27.2.2023 Kaupunginhallitus

 

Vantaan kaupunginjohtajan virka aukeaa 1.8.2023

Kaupunginhallitus julisti kokouksessaan 27. helmikuuta auki Vantaan kaupunginjohtajan viran elokuun alusta lähtien. Kokouksessa hyväksyttiin myös aiesopimus Vantaan ja Keravan välisestä yhteistyöstä työvoimaviranomaisina.

Vantaan kaupunginjohtajan virka aukeaa 1. elokuuta kaupunginjohtaja Ritva Viljasen jäädessä eläkkeelle. Virka on tarkoitus julistaa auki toistaiseksi voimassa olevana ja sen haku käynnistyy maaliskuussa.

Korson liikuntahallin ja Jokiniemen oppimiskampuksen uudisrakennusten tarveselvitykset hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Koillis-Vantaan liikuntahallin sekä kahden Jokiniemen oppimiskampukselle sijoittuvan uudisrakennuksen tarveselvitykset.

Koillis-Vantaan liikuntahalli on vuonna 2020 valmistuneen Vantaan liikuntahalliselvityksen mukainen uudisrakennuskohde. Uusi liikuntahalli tulee palvelemaan Korson alueella olevaa vapaa-ajan ja opetuskäytön tarvetta. Liikuntahalli sisältyy Vantaan kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan.

Kasvupalveluiden uusi toimitila on osa työllisyys- ja kuntalaispalveluiden palveluverkon kehitystä, kasvupalveluiden toimitilaverkon kehitystä sekä Tikkurilan Jokiniemen kehitystä. Toimitilarakennukseen tulee sijoittumaan tilapaikat yhteensä 350 henkilölle sekä tiloja sidosryhmien kanssa yhdessä tuotettaville palvelukonsepteille (esim. elinvoimatori).

Oppimiskampuksen uudisrakennus - toisen asteen, vapaan sivistystyön kansalaisopiston ja aikuisten perusopetuksen uudet tilat tarvitaan riittävien ja laadukkaiden opetustilojen tarjoamiseksi kasvavalle opiskelijamäärälle. Toimipisteeseen tulee tilapaikat yhteensä 2615:lle Vantaan Ammattiopisto Varian, Vantaan aikuisopiston ja Tikkurilan lukion opiskelijalle.

Vantaan ratikan asemakaavat etenevät valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen Vantaan ratikan asemakaavamuutokset Hakunilassa, Kuninkaalassa, Hakkilassa ja Vaaralassa. Seuraavaksi kaavamuutokset menevät kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Hakunilan asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä ja uudelle alikululle. Lisäksi muutoksella varaudutaan Lahdentien uuteen linjaukseen nykyisen tien länsipuolella. Kaava mahdollistaa Lahdentien nostamisen nykyisestä tasostaan Kyytitien tasoon ja risteyksen toteuttamisen tasoliittymänä. Muutoksella osa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta, puistoalueesta sekä lähivirkistysalueesta muutetaan katualueeksi. Osa Kyytitien katualueesta sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta muutetaan katuaukioksi. Lahdentietä vasten osoitetaan melueste suojaamaan Kaskelan pientaloaluetta Lahdentien melulta. Kyytitien alitse varataan alikulku hulevesiallasta ja jalankulkua varten. Ajoliittymäkielto lisätään Kyytitien katualueen ja uuden katuaukion väliin. Kaavamuutos mahdollistaa alueen maankäytön jatkokehittämisen tulevissa asemakaavamuutoksissa.

Kuninkaalan ja Hakkilan asemakaavamuutoksella varaudutaan niin ikään Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä katutila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä suurentamalla katualueita ja pienentämällä muita alueita. Asemakaavamuutoksella muutetaan toimistorakennusten korttelialuetta, teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä lähivirkistysalueita osin katualueeksi. Kiinteistöjen kokonaisrakennusoikeudet eivät muutu pinta-alamuutosten myötä.

Myös Vaaralan asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan. Muutoksella muutetaan useita eri korttelialueita sekä puistoaluetta osin katualueeksi. Kortteleihin osoitetaan uusia liittymäkieltoja ja ajoyhteyksiä muutetaan. Tilustien ja Hakunilantien katualueelle esitetään meluesteitä. Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue sähkönsyöttöasemaa varten osoitetaan Hakunilantien katualueelle. Kaavassa annetaan lisäksi pohjaveden suojeluun, melu- ja tärinäsuojaukseen, ilmanlaatuun, kasvillisuuden suojeluun, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen sekä kaupunkikuvaan liittyviä määräyksiä.

Samoin Vaaralan Hopeatien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa tarvittavat tilavaraukset Vantaan ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle ympäristölle. Hopeatien kaavassa varmistetaan maakuntakaavan ekologinen yhteys sekä virkistysalueiden jatkuvuus alueella asemakaavoittamalla uudet viheralueet Kuussillanpuistikko, Slåttmossen sekä Lähdepuisto, joista Slåttmossen ja Lähdepuisto merkitään luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäväksi alueeksi. Lisäksi katualueella määrätään huomioimaan ekologisen yhteyden jatkuvuus katualueen yli pitämällä kadun varret metsäisinä. Kaavassa huomioidaan pohjaveden suojelu ja melusuojaus.

Kokouksen pöytäkirja löytyy 8.3.2023 alkaen osoitteesta https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm