Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset

Vantaalla myönnetään avustuksia järjestöille, yhteisöille tai toimintaryhmille, joiden toiminta edistää vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustusten seuraava hakuaika on 1.2. - 28.2.2023

Vantaalla myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia järjestöille, yhteisöille tai toimintaryhmille, joiden toiminta edistää vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Nämä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustus sekä merkittävää yhteiskunnallista työtä työtä tekevien toiminta-avustus. Avustettavan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa otetaan huomioon avustuksen myöntämisessä. Molempia avustuksia haetaan vuosittain helmikuussa. Avustuspäätöstä valmisteltaessa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Samaan toimintaan voi saada avustusta vain joko hyvinvointialueelta tai kunnalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksella tuetaan ensisijaisesti hyvinvointierojen kaventamista Vantaalla. Toiminta-avustus on tarkoitettu järjestön perustoimintaan, kuten vantaalaisille suunnatun kerho- ja järjestötoiminnan ylläpitämiseen.

Avustusten tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kotoutumista. Toiminnan pitää lisäksi perustua kestävän kehityksen sekä sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteisiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarkoitettua avustusta voidaan myöntää kansanterveysjärjestölle, potilasjärjestöille, vammaisjärjestölle, lastensuojelujärjestölle, päihdejärjestölle, vanhusjärjestölle, nuorisokasvatusjärjestölle, työttömien järjestölle sekä muille järjestöille, yhdistyksille tai rekisteröimättömille toimintaryhmille, jotka toiminnallaan edistävät hyvinvointia ja terveyttä.  Avustusta eivät voi saada järjestöjen, yhteisöjen tai toimintaryhmien palvelut, jotka ovat Vantaan kaupungin ostopalvelusopimuksen piirissä.

Järjestölle, yhteisölle tai toimintaryhmälle voidaan myöntää avustusta, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan. Myönnetyllä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 90 %.

Jos järjestön kotipaikka on muualla kuin Vantaalla, pitää osoittaa avustuksen kohdistuminen vantaalaisiin.

Avustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille

Lisäksi Vantaalla myönnetään toiminta-avustusta merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille. Avustettavan toiminnan tulee osaltaan täydentää kaupungin omia palveluja. Kyseisellä avustuksella tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka kaventaa hyvinvointieroja Vantaalla. 

Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden avustusta voidaan myöntää hakijalle seuraavien kriteerien mukaisesti:  

- Toiminta vahvistaa erityisen vaikuttavalla tavalla vantaalaisten hyvinvointia ja toiminnan puuttuminen huonontaa selkeästi kohderyhmän selviytymistä arjesta.  

- Toiminta täydentää merkittävällä tavalla kaupungin omaa palvelutuotantoa eikä kaupunki itse tuota vastaavaa palvelua;  

- Avustettava toiminta on pääasiassa palvelutoimintaa, joka kohdistuu tiettyihin vantaalaisiin erityisryhmiin. 

- Toimijalla on kaupungin tuen ohella omaa varainhankintaa tai muuta julkista rahoitusta sekä palkattua henkilökuntaa. 

Avainsanat

Avustukset