Opetuslautakunta hyväksyi Kaivokselan koulun osakorjauksen suunnitelmat

Tiedote

Opetuslautakunta hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan mm. Kaivokselan koulun osakorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelman ja toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Kaivokselan koulun 514–550-tilapaikkaiseen koulurakennukseen toteutettavat välttämättömät ja priorisoidut osakorjaukset toteutetaan osakorjauksina kesälomien aikana vuosina 2021–2023.

Tilakeskuksen investointiohjelman varaus osakorjauksille on yhteensä 1 600 000 € (alv 0 %). Tilakeskuksen hankevalmistelussa on laadittu kustannusennusteet, joiden mukaan korjaustoimenpiteet on jaettu vuosille 2021 ja 2022 kummallekin 300 000 euroa (KL 101,4) ja 1 000 000 eur (KL 101,4) vuodelle 2023.

Rakennuksesta on tehty kuntoarvio ja sisäilmatutkimus vuonna 2019. Tarveselvityshankesuunnitelmassa esitetyt korjaukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja niiden tuloksiin.

Kaivokselan koulun varsinaisen perusparannuksen hankesuunnitelma tehdään myöhemmin Ojahaan tulevan kouluhankkeen selvitystyön rinnalla, jolloin alueen koulupaikkojen sijoittumisen lisätarve voidaan kohdistaa koko alueen oppilaspaikkatarve huomioiden.

Opetuslautakunta hyväksyi Kaivokselan koulun osakorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelma 11.12.2020 ja sen kustannusennustelaskelma yhteensä 1 600 000 € (alv 0 %; KL 101,4), jakautuen vuosille 2021–2023 budjettikehyksen mukaan (asia 11).

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelma hyväksyttiin vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2020 talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2024 sekä talousarviovuoden 2021 sitovat tavoitteet. Lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma vuodelle 2021 viedään tiedoksi kaupunginhallitukselle tammikuussa.

Kaupunginjohtajan vuoden 2021 talousarvioesitykseen on sisällytetty muutoksena lautakunnan hyväksymään talousarvioon nähden:

  •  palkkaratkaisun vaikutus yht. + 4,1 milj. euroa
  •  tuottavuus- ja kasvuohjelman vaikutus menoihin -2,5 milj. euroa.

Muut tuottavuus- ja kasvuohjelmaan kaupunginjohtajan esityksessä sisältyneet listattu lautakunnan kokouksen esityslistalla.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä vuoden 2021 talousarvioon kasvatukselle ja oppimiselle tehtiin seuraavat muutokset:

  •  pienennettiin tuottavuus- ja kasvuohjelman vaikutusta 930 000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto muutti kodinhoidon kuntalisästä luopumisen kuntalisän leikkaukseksi (55 euroa /kk). Leikkaus tulee voimaan 1.4.2021 ja säästövaikutukseksi jää 570 00 euroa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa meno määrärahaa on kasvatukselle ja oppimiselle yhteensä 480 156 391 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 442 064 257 euroa. Bruttoyksiköiden osuus on käyttösuunnitelmassa muutosten jälkeen 420 200 suurempi eli 442 484 457 euroa. Tulo määräraha on 34 664 572 euroa, josta bruttoyksiköiden osuus on 32 760 403 euroa.

Investointiosassa toimialan uudisrakennuksiin on varattu vuodelle 2021 31 750 000 euroa. Peruskorjauksiin on varattu toimialan kohteisiin 21 240 000 euroa. Hankkeet kalustetaan investointiosan irtaimistomäärärahalla, joka jaetaan vuoden 2021 työohjelmassa kohteille. Irtaimistomäärärahaa kasvatukselle ja oppimisen toimialalle on hyväksytty yhteensä 2 839 000 euroa.

Opetuslautakunta päätti esitetyn mukaisesti:

a) hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelma,
b) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään tulosalueiden välisiä käyttötalouden määrärahasiirtoja sitovuustasojen sisällä,
c) että käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain (asia 7).

Esityslistalla lisäksi:

  •  Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lasten ja oppilaiden kuljetusperusteet 1.3.2021 alkaen (asia 8)
  •  Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen keväällä 2021 ja syksyn 2020 maksuhuojennusten hyvitykset hyväksyminen (asia 9)
  •  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen (asia 10)
  •  Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2021–2022 (asia 12)
  •  Perusopetuksen lehtorin viran (800505) aineyhdistelmän muuttaminen 1.8.2021 alkaen (asia 13)

Ajankohtaisasioissa lautakunnalle pidettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaus, avattiin varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lasten ja oppilaiden kuljetusperusteita sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Avainsanat

Kaupunki rakentaaPeruskoulutHallintoLautakunnat