Tietoa maaperästä rakentajille

Voit tilata kaupungilta vanhoja Vantaan maaperää koskevia pohjatutkimuksia ja maaperätietoja. Maaperätekijät kannattaa huomioida jo tonttia ostettaessa, sillä maaperäolosuhteilla voi olla huomattava vaikutus rakentamisratkaisuihin ja -kustannuksiin.

Kasa kiviä työmaalla.

Vantaalla vaihtelevan maaperän takia samalla rakennuspaikalla voi esiintyä sekä avokalliota että pehmeää savea useiden metrien paksuudelta. Maaperän ominaisuudet vaikuttavat rakentamisessa huomioitaviin asioihin, kuten rakennuksen perustustapaan.

Pohjatutkimukset

Pohjatutkimuksella tarkoitetaan rakentamisalueen maapohjan ominaisuuksien selvittämistä. Tutkimusten tulosten perusteella laaditaan pohjarakennussuunnitelma tai perustamistapalausunto.

Pohjatutkimukset käsittävät yleensä maaperästä ja tulevasta rakenteesta riippuen kairauksia, näytteenottoa, koekuoppia ja pohjavedenpinnan havainnointia. Tavallisimpia kairaustyyppejä ovat painokairaus, puristin-heijarikairaus, siipikairaus ja porakonekairaus.

Tarvittavien pohjatutkimusten määrä riippuu kohteen vaativuudesta ja laajuudesta. Pientalokohteissakin tutkimuspisteitä tulisi olla vähintään tulevan rakennuksen nurkissa. Ennen tutkimusten teettämistä kannattaa selvittää, mitä pohjatutkimustietoja kaupungin asiakaspalvelusta löytyy.

Vantaan kaupunki tekee uusia maaperätutkimuksia vain kaupungin omiin kohteisiin. Kaupungin geopalveluiden yksikkö ei osallistu yksityisten hankkeiden suunnitteluun eikä pohjatutkimuksiin.

Perustamistavan selvittäminen

Sisäasiainministeriön rakennusmääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä yleensä ennakolta jokaisen luvanvaraisen rakennushankkeen yhteydessä.

Perustamistapa voidaan määritellä luotettavasti ainoastaan kunnollisen rakennuspaikkakohtaisen pohjatutkimuksen ja sen perusteella tehdyn pohjarakennussuunnitelman perusteella. Käytännössä tämä edellyttää aina rakennushankkeeseen ryhtyvältä uusien maaperätutkimusten teettämistä ja niiden perusteella laadittavaa suunnitelmaa asiantuntevalla taholla.

Perustamistavan määrittelee yleensä pohjarakenteiden suunnitteluun erikoistunut pohjarakennesuunnittelija. Luettelo päteväksi todetuista suunnittelijoista löytyy FISEn verkkosivuilta.

Perustuksen tehtävä on siirtää rakenteista syntyvä kuormitus maan tai kallion varaan siten, että rakenne kestää ja toimii vaurioitumatta suunnitellun käyttöajan. Rakennuksen perustus on kohta, jossa ei ole syytä tehdä riskialttiita ratkaisuja eikä säästää tutkimuskustannuksissa. Huonosti laadittu pohjarakennussuunnitelma voi tulla ikävänä yllätyksenä rakennusvaiheessa tai perustusten epäonnistuminen ilmenee säännöllisesti rakenteiden vaurioitumisena.

Yleisimmät tavat perustaa rakennus ovat joko perusmuurianturalla maan- tai kallionvaraisesti tai paaluperustuksella. Paaluperustus on yleensä paras perustamistapamenetelmä savi- ja pehmeikköalueilla, joissa kantava maakerros on syvällä. Paaluina käytetään yleisesti teräs- tai teräsbetonisia tukipaaluja, jotka lyödään kantavaan maakerrokseen tai kallionpintaan asti.

Paaluilla perustamiseen liittyy yleensä kantava alapohja ja ryömintätila. Ryömintätilan tuuletus ja kosteuden hallinta tulee suunnitella huolella.

Maaperäolosuhteet

Maaperätietojen tilaaminen

Kaupungilta tilattava aineisto voi sisältää pohjatutkimus- ja pohjavesitietoja sekä maaperäkarttoja. Lisäksi on mahdollista saada yleispiirteistä tietoa perustamistavoista ja muista maaperään liittyvistä selvitystarpeista.

Lähtöaineiston lisäksi rakentajan tulee teettää aina rakennuspaikkakohtaiset maaperätutkimukset ja selvitykset. Maaperätekijät tulisi ottaa huomioon yhtenä kustannuksiin vaikuttavana tekijänä jo tonttia ostettaessa tai viimeistään, kun rakennuksia sijoitetaan tontille ja rakennusten perustamistapaa selvitetään.

Muita palveluita

Lisätietoja

Vantaan geopalvelut

Vanhat pohjatutkimukset ja maaperätiedot
geopalvelut@vantaa.fi

Voit tilata vanhoja pohjatutkimuksia, pohjavesimittaustietoja ja maaperätietoja geopalveluiden yhteissähköpostin kautta.