Vantaan väestönkasvu Suomen suurinta vuonna 2020

Tilastokeskuksen lopullisten väestötilastojen mukaan Vantaalla oli 237 231 asukasta vuoden 2020 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2020 aikana 3456 asukkaalla (1,5 %), joka oli enemmän kuin missään toisessa kunnassa. Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Helsingissä (3085) ja Espoossa (3065). Suomen väestö kasvoi 8500 hengellä eli Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli 41 prosenttia.

Vantaa on edelleen Suomen neljänneksi suurin kaupunki, mutta ero kolmantena olevaan Tampereeseen on supistunut, eron ollessa enää 3800 asukasta.

Vantaan väestössä oli hieman enemmän naisia (50,1 %) kuin miehiä (49,9 %), mutta sukupuolten välinen ero ei ole koskaan ollut näin pieni. Naisia oli enää 263 enemmän kuin miehiä. Jos kehitys jatkuu samankaltaisena, vuoden 2021 aikana miehiä on jo naisia enemmän.

Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna 0–6-vuotiaita oli 7,8 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,5 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,5 prosenttia. Useiden viime vuosien ajan alle kouluikäisten osuus on laskenut ja vanhempien ikäryhmien osuus on kasvanut.

Vuodenvaihteessa vantaalaisista 76,1 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,4 prosenttia ruotsinkielisiä ja 21,6 prosenttia vieraskielisiä. Vantaan yleisin vieras kieli oli venäjä, jota äidinkielenään puhui 3,8 prosenttia väestöstä.

Vantaan, kuin myös Espoon ja Helsingin, väestö kasvoi vuonna 2020 ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Vantaalla vieraskielisten määrä lisääntyi lähes 3 900 hengellä, kun kotimaankielisten määrä väheni 430 hengellä.

Lue lisää Tilastokatsauksesta 3/2021: Vantaan väestönkasvu Suomen suurinta vuonna 2020

Tutkimustietoa maahanmuuttajien elinoloista

Ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus väestöstä on kasvanut pääkaupunkiseudulla nopeasti. On entistä tärkeämpää seurata maahanmuuttajien kotoutumista sekä sitä, miten heidän lapsensa löytävät paikkansa kotikaupungissaan. Tuoreessa tutkimuksessa on tarkasteltu pääkaupunkiseudun sekä erikseen Helsingin, Espoon ja Vantaan maahanmuuttajien työllistymistä, tulotasoa ja asumisen olosuhteita.

Työllisyysaste oli maahanmuuttajilla selvästi alempi ja työttömyysaste korkeampi kuin kantaväestöön kuuluvilla etenkin silloin, kun maahanmuuttajat ovat tulleet maista, joista on tullut paljon pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Heikko työllisyystilanne heijastuu veronalaisiin tuloihin, jotka ovat maahanmuuttajilla keskimäärin alemmat kuin Espoon, Helsingin ja Vantaan suomalaistaustaisilla.

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajat asuvat myös kantaväestöä enemmän vuokralla ja ahtaasti asuminen on yleistä etenkin lapsiperheissä. Maahanmuuton toisessa sukupolvessa naiset näyttävät pääsevän elämässä keskimäärin paremmin eteenpäin kuin miehet. Nuoret naiset ovat suorittaneet tutkintoja useammin kuin miehet ja naisten työllisyysaste oli korkeampi. Kotoutuminen edistyy maassaoloajan myötä: työllisyys paranee, tulotaso nousee ja mahdollisuudet siirtyä omistusasumiseen kasvavat.

Tuoreen raportin painopiste on maahanmuuttajien elinolojen ja elämäntilanteiden selvittämisessä, mutta raportissa tarkastellaan myös Suomessa syntyneen ns. toisen sukupolven koulutusta, sijoittumista työmarkkinoille ja tuloja. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä Uudenmaanliitto.

Lue koko raportti tai tutustu tiivistelmään:

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot (pdf-julkaisu)
Tiivistelmä tuloksista (pdf-julkaisu)

Tietoa Vantaan väestöstä

Väestöennusteen mukaan Vantaan väkiluku ylittää 270 000 asukasta vuonna 2027

Vantaan väkiluvun ennustetaan kasvavan edelleen nopeasti, vaikka edellisten vuosien ennätyksellisen suuren väestönkasvun arvioidaan hieman hidastuvan lähivuosina.

Vantaan vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan olevan keskimäärin 1,9 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä vastaa noin 4 700 uutta vantaalaista vuodessa. Kasvun arvioidaan olevan voimakkainta vuosina 2023-2026.

Vuoden 2020 alussa Vantaalla asui 233 775 henkilöä. Uuden ennusteen mukaan väestöä olisi vuoden 2025 alussa lähes 259 000 ja vuoden 2027 aikana ylitettäisiin 270 000 asukkaan raja. Runsaan asuntorakentamisen myötä väestön ennustetaan kasvavan määrällisesti eniten Kivistön, Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueilla. Nopeimmin kasvavia ikäryhmiä ovat 25–44-vuotiaat sekä 75 vuotta täyttäneet.

Vantaan väestöennuste 2020 kattaa koko kaupungin osalta vuodet 2020-2045 ja osa-aluetasolla vuodet 2020-2030. Vuoden 2020 virallisen perusennusteen lisäksi on laskettu kaksi vaihtoehtoista ennusteskenaariota, jotka esitellään ennusteraportissa.

Tutustu tarkemmin Vantaan väestöennusteeseen 2020.