13.3.2023 Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus päätti erillispientalotonttien luovutusperiaatteista 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.3.2023 mm. vuoden 2022 henkilöstökertomusta ja hyvinvointikatsausta, sekä liikennepoliittista ohjelmaa ja erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleisiä vuokrausperiaatteita.

Henkilöstökertomus 2022
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.3.2023 vuoden 2022 henkilöstökertomusta, joka kuvaa henkilöstön kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen tilaa ja niille asetettujen tavoitteiden savuttamista.

Vuonna 2022 toteutetun Kunta10 -työhyvinvointitutkimustulosten perusteella kaupunkitasolla työyhteisöt ja lähijohtaminen saavat hyvän arvion. Työyhteisöt ovat yhteistyökykyisiä, innovatiivisia ja antavat tukea esimiestyölle. Työpaikkojen ilmapiiri koetaan hyväksi ja sosiaalista pääomaa on työyhteisöissä paljon. Myös lähiesihenkilöiden toiminta arvioidaan tutkimuksen mukaan Vantaalla todella hyväksi (asia 8).

Vantaan hyvinvointikatsaus 2022
Kokouksessa käytiin läpi myös hyvinvointikatsaus, jonka aiheena oli koettu hyvinvointi ja osallisuus. Muun muassa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus on hieman lisääntynyt muissa ryhmissä kuin ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla, ja koululounasta syödään tilaston mukaan osassa Vantaan ikäryhmissä aikaisempaa enemmän (asia 9).

Vantaan liikennepoliittinen ohjelma ja pysäköinnin kehittäminen Vantaalla
Kaupunginhallitus hyväksyi Liikennepoliittisen ohjelman ja pysäköinnin kehittämisen. Lisäksi hyväksyttiin erillispientalotonttien luovutusperiaatteet, -ehdot ja -hintamuutokset sekä tonttien vuokrankorotukset (asia 11).

Vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet 2023
Uuden vuokran määrittämisestä päätettiin, että tontin vuosivuokra on 4 % tontin käyvästä arvosta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin indeksilain sallimalla tavalla. Vuokraa ei alenneta, jos indeksin pisteluku laskee. Vuokra tarkistetaan puolessa välissä sopimuskautta ja korotetaan käyvän vuokran suuruiseksi, mikäli vuokrataso on jäänyt jälkeen käyvästä tasosta (asia 12).

Asemakaavan ja tonttijaon muutos
Kaavamuutoksista hyväksyttiin Koisotien asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus, jossa asemakaavaa muutetaan vastaamaan kaupungin tukikohdan tarpeita. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue muutetaan korttelialueeksi ja se laajenee pohjoiseen. Loppuosa talvipuutarha-alueesta liitetään osaksi Kaupungin puutarha -nimistä puistoa (asia 16).

Kokouksessa vastattiin myös valtuutettujen ja valtuustoryhmän aloitteisiin:
1. Aloite asukastilan perustamisesta Martinlaaksoon. Asukkaat hallinnoisivat tilaa ja heidän yhdistyksensä suunnittelevat tilan käytön ja toteuttavat tilan tasapuolisen käytön eri asukasryhmien välillä. Vastaava tila on tarpeen myös Kaivokselassa ja Hämeenkylässä (asia 17).

2. Aloite, jossa ehdotetaan kartoitusta, jossa selvitetään asukastilojen määrää, tilojen käyttäjiä sekä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista asukastiloissa. Toinen ehdotettu toimenpide on suunnitelma asukastilojen ja niiden toiminnan kehittämiseksi (asia 18).

3. Aloite kaupungin ryhtymisestä toimenpiteisiin, jotta valtuutettujen ja viranhaltijoiden seminaarimatkojen, ravintolaillallisten ja muiden ei-välttämättömien virkistys- ja edustuskuluja saadaan hillittyä (asia 19).

Kokouksen pöytäkirja löytyy 22.3.2023 alkaen osoitteesta https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm