Vantaankosken myllylle uusi elämä tapahtumakeskuksena - kaupunkiympäristölautakunta asettaa nähtäville kaavamuutoksen

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 7.6. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Vantaankosken myllyn alueen asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa myllyn muuttamisen tapahtumakäyttöön ja hotellin ja kievarin toteuttamisen alueelle.

Vantaankosken myllyrakennukset koskimaisemassa

Vantaankosken mylly on rakennettu koskimaisemaan vuonna 1907.

Vantaankoski on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö ja virkistyspaikka, jonka kautta kulkee historiallinen Suuri Rantatie (Kuninkaantie). Kosken molemmilla rannoilla on ollut myllyjä. Vantaankosken mylly ja sähkölaitos on rakennettu vuonna 1907. Kaava-alueella on sijaitsee myös Vanda Fbk:n paloasema (1909), navetta (1928), jota on käytetty varastona, ja pato 1830-luvulta. Asemakaavamuutos mahdollistaa Vantaankosken myllyn kunnostamisen ja laajentamisen noin 240 hengen tapahtumapaikaksi. Lisäksi alueelle rakennetaan hotellirakennukset ja kievari saunoineen. Patoa puretaan osittain kalatien parantamiseksi. Suuren Rantatien vanhalle siltapaikalle voidaan rakentaa silta. Uusi rakentaminen on sovitettu arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Asemakaavanmuutoksessa suojellaan edelleen myllyn ja sähkölaitoksen kiviset ulkoseinät, vapaapalokunta Vanda Fbk:n paloasema ja pääosin pato. Myllytontille tulee myös pysäköintipaikkoja ja bussin kääntöpaikka. Kaavamuutosta hakee Vantaan kaupunki. Kaupunki vuokraa tontin ja myy rakennuskannan nykyisessä kunnossaan hankkeen toimijalle, Tilausravintola Kuninkaan Lohet Oy:lle, joka toteuttaa tapahtumakeskuksen.

Myyrmäkeen paloasema - kaavamuutos nähtäville

Raappavuorentien varrelle Kivikaudenpuistoon suunnitellaan uutta paloasemaa (asia 7). Myyrmäkeen sijoittuva paloasema on niin kutsuttu valmiusasema: siinä on sisätilaa kerrallaan neljälle hälytysajoneuvolle, jotka ovat kooltaan ambulanssien suuruusluokkaa. Esimerkiksi suurikokoisia tikasautoja ei näillä asemilla ole. Valmiusasema tarvitaan, jotta valmiusajat lyhenevät ja hälytysajoneuvot pääsevät kohteisiinsa nykyistä nopeammin. Asemalla yhdistetään pelastustoiminnan ja ensihoidon tarpeet ja niissä on myös tilat paikallisten sopimuspalokuntien (VPK) toiminnalle. Paloasemalle on tutkittu Myyrmäessä useita vaihtoehtoisia sijainteja. Nyt valittu sijainti on arvioitu niistä parhaaksi. Valmiusaseman koko mahdollisine laajennuksineen on enimmillään 1200 kerrosneliötä. Hälytysääniä ei valmiusasemalta lähtevissä ajoneuvoissa käytetä kuin äärimmäisissä tilanteissa, joten asemista ei koidu meluhaittaa lähiasutukselle. Liikenteen sujumista on selvitetty. Valmiusasema rakennetaan puurunkoisena, puujulkisivuin ja viherkatoin. Lautakunta päätti asettaa kaavan nähtäville äänin 13-4.

Kaupunkiympäristölautakunta opintomatkalle Göteborgiin syksyllä

Kaupunkiympäristön toimialan lautakunnat tekevät valtuustokauden aikana kumpikin yhden ulkomaille suuntautuvan opintomatkan, jonka tavoitteena on tutustua lautakunnan tehtäväalaan liittyviin kohteisiin ja saada uusia ideoita sekä kansainvälistä vertailupohjaa kaupunkikehittämisen ratkaisuihin Vantaalla. Tällä kertaa opintomatka suuntautuu Ruotsiin Göteborgiin ja matka järjestetään 25.-27.9.2022. Matkalla tutustutaan muun muassa täydennysrakentamisen ja monikeskuksisen kaupungin kehittämisen teemoihin (asia 6).

Alkavia kaavatöitä eri puolilla Vantaata

Lautakunnalle esiteltiin alkavia kaavatöitä. Pitkäsuontielle Vantaan Energian jätevoimalan läheisyyteen yhtiö suunnittelee hiilineutraalin kaasun valmistuslaitosta ja jakeluasemaa. Leikkitielle suunnitellaan yhtiömuotoista pientaloasumista, teollisuuskortteli muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi. Lisäksi käynnissä on ratikan reittiin liittyvät eteläisen Vaaralan ja pohjoisen Länsimäen kaavamuutokset.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä kaavoituksen verkkosivuilta. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Tietotielle Aviapolikseen toimistorakennusten, hotellin ja liiketilojen kokonaisuus

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toimistorakennusten, uuden hotellin ja kadun varren liiketilojen kokonaisuus, yhteensä 34 100 kerrosneliötä, sekä korttelia palvelevan pysäköintitalon rakentaminen Tietotien varteen tulevan ratikkapysäkin vierelle. Kortteli sijaitsee lentoaseman välittömässä läheisyydessä ja on kävelymatkan päässä sekä Aviapoliksen että Lentoaseman rautatieasemilta. Kaupunkimainen korttelirakenne yhdistyy lentoasemalta Aviapoliksen asemalle johtavalle kävelyraitille. Lautakunta esittää asemakaavamuutosta nähtäville (asia 9).

Jokiniemessä historiallinen pihapiiri täydentyy

Jokiniemessä Haxasin rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta pihapiiriä täydennetään kaksikerroksisilla pari- ja rivitaloilla, joihin tulee yhteensä 12 uutta asuntoa. Uusi asuntorakentaminen sijoittuu muodostuvalle pohjoiselle tontille, jonka asuinrakennusoikeus on 1100 kerrosneliötä. Suojellut rakennukset ovat eteläisellä tontilla: päärakennuksen ja makasiinirakennuksen suojelua jatketaan ja maakellari suojellaan kaavassa. Lautakunta esittää asemakaavamuutosta nähtäville (asia 10).

Lisäksi käsittelyssä oli mm. Kivistön Lumikvartsin asemakaava, jolla Kivistön keskusta laajenee Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle. Lumikvartsin alueelle suunnitellaan koteja noin 1300 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluja. Kaavaan on tehty muutoksia, minkä johdosta sitä esitetään uudelleen asetettavaksi nähtäville (asia 11).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan päätösarkistossa paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

KaavoitusKaupunkikehitysElinvoima