Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavoitusohjelman vuodelle 2022

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 18.1. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa.

Vantaalla kehitetään kaupunkikeskustoja, suunnitellaan Vantaan ratikkaa sekä monipuolisia asunto- ja työpaikka-alueita. Tavoitteena on myös lisätä pientaloasumisen kaavoitusta ja kehittää Vantaata kodikkaiden pientaloalueiden kaupunkina. Resurssiviisaus ohjaa kattavana teemana kaavojen valmistelua, mikä tarkoittaa muun muassa energiatehokkaiden ratkaisujen edistämistä sekä kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön kannustavia ympäristöjä.

Asuntokaavoitus jakautuu melko tasaisesti Vantaalla painottuen keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Lähivuosina uusi kaavatuotanto painottuu Kivistöön, Myyrmäkeen ja Aviapolikseen, mutta myös Tikkurilassa, Hakunilassa ja Korsossa on suuria hankkeita. Suurimpia asemakaavoja ovat muun muassa Kivistön Lumikvartsin ja Kvartsinkulman kaavat, Myyrmäen asemakorttelit, Tikkurin alue, Muuran ja Annefredin alueiden kaavamuutokset Aviapoliksessa, Korson keskustan itäpuolen suunnitelmat ja Hakunilan keskustan laajentuminen bussivarikon alueelle. Uusia pientaloalueita suunnitellaan eri puolille Vantaata, esimerkiksi Koivurinteeseen, Lammaslammen alueelle, Katriinankylään, Smedsinmetsään, Lehmustontielle ja Haxakseen.

Vantaan ratikkaan liittyvää kaupunkikehitystä suunnitellaan monella kaavatasolla. Ratikan kaavarungon ohella on vireillä osa-alueiden kaavarunkoja sekä katualuetta koskevia asemakaavoja, joilla varmistetaan riittävät tilavaraukset ratikkaa varten. Ratikan vaikutusalueella on käynnissä myös useita keskustojen kehittämisen ja täydennysrakentamisen mahdollistavia asemakaavahankkeita.

Kaupungin kasvaessa on varmistettava myös riittävä palvelutonttien tarjonta. Kaavoitusohjelmaan sisältyy useita kaavoja päiväkoteja, kouluja ja muita palvelutiloja varten. Jokiniemen kampuksen kaava mahdollistaa Tikkurilan keskustan laajentumisen ja uuden oppimiskampuksen rakentamisen. Suunnitteilla on myös muun muassa Aviapoliksen lukio.

Työpaikkahankkeiden asemakaavoja valmistellaan kumppanuuskaavoina yhteistyössä yritysten kanssa. Kaavoitus jatkuu vilkkaana erityisesti Tikkurilassa ja Aviapoliksessa lukuisten yksityisten hankkeiden ansiosta. Vehkalassa kaavoitetaan kaupungin maa-alueita kaupungin yritystonttitarjontaa varten.

Lisäksi valmisteilla on muun muassa Vireä ja virtaava Vantaa -työ, jossa tutkitaan viheralueiden riittävyyttä ja tarpeita tiivistyvässä kaupungissa.

Vantaa on sitoutunut valtion, kuntien ja HSL:n välisessä MAL-sopimuksessa asuntotuotantotavoitteisiin, jotka Vantaan osalta ovat 2640 asuntoa vuodessa ja 970 200 kerrosneliömetriä uutta asuntokaavoitusta koko nelivuotiselle sopimuskaudelle 2020-2023. MAL-sopimuksessa sovitaan tärkeimmistä lähivuosien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteistä Helsingin seudulla.

Kaavoitusohjelma valmistellaan kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi vuosittain. Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, ja se julkaistaan joka kotiin Vantaalla jaettavassa Asukaslehdessä maaliskuun alussa.

Lautakunta päätti hyväksyä kaavoitusohjelman. Lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: Asukkaiden osallisuutta kaavojen valmistelussa tulee parantaa. Erityisesti niissä hankkeissa, jotka herättävät huolta alueen asukkaissa tulee asukkaita kuulla jo kaavoituksen varhaisessa vaiheessa. Mahdollisuuksien mukaan tulisi järjestää kaavakävelyjä ja asukastilaisuuksia ja tutustua kohteisiin yhdessä lautakunnan kanssa. Asiakohtaan lisättiin esittelijän toimesta kohta c): Jatkossa lautakunnalle raportoidaan kaavoitusohjelman etenemisestä joka neljäs kuukausi.

Vantaan ratikan Tikkurilan tunnelin kaavaa esitetään nähtäville

Tikkurilanraition asemakaavan muutoksella ja maanalaisella asemakaavalla mahdollistetaan osa Vantaan ratikalle tarkoitetusta tunneliyhteydestä Väritehtaankadun ja Kielotien välillä. Kaavassa osoitetaan joukkoliikenteen vaihtoasema Tikkurilan rautatieaseman laitureiden alapuolelle ja varmistetaan siten sujuvat vaihtoyhteydet ratikasta juniin ja busseihin. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lisää Tikkurilanraition suunnitelmasta kokouksen ennakkotiedotteessa ja kaavan verkkosivulla.

Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolaa kehitetään kilpailun voittajaehdotuksen pohjalta

Vantaan kaupunki järjesti 9.6.-21.10.2021 Tikkurilan jokirannasta avoimen liikepaikanluovutuskilpailun, jossa etsittiin toteuttajaa sauna-ravintolalle arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Keravanjoen varteen. Alue tullaan luovuttamaan voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella sauna-ravintolan ja siihen liittyvien toimintojen sijoituspaikaksi. Lautakunta päätti hyväksyä kilpailun voittajaksi kilpailuryhmä Luotsi Invest Oy ja P&R Arkkitehdit Oy:n ehdotuksen ”Vuolle” ja valita kilpailuryhmän käynnistyvän asemakaavatyön kumppaniksi.

Lisäksi kaupunkitilalautakunnalle esitetään suunnitteluvarauksen tekemistä jokirannasta valitulle voittajalle. Kilpailuun ei saapunut muita ehdotuksia. Lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman: Kohteen jatkosuunnittelussa tulee huolehtia siitä, että saunaravintolan lopullinen toteutus sopii ympäristöönsä sekä sisältää riittävät saunatilat, jotta se muodostaa alueelle kaivatun vetovoimatekijän. Lisätietoja ja kuvia kilpailuehdotuksesta kilpailun verkkosivulla.

Kohti hiilineutraalia Vantaata 2030

Lautakunta päätti myös osaltaan resurssiviisauden tiekartan päivityksestä. Suunnitelman päivitykseen tehtiin kokouksessa tekstilisäyksiä ja -täsmennyksiä, jotka koskivat muun muassa liikenteen tavoitteistoa ja suunnitelmassa käytettäviä indikaattoreita. Suunnitelmasta päätettiin äänestyksen jälkeen poistaa pysäköinnin maksullisuus yhtenä keinona vaikuttaa liikkumistarpeisiin äänin 10-7. Tarkat tekstimuutokset julkaistaan kokouksen pöytäkirjassa.

Vantaan hiilineutraaliustyötä viitoittava tiekartta etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Ympäristö on keskellä nopeaa ja huolestuttavaa muutosprosessia. Vantaan näkökulmaa näihin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi on resurssiviisauden tiekartan päivityksessä laajennettu. Entisten neljän etenemiskaistan lisäksi tiekarttaan on lisätty kaksi uutta kaistaa, joiden tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen. Lisäksi tavoitteisiin on lisätty tavoitteet kompensaatiomahdollisuuksien kehittämiseksi. Aiheesta lisää aiemmassa tiedotteessa.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä esitetyin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi