Hämeenkylän koulun joustava perusopetus

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutus

JOPO - joustava perusopetus

JOPO-opiskelu on suunnattu oppilaille, joilla on vaikeuksia suorittaa peruskoulu loppuun perinteisin keinoin. Opiskelusta hyötyvät oppilaat, joille sopii toiminnallinen ja työpainotteinen opiskelu.

JOPO-opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja hänen näkökulmansa opiskeluun. Opetuksessa pyritään saamaan aikaan prosessi, jossa nuoret motivoituvat opiskelemaan sekä saavuttavat taitoja, jotka mahdollistaisivat heille pysymisen ja menestymisen jatko-opinnoissa.

Yksilöllinen tuki luo mahdollisuudet onnistumisille, mikä kehittää nuorten itsetuntoa. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekeminen kuuluvat JOPO-opiskeluun. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden sosiaalisia taitoja sekä oman ja yhteisen vastuun kantamista. Tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden elämänhallintaa ja mahdollisuutta hyvään elämään.

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille nuorille,

  • joilla on vaara jäädä vaille perusopetuksen päättötodistusta tai hänen koulunkäyntinsä ei suju perinteisellä mallilla.
  • joilla on mahdollisuus hyötyä työpainotteisuudesta ja toiminnallisista työtavoista.
  • jotka ovat riittävän aktiivisia ja pystyvät jossain määrin itsenäiseen työskentelyyn, mikä on tarpeen erityisesti työpaikkaopiskelussa.
Joustavan perusopetuksen tavoitteet Joustavan perusopetuksen työtavat
Nuoren koulumotivaation ja itsetunnon vahvistaminen Pienryhmäopiskelu
Nuoren elämäntaitojen tukeminen Omassa tahdissa opiskelu
Nuoren sitouttaminen koulunkäyntiin Työpaikkaopiskelu
Nuorelle sopivan jatko-opiskelupaikan löytäminen Henkilökohtainen ohjaus
  Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
  Leirikoulut

Oppilaaksiotto JOPO-luokalle

Koulun joustavaan työelämäpainotteiseen perusopetukseen ohjataan oppilaita laaja-alaisten erityisopettajien toimesta seuraavin kriteerein:

  • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut opiskeluun joustavan perusopetuksen luokalla
  • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
  • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
  • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa

JOPO-luokan koko on 10 oppilasta.