Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia järjestöille, yhteisöille tai toimintaryhmille, joiden toiminta edistää vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia haetaan helmikuussa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2021 oli 1.2.-1.3.2021.

Toiminta-avustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti hyvinvointierojen kaventamista Vantaalla. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Avustuksien tavoitteena on:

 • edistää hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta,
 • ehkäistä syrjäytymistä ja
 • edistää kotoutumista.

Toiminnan pitää lisäksi perustua kestävän kehityksen sekä sukupuolten tasa-arvon ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisen periaateisiin.

Kaupunkikulttuurilautakunnan myöntämää avustusta eivät voi saada järjestöjen, yhteisöjen tai toimintaryhmien palvelut, jotka ovat Vantaan kaupungin ostopalvelusopimuksen piirissä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarkoitettua avustusta voidaan myöntää:

 • kansanterveysjärjestölle
 • potilasjärjestöille
 • vammaisjärjestölle
 • lastensuojelujärjestölle
 • päihdejärjestölle
 • vanhusjärjestölle
 • nuorisokasvatusjärjestölle
 • työttömien järjestölle
 • muille järjestöille, yhdistyksille tai rekisteröimättömättömille toimintaryhmille, jotka toiminnallaan edistävät hyvinvointia ja terveyttä.

Toiminta-avustus on tarkoitettu järjestön perustoimintaan, kuten kerho- ja järjestötoiminnan ylläpitämiseen, kun kohteena ovat vantaalaiset.

Jos järjestön kotipaikka on muualla kuin Vantaalla, pitää osoittaa avustuksen kohdistuminen vantaalaisiin.

Järjestölle, yhteisölle tai toimintaryhmälle voidaan myöntää avustusta, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan. Myönnetyllä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 70 %.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusta haetaan kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä. Tarkka hakuaika ilmoitetaan kuulutuksella.

Toiminta-avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää toiminta-avustusta merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille, yhteisöille ja toimintaryhmille. Avustettavan toiminnan tulee osaltaan täydentää kaupungin omia palveluja. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka kaventaa hyvinvointieroja Vantaalla.

Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien toimijoiden avustusta voidaan myöntää hakijalle seuraavien kriteerien mukaisesti:

 • Toiminta vahvistaa erityisen vaikuttavalla tavalla vantaalaisten hyvinvointia ja toiminnan puuttuminen huonontaa selkeästi kohderyhmän selviytymistä arjesta.
 • Toiminta täydentää merkittävällä tavalla kaupungin omaa palvelutuotantoa eikä kaupunki itse tuota vastaavaa palvelua.
 • Avustettava toiminta on pääasiassa palvelutoimintaa, joka kohdistuu tiettyihin vantaalaisiin erityisryhmiin.
 • Toimijalla on kaupungin tuen ohella omaa varainhankintaa tai muuta julkista rahoitusta sekä palkattua henkilökuntaa.

Kaupunki valitsee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä tekevien toimijoiden avustusta hakevista ne, joita avustetaan tällä tukimuodolla. Valittujen toimijoiden kanssa tehdään 1-3 vuoden pituinen kumppanuussopimus. Määrärahan myöntämisestä päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Ajankohtaista