, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn takia. Näitä ovat tiedot ulosottoviranomaiselle perintää varten, hallinto-oikeudelle pysäköintivirhemaksuista tehtyjen valitusten käsittelyä varten sekä Tilastokeskukselle tilastointia varten. Poliisille annetaan tieto varastoon siirretyistä ajoneuvoista ja varastoon siirretyt ajoneuvot kuulutetaan kaupungin virallisella internetsivulla. Tiedotusvälineille voidaan luovuttaa pyynnöstä tilastotietoja. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Vantaan kaupunki säilyttää tietojasi vain niin kauan, kuin laki velvoittaa säilyttämään tiedot. Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään. Jotkut asiakirjat pysyväisarkistoidaan. Bodycam-haalarikamera tallenteita säilytetään vain tarvittava aika.

Millä tavalla tietosi on suojattu?

Tietoja suojataan teknisesti, jotta asiattomat henkilöt eivät pääse tietoihin. Jos sinua koskevia tietoja tarkastellaan tai muokataan, jokaisesta käynnistä jää merkintä tietojärjestelmiin. Paperiset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.

Kuka voi käsitellä tietojasi?

Tietojasi voi käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on siihen työn tai viran puolesta oikeus ja vain silloin, kun se on välttämätöntä työ- tai virkatehtävän suorittamiseksi. Salassa pidettävien tietojen osalta jokaisella kaupungin henkilöstöön kuuluvalla on vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsittelevillä työntekijöillä ja viranhaltijoilla on lakiin perustuva salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu myös työ- ja virkasuhteen päättymisen jälkeen.

Voinko tarkastaa tietoni?

Voit tarkastaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa tai Vantaan kaupungin kirjaamossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkastamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkastusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa. Voit myös tulostaa lomakkeen Vantaan internetsivuilta.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö voidaan toimittaa Vantaa-infoon tai osoittaa Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa. Jos tiedon oikaisemisesta kieltäydytään, sinulle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Voinko vaatia kaupunkia poistamaan minusta kerätyt tiedot?

Vantaan kaupungin oikeus kerättyjen tietojen käsittelyyn perustuu lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä perusteella kerätyt tiedot voidaan hävittää vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Voit kuitenkin aina pyytää kaupunkia poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?

Lisätietoa tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä voit pyytää Vantaan kaupunkiympäristön toimialan tietosuoja- ja tietoturvayhteyshenkilöltä tai Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta. Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietojasi sähköpostitse. Voit pyytää myös tarkemman selosteen tietojesi käsittelystä kirjaamosta tai toimialan tietosuojavastaavalta.

Lisätietoja

Mikael Valtomaa

Vantaan kaupungin tietosuojavastaava
040 071 3358 mikael.valtomaa@vantaa.fi

Avainsanat

Tietosuoja