Elinvoimainen ja osaava Vantaa

Asiasanat

Työ ja elinkeinotYmpäristö ja luonto

Elinvoimainen ja osaava Vantaa -teema sisältää toimia, joita Vantaalla tehdään kaupungin elinvoiman lisäämiseksi yksilöiden ja yritysten näkökulmasta. Näihin kuuluvat yritysyhteistyö ja yritystoiminnan tukeminen, osaamisen kehittäminen ja työllisyyden tukeminen. Lisäksi tässä osiossa käsitellään kaupunkikonserniin kuuluvien konserniyhteisöjen vastuullisuustoimia.

Johdanto

Vantaa on voimakkaasti kasvava kaupunki, jossa on noin 240 000 asukasta ja yli 120 000 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on kasvussa, ja uusia työpaikkoja syntyy erityisesti lentokentän yhteydessä olevalle Aviapoliksen alueelle. Elinvoimainen ja osaava Vantaa -strategiateeman painopisteenä on Vantaan elinvoiman lisääminen sekä asukkaiden että yritysten näkökulmasta. Strategiateeman toimeenpanoa ohjaa kasvu- ja elinvoimaohjelma. Elinvoimatyö luo veto- ja pitovoimaa niin asukkaille kuin yrityksillekin.

Vantaa haluaa olla yrityksille vetovoimainen kaupunki, ja sillä on erinomaiset logistiset edellytykset houkutella yrityksiä ja investointeja. Vantaalla sijaitsee Suomen ainoa kansainvälinen lentokenttä, ja yhteyksiä sujuvoittavat myös kehätie ja raideyhteydet. Suunnitteilla oleva raitiovaunu luo entistäkin parempia yhteyksiä ja kasvattaa samalla reitillä olevien alueiden elinvoimaa. Raitioyhteyden ennustetaan houkuttelevan investointeja sekä lisäävän asukkaiden ja työpaikkojen määrää näillä alueilla merkittävästi.

Elinvoiman lisäämiseen liittyy kiinteästi jatkuvan oppimisen tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Vantaalla on muihin Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna matala koulutustaso. Osaamisen kehittäminen ennakoivasti on tärkeää paitsi yritysten osaavan työvoiman turvaamiseksi, myös vantaalaisten työllistymisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Yritysyhteistyö ja yritystoimintaa tukevat palvelut

Vantaalle syntyy noin 2000 uutta yritystä vuodessa ja niiden mukana paljon työpaikkoja. Aktiivinen yritysyhteistyö on tärkeä osa Vantaan elinvoimaa tukevaa työtä, ja Vantaa antoikin lokakuussa 2022 yrityksille uuden palvelulupauksen, jonka mukaan yrityksen otettua kaupunkiin yhteyttä, siihen otetaan yhteyttä 48 tunnin sisällä, asiaa lähdetään viemään eteenpäin ja yritys pidetään ajan tasalla asian etenemisestä.

Yritysyhteistyötä ja yrityksille suunnattuja palveluita kehitetään jatkuvasti muun muassa erilaisten hankkeiden avulla. Myös uudenlaisia yhteistyön muotoja kehitetään, ja yritykset pääsevät pohtimaan yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Klusterityössä tuodaan yhteen saman toimialan yrityksiä verkostomaiseen yhteistyöhön, joka hyödyttää sekä osallistuvia yrityksiä että alueen taloutta ja elinvoimaa laajemmin. Klustereissa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia, ja keskustelun kautta syntyy parhaimmillaan uudenlaisia yhteistyön ja innovoinnin mahdollisuuksia. Vantaalla on käynnistetty viisi kärkiklusteria: kiinteistöklusteri, ruokaklusteri, lentorahti, korkean osaamisen klusteri ja kiertotalousklusteri.

Kaupungilla on jatkuvasti käynnissä suuri määrä erilaisia hankkeita, joissa kehitetään palveluita tai yhteistyön muotoja yritysten kanssa. Hankemuotoisella kehittämisellä voidaan testata joustavasti uudenlaisia malleja; haasteena on kuitenkin hankkeista saadun tiedon juurruttaminen osaksi kaupungin pysyvää toimintaa. Usein yrityksille suunnatuissa hankkeissa on myös haasteena saada yritykset innostumaan mukaan toimintaan, mikä korostui koronapandemian aikana, kun yrityksissä aika ja resurssit menivät akuuttien ongelmien hoitamiseen.

Yrityksille voi myös olla vaikea hahmottaa, mitä kaikkea moninaiset hankkeet voivat niille tarjota, ja hankkeista viestittäessä pyritäänkin pois hankekeskeisestä puhetavasta ja kohti kokonaisvaltaisempaa ajatusta palvelutarjottimesta. Tällaista palvelutarjottimen mallia kehitetään Vantaalla My Business Hub -hankkeessa, jossa myös tuetaan koronapandemiasta kärsineitä luovan alan yrityksiä ja luodaan uudenlaisia yhteistyön ja verkostoitumisen muotoja. Hankkeessa kehitetty yhteisöalusta eli Business Vantaa Hub mahdollistaa yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden entistä tiiviimmän ja vaivattomamman ajatustenvaihdon sähköisellä alustalla. Samalla se tukee kaupungin antaman palvelulupauksen täyttymistä, kun kysymyksiin on vastaamassa useampi taho. Yhteisöalusta julkaistiin maaliskuussa 2023.

Hankkeilla luodut toimintatavat ja avaukset tukevat yritysten kasvua ja liiketoimintaa ja sitä kautta niillä tuotetaan taloudellista kasvua ja työpaikkoja. Hankkeilla tuetaan myös yritysten omaa vastuullista toimintaa, esimerkiksi vihreää siirtymää ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa. Nämä kaksi näkökulmaa yhdistyvät muun muassa Pocoprop-, ILPO- ja Circular Hood Food -hankkeissa.

Ilmastoon ja ympäristökestävyyteen liittyvää toimintaa kehitetään hankkeissa, mutta ympäristötavoitteiden laajempi ja kattavampi integroiminen elinvoimatavoitteisiin toisi lisää vaikuttavuutta ja voisi sitoa alueen yritykset vahvemmin mukaan esimerkiksi hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet yritysten ja kaupungin kasvusta voivat olla ristiriidassa päästöjen vähentämisen ja ympäristön suojelemisen kanssa, jos kasvun tavoittelussa ei huomioida ympäristönäkökulmia kattavasti. Elinvoimatyöllä on potentiaalia olla nykyistä vahvemmassa roolissa ympäristökestävyyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, jos kasvun tavoitteet kanavoidaan näiden näkökulmien kautta. Ilman ympäristön kestävyyttä ei voi olla taloudellista kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.

Sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmien laajempi integroiminen elinvoimatyöhön toisi vaikuttavuutta työelämän tasa-arvon edistämiseen. Kasvu- ja elinvoimaohjelman tavoitteisiin on kirjattu naisten yrittäjyyden tukeminen, mutta esimerkiksi toimialojen sukupuolisegregaatio ja muut työelämän tasa-arvon kysymykset ovat tähän mennessä jääneet vähälle huomiolle. Vantaan kaupunkistrategian mukaisesti tasa-arvon edistäminen on yksi läpileikkaavista tavoitteista, joita tulisi edistää kaikessa toiminnassa. Tasa-arvoa ei kuitenkaan voida edistää ilman, että epätasa-arvoiset rakenteet tunnistetaan ja niihin pyritään aktiivisesti vaikuttamaan. Elinvoimatyö ja yritysten houkuttelu ja tukeminen voisi linkittyä vahvemmin myös muihin eriarvoisuutta tuottaviin rakenteisiin ja pyrkiä niiden purkamiseen esimerkiksi hakemalla yhtymäkohtia Vantaalle tärkeään alueellisen segregaation ehkäisemiseen.

Osaamisen vahvistaminen

Yritykset kohtaavat enenevissä määrin pulaa osaavasta työvoimasta. Vantaalaisissa yrityksissä osaavan työvoiman saatavuus on heikentynyt merkittävästi koronapandemian aikana, eikä nykyisellä demografisella kehityksellä pystytä vastaamaan tulevaisuuden osaajatarpeisiin. Näihin haasteisiin pyritään Vantaalla vastaamaan yhtäältä edistämällä työperäistä maahanmuuttoa ja toisaalta panostamalla osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Näitä tavoitteita edistävät toimet edistävät myös yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä tukemalla monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta työelämässä ja tukemalla ryhmiä, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen työelämän nopeassa kehitystahdissa.

Työllisyys

Vantaalla, kuten kaikkialla Suomessa, työttömyys nousi koronapandemian aikana voimakkaasti. Työttömyysaste on Vantaalla kuitenkin saatu hyvään laskuun ja se on tällä hetkellä noin 10 prosenttia. Tavoitteena on saada tämä luku laskemaan edelleen.

Työllisyydenhoidossa on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia viime vuosina, ja muutokset jatkuvat edelleen. Vantaa on yhdessä Keravan kanssa mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkoi maaliskuussa 2021. Kuntakokeilussa osa TE-palveluiden henkilöasiakkaista siirtyi kuntien asiakkaiksi. Siirtymä ei tapahtunut ilman haasteita, ja Vantaan työllisyyspalvelut ruuhkautuivat aluksi pahasti. Henkilöstöä ei ollut aluksi riittävästi ja palvelun taso kärsi. Lisäksi koronapandemian jäljiltä TE-toimistoissa oli palveluvelkaa, joka siirtyi kokeilun myötä kunnille. Näihin haasteisiin vastattiin rekrytoimalla lisää henkilöstöä työllisyyspalveluihin vuoden 2021 aikana.

Konserniyhtiöiden vastuullisuustoimet

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu emokaupungin lisäksi noin 50 yhteisöä. Tähän lukuun sisältyvät tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät. Vantaan kaupunki on vastuullinen ja eettinen yhtiöiden omistaja, joka on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä tukevaa toimintaa yhtiöidensä kautta. Kaupunkikonsernilla on merkittävä vaikutus sidosryhmiin toiminnan, talouden, henkilöstöjohtamisen ja hankintojen kautta. Omistajaohjauksella kannattaa edistää kestävää liiketoimintaa konserniyhtiöissä, sillä konserniyhtiöiden toiminnalla on suoraan vaikutusta myös kaupungin omistuksen arvoon.

Kestävän liiketoiminnan edistäminen konserniyhtiöissä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että tytäryhtiöiden tulee tunnistaa oman toimintansa aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä toimia taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa kullekin yhtiölle on asetettu erityinen vastuullisuuteen liittyvä teema tai tavoite, joka määrittää, millaisia pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita kaupunki omistajana yhtiöille asettaa.

Vantaan kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin suuret konserniyhtiöt laativat vuoden 2023 aikana omat vastuullisuusohjelmansa, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja resurssiviisauden tiekartan tavoitteita. Eri konserniyhteisöillä on näiden yhteisten tavoitteiden lisäksi omia painotuksia, joita esitellään tässä raportissa viiden suurimman konserniyhteisön osalta. Konserniyhtiöt raportoivat keskeisistä vastuullisuustoimenteistään myös tilinpäätösten toimintakertomuksissa.

Lisätietoja

Lotta Alajoki

Strategia ja tutkimus
Vastuullisuusasiantuntija
lotta.alajoki@vantaa.fi

Avainsanat

Vastuullisuus