Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusRakentaminen

Vantaan kaupungin rakennusvalvonta uusii rakennusjärjestyksensä. Nykyinen rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston 15.11.2010 hyväksymä ja se on tullut voimaan 1.1.2011.

Rakennustyömaa Kivistön keskustassa.

Rakennusjärjestys on lakisääteinen ja täydentää kunnan alueella toteutettavan rakentamisen ohjausta (MRL 14 §). Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 

Uudistamisen tavoitteet

Uudistamisen tavoitteena on parantaa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia pientalorakentamiseen tarkoitetuilla tonteilla sekä tarkastella kuntakohtaisen sääntelyn keventämismahdollisuuksia.  

Uudistamisen tavoitteena on myös huomioida rakennusjärjestyksen määräyksissä uudistuneet valtakunnalliset säännökset ja ajanmukaistaa määräyksiä kaupungin strategian, saadun kokemuksen ja käytännön havaintojen pohjalta niin, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisen ohjausvälineenä.  

Kuntaliitto on tammikuussa 2019 julkaissut rakennusjärjestyksen uuden mallirungon. Käynnissä on myös Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus. Ennakkotietojen mukaan lakimuutokset ovat rakenteellisia ja uudistuksen vaikutus rakennusjärjestyksen sisältöön on merkittävä. Tämä pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan.  

Avainsanat

LuvatOsallistu ja vaikutaOsallisuus