Vantaa kasvoi 5 609 asukkaalla vuoden 2019 aikana

Vantaalla oli 233 775 asukasta vuoden 2019 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2019 aikana peräti 5 609 asukkaalla (2,5 %), joka oli lähes 500 enemmän kuin viime vuonna. Suuralueista eniten uusia asukkaita sai Kivistö, jonka väestö kasvoi lähes 1 700 asukkaalla (12,3 %).

Vantaan muuttovoitto oli 4 500 henkilöä, jota suurempia lukemia koettiin viimeksi 1970-luvun alkupuolella. Kasvun taustalla on lisääntynyt kotimaan muuttoliike, josta Vantaa sai muuttovoittoa ennätykselliset 3 000 henkilöä (67 % muuttovoitosta). Kahtena viime vuotena myös Helsingistä saadun muuttovoiton määrä on ollut poikkeuksellisen korkealla tasolla. Lisäksi ulkomaan nettomuutto kasvatti väestöä 1 490 henkeä (33 % muuttovoitosta).

Vieraskielisten muuttovoitosta 57 prosenttia tuli Suomesta ja 43 prosenttia ulkomailta. Tämä oli jo toinen vuosi peräkkäin, kun vieraskielisten muuttovoitosta yli puolet tuli Suomesta.

Vuonna 2019 Vantaalla syntyi 2 464 vauvaa, jota vähemmän vauvoja syntyi viimeksi vuonna 2002. Vielä 2010-luvun alkupuolella Vantaan väestö kasvoi enemmän syntyneiden kuin muuttoliikkeen johdosta, mutta viimeiset viisi vuotta tilanne on ollut päinvastainen. Vuonna 2019 muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli ensimmäistä kertaa yli 80 prosenttia.

Lue lisää Vantaan väestö 2019/2020 -julkaisusta tai tutki väestötilastoja Excel-muodossa.

Venäjästä tuli jälleen Vantaan yleisin vieras kieli

Vantaan väestössä oli hieman enemmän naisia (50,2 %) kuin miehiä (49,8 %), mutta sukupuolten välinen ero ei ole koskaan ollut näin pieni. Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna 0-6-vuotiaita oli tasan 8 prosenttia, 7-15-vuotiaita 10,4 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,4 prosenttia. 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi vuoden 2019 aikana 800 henkilöllä ja osuus kasvoi 6,1 prosenttiin.

Vantaalaisista 77,4 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,4 prosenttia ruotsinkielisiä ja 20,2 prosenttia vieraskielisiä. Eniten vieraskielisiä oli 30–44-vuotiaissa sekä 0–6-vuotiaissa, joihin kuuluvista vantaalaisista vajaa 30 prosenttia oli vieraskielisiä. Usean vuoden tauon jälkeen venäjästä tuli jälleen Vantaan yleisin vieras kieli, kun se ohitti viron.

Vuoden 2019 lopussa syntyperäisiä vantaalaisia oli 26 prosenttia, Helsingissä syntyneitä 18 prosenttia ja ulkomailla syntyneitä 17 prosenttia. Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuului 54 prosenttia vantaalaisista, kun uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia oli 41 prosenttia. Vuoden 2018 lopun tietojen mukaan Vantaan 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 30 prosenttia oli suorittanut enintään perusasteen, 39 prosenttia toisen asteen ja 31 prosenttia korkea-asteen tutkinnon.

Lue lisää Vantaan väestö 2019/2020 -julkaisusta tai tutki väestötilastoja Excel-muodossa.

Vantaan väestönkasvu lähivuosina yli 4 000 henkeä vuodessa

Ennusteen ensimmäisen vuosikymmenen aikana vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan olevan keskimäärin 1,7 prosenttia, mikä vastaa noin 4 300 uutta vantaalaista vuodessa. Vuoden 2019 alussa Vantaalla asui 228 166 henkilöä. Ennusteen mukaan väestöä olisi vuonna 2025 lähes 255 000 ja vuonna 2029 ylitettäisiin 270 000 asukkaan raja.

Runsaan asuntorakentamisen myötä väestön ennustetaan kasvavan määrällisesti eniten Myyrmäen (+9 800 henkilöä), Kivistön (+9 000 henkilöä) ja Aviapoliksen (+8 400 henkilöä) suuralueilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nopeimmin kasvavia ikäryhmiä ovat työikäisten, 16-64-vuotiaiden ikäryhmät (yhteensä +28 400 henkilöä) sekä 75 vuotta täyttäneet (+9 400 henkilöä).

Väestöennusteen loppujaksolle, vuosien 2030-2045 väliselle ajalle, on laadittu kolme ennusteversiota. Nopeimman kasvun versiossa väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2045 mennessä lähes 344 000:een, keskitason ”perusennusteessa” noin 325 000:een ja hitaimman kasvun versiossa lähes 316 000 henkilöön.

Vantaan väestöennuste 2019 kattaa koko kaupungin osalta vuodet 2019-2045 ja osa-aluetasolla vuodet 2019-2029. Tutustu tarkemmin Väestöennusteeseen 2019.

Tietoa Vantaan väestöstä

Helsingin seudun vieraskielinen väestö yli kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 201 000:sta 437 000:een vuoteen 2035 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt noin 40 000 vieraskielistä ja vuoden 2035 ennuste on noin 95 000, jolloin vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaisi nykyisestä 18 prosentista 34 prosenttiin. Helsingissä vieraskielisten osuuden ennustetaan olevan 26 prosenttia ja Espoossa 30 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Vantaalla suurimman kieliryhmän muodostavat venäjää ja entisen Neuvostoliiton alueen kieliä puhuvat, kun Helsingissä ja Espoossa niiden ennustetaan olevan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä sekä Kauko-Aasian kieliä puhuvat.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2018–2035 on laadittu Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä.

Koko uutinen löytyy Helsingin kaupungin sivuilta. Tästä pääset lukemaan julkaisua Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035.

Ajankohtaista

Twitter