Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallintaan ja ravinnekuorman vähentämiseen haetaan ratkaisuja valuma-alueella tehtävillä toimenpiteillä

Uutinen

Asiasanat

Myyrmäen suuralueYmpäristö ja luonto

Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan haasteet ovat korostuneet viime vuosina. Monista lähteistä tulevan ravinnekuormituksen vuoksi järvi on rehevöitynyt ja järvessä on havaittu enenevissä määrin sinilevää.

Hämeenkylänpuro tulvii keväällä Pitkäjärvestä.

Runsaat sateet ovat aiheuttaneet toistuvasti tulvimista Pitkäjärveen laskevien purojen varsilla, kuten esimerkiksi Vihdintiellä. Nykyisin ekologisesti välttävässä kunnossa oleva Pitkäjärvi halutaan vuoteen 2027 mennessä saada hyvään tilaan.

Pitkäjärven valuma-alue (69 km2) ulottuu Espoon Träskändasta Vantaan Keimolaan asti. Laajalle valuma-alueelle mahtuu niin maa- ja metsätaloutta, luonnonsuojelualueita, asumista, teollisuutta kuin ajoneuvoliikenteen valtaväyliäkin; Kehä III ja Vihdintie.

Vantaan ja Espoon kaupungit yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa selvittävät ratkaisuja Pitkäjärven valuma-alueen tilan kohentamiseen pilottihankkeessa. Hankkeen tuotoksena on koko valuma-alueen yhteinen vesienhallintasuunnitelma maa- ja metsätalousalueiden sekä rakennetun ympäristön vesienhallinnan toteuttamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös kaupunkien ja maa- ja metsätaloustoimijoiden välistä yhteistyötä valuma-aluelähtöisessä vesienhallinnassa. Hankkeen rahoittaa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma.

Kaksivuotisessa hankkeessa (2022-2024) tehdään Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan yleissuunnitelma, jonka pohjalta valitaan kaksi luonnonmukaisen vesienhallinnan toimenpidettä toteutukseen, yksi Espooseen ja yksi Vantaalle. Lopuksi tuotetaan raportti, jossa arvioidaan hankkeen aikana opitut asiat, yhteistyömallit sekä monistettavuus vastaavanlaisiin kohteisiin valtakunnallisesti.

Hankkeen aikana järjestetään sidosryhmätilaisuuksia sekä kaksi asukastilaisuutta. Asukastilaisuudet järjestetään keväällä 2023 sekä hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2024. Tilaisuuksista tiedotetaan kaupunkien tiedotuskanavilla ja hankkeen verkkosivulla.

Lisätietoja hankkeesta antavat hankkeen projektiryhmän yhteyshenkilöt.

Lisätietoja

Iiro Lehtinen

Vantaan kaupunki
suunnitteluinsinööri
iiro.lehtinen@vantaa.fi

Saara Olsen

Espoon kaupunki
limnologi
saara.olsen@espoo.fi

Kari Rantakokko

Uudenmaan ELY-keskus
johtava vesitalousasiantuntija
kari.rantakokko@ely-keskus.fi

Avainsanat

Ympäristö