Lapsiystävällinen kunta -työ Vantaalla

Lapsi kurkistaa pöydän takaa.

Vantaan kaupunki hyväksyttiin vuoden 2021 alussa mukaan UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Se on UNICEFin kunnille tarjoama työkalu, joka auttaa kuntia tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja ja varmistamaan, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen, myös heikommassa asemassa olevan, lapsen arjessa. 

Lapsen oikeudet

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka neljä yleisperiaatetta ovat:

 1. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus 
 2. Lapsen edun ensisijaisuus  
 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. Lapsen näkemyksen kunnioittaminen

Lapsiystävällinen kunta -malli auttaa Vantaan kaupunkia

 • tunnistamaan, millä lapsen oikeuksien osa-alueilla meillä on kehitettävää.
 • määrittelemään, mitä meidän tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuvat Vantaalla mahdollisimman perusteellisesti.
 • seuraamaan tekemämme työn edistymistä ja tuloksia systemaattisesti.

Työn eteneminen

Lapsiystävällinen kunta -työ käynnistyy nykytilan kartoituksella, jossa selvitetään kunnan lapsiystävällisyyden nykytilaa ja kehittämiskohteita. Kartoituksen perusteella kunta tekee toimintasuunnitelman, joka määrittelee tehtävän työn seuraaviksi vuosiksi. Mikäli kunta onnistuu saavuttamaan tavoitteensa ja edistämään lapsen oikeuksia kunnassa, sen on mahdollista saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustus.

Lapsiystävällinen kunta -mallin eteneminen

 1. Mallin hakeminen
 2. Lapsen oikeuksiin tutustuminen
 3. Nykytilan kartoitus
 4. Tavoitteet, toimintasuunnitelma ja toteutus
 5. Seuranta, arviointi ja tunnustus

Vantaalla Lapsiystävällinen kunta nykytilankartoitus tehtiin keväällä 2021 ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2021. Työ käynnistyy vuoden 2022 alussa, jolloin Vantaan on mahdollista saada lapsiystävällinen kunta -tunnustus vuonna 2024.

Toiminasuunnitelman 5 tavoitetta:

 1. Lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan arkeen parannetaan. Lapset ja nuoret kokevat, että heidän ajatuksensa huomioidaan aidosti (osallisuus)​
 2. Kaikki aikuiset ennaltaehkäisevät väkivaltaa, häirintää, välinpitämätöntä kohtelua ja hyväksikäyttöä sekä puuttuvat niihin välittömästi ​(oikeus elämään ja kehittymiseen)​
 3. Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin (lapsen oikeudet kunnan rakenteissa)​
 4. Lapsia koskevaa tutkimus-, kokemus- ja viranomaistietoa eritellään kunnassa niin, että keskiarvon lisäksi pystytään analysoimaan eri lapsiryhmien tilanne (yhdenvertaisuus)​​
 5. Lapsen edun ensisijaisuus on otettu huomioon systemaattisesti ja kattavasti kaikissa yksittäistä lasta koskevissa hallinnollisissa päätöksissä (lapsen etu)​

Lapsiystävällinen Vantaa -toimintasuunnitelma 2022-23

Toimenpidetaulukko

Lapsiystävällinen kunta -työn toteutuksesta vastaa koordinaatioryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kasvatuksen ja oppimisen apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske. Tämän lisäksi työn toteutusta tukee asiantuntijaryhmä, jossa on edustus kaikilta toimialoilta ja puheenjohtajana Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Tia Ristimäki.

YouTube: UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli (2min)
Vimeo: UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli (2min)

Uutiset aiheesta

Miten lapsen ja nuoren hyvä elämä Vantaalla toteutuu?
Vantaalaiset lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa
Vantaalaisten lasten ja nuorten osallisuuskokemukset huomioidaan Lapsiystävällinen kunta -työssä
Lapsiystävällinen kunta -työ käynnistyy Vantaalla
Vantaa hakee mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin


Yhteystiedot

Tia Ristimäki
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
Lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori
tia.ristimaki(at)vantaa.fi
puh. 050 3124437

Katri Kalske
Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän puheenjohtaja
Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja
katri.kalske(at)vantaa.fi

Lue lisää

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli
Lapsen oikeudet
Kansallinen lapsistrategia
Lapsiasiavaltuutettu

Ajankohtaista