Harrastusten Vantaa

Asiasanat

KulttuuriAsukkaatOppilaat

Harrastusten Vantaa tarjoaa vantaalaisille peruskoululaisille laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä heidän toiveitansa kuullen. Toiminta on osa kansallista Harrastamisen Suomen mallia.

Lapset leikkivät pallolla koulussa.

Harrastukset ovat avoimia kaikille vantaalaisille peruskoululaisille. Tiedot koulukohtaisista ja kaikille avoimista harrastuksista löytyvät tältä sivulta.

 

Harrastustarjonta Vantaan peruskoululaisille

Tietoa toiminnasta

Harrastusten Vantaa -harrastustoiminnassa tavoitteena on tarjota vantaalaisille peruskoululaisille (1.lk–9.lk) tasavertaiset mahdollisuudet osallistua mieluisaan ja ilmaiseen harrastustoimintaan. Harrastuksia järjestetään lasten ja nuorten harrastustoiveiden pohjalta, joita on kerätty muun muassa Harrastusten Vantaa harrastustoivekyselyn, OKM:n koululaiskyselyn sekä muiden Vantaan kaupungin eri palvelualojen toteuttamien kyselyiden kautta. Harrastustoiminnan tavoitteena ei ole kilpailu, vaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen, oman yhteisön löytäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoisuuden vähentäminen. Kaikki harrastukset järjestetään niin eivät ne kohtuuttomasti pidennä lasten ja nuorten koulupäivää.  Ilmoittautuminen lukuvuoden 2022–2023 harrastuksiin alkaa elokuussa 2022. Harrastustoiminta on koko lukuvuoden kestävä, säännöllinen ja laadukas.

 

Harrastustoiminnassa tunnistetaan lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeet

Kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus harrastamiseen esteettömästi. Tätä toteutamme lisäämällä tarvittaessa ryhmiin avustajia tai useampia ohjaajia sekä tekemällä yhteistyötä erityisopetuksen ja valmistavan opetuksen kanssa. Ohjaajille pyritään myös tarjoamaan tarvittavaa koulutusta erityislasten ohjaukseen. Toiminnan kautta pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään tietoisuutta oman asuinalueen harrastusmahdollisuuksista. Harrastustoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa harrastustoiminnan suunnitteluun esimerkiksi kokeiluharrastusten ja harrastekaveritoiminnan kautta.

Sporttikaveritoiminta

Sporttikaveritoiminnassa painotetaan lasten mahdollisuutta omatoimisen ja oman näköisen harrastuksen löytämiseen. Toiminnan kautta tunnistetaan tehokkaasti erityisesti ne lapset, jotka hyvinvointinsa edistämisen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisensä kannalta hyötyisivät liikunnan harrastamisesta. 

Sporttikaveritoiminta sijoittuu koulupäivään, kuten välitunneille, ja koulupäivän välittömään läheisyyteen. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti erilaisten ryhmien, harrastuskokeilujen ja tapahtumien muodossa. Se ohjaa myös omaehtoiseen aktiivisuuteen vapaa-ajalla.  

Sporttikaveritoiminnan tavoitteet 

 • Motivoida, kannustaa ja tukea lasta liikuntaharrastuksen aloittamisessa. 

 • Syrjäytymisen ehkäisy lisäämällä harrastamista sekä tuottamalla positiivisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta. 

 • Luoda lapselle positiivisia mielikuvia ja kokemuksia harrastamisesta ja liikunnasta sekä auttaa lasta ymmärtämään niiden merkitys kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. 

 • Tukea ja kannustaa huoltajia lapsen harrastamisen lisäämiseen. Sporttikaveritoiminnassa painotetaan huoltajien roolia ja tarvittaessa opastetaan huoltajia lapsen harrastusasioissa. 

 • Lisätä tietoisuutta oman asuinalueen harrastusmahdollisuuksista. 

Sporttikaveritoiminnan tueksi syksyllä 2021 perustettiin harrastevälinelainaamo. Lainaamoon on hankittu oma perusvälineistö, joka on valikoitunut Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koululaiskyselyn vastausten pohjalta. Sporttikaveritoimintaan osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus hyödyntää harrastevälinelainaamon tarjontaa. 

 

Harrastusten järjestäjille

Täyttämällä linkistä avautuvan lomakkeen voit lisätä seuran, järjestön, yrityksen tai muun harrastustoimijan Harrastusten Vantaan postituslistalle. Tietosi jättämisen jälkeen saat tietoa toimijoille suunnatuista tulevista tapahtumista ja kilpailutukseen liittyvistä asioista.

Harrastusten Vantaa etsii uusia kumppaneita harrastustoiminnan toteuttamiseksi

Toimijoita etsitään nyttoteuttamaan valtakunnallista Harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoite on tarjota peruskoululaisille (1.lk – 9.lk) laadukkaita, mieluisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia oman koulun ja kodin läheisyydessä, lasten toiveita kuullen. Osa harrastuksista toteutetaan vammaisopetuksen päivätoiminnan sekä iltapäivätoiminnan yhteydessä. Järjestetty harrastustoiminta on oltava säännöllistä ja koko lukuvuoden kestävää.

Harrastusten järjestäjinä (toimijana) voi toimia urheiluseuroja, yksittäisiä taiteilijoita ja taidekasvattajia, ammattimaisia taide-, kulttuuri-, ja liikuntatoimijoita sekä muita ammattimaisia toimijoita. Prioriteettina valinnoissa on ohjaajien ammattimaisuus omalla osaamisalueellaan sekä kokemus lasten ja nuorten parissa toimimisesta. Harrastuksen järjestäjän vastuulla harrastuksen ohjaamisen ja toteutuksen lisäksi on ilmoittautumisten vastaanotto, viestiminen huoltajien kanssa sekä raportointi Vantaan kaupungin yhteyshenkilölle.

Toimijalle asetetut vähimmäiskriteerit:

 • Toimija sitoutuu toteuttamaan säännöllisesti viikoittain toistuvaa harrastusta koulun ollessa käynnissä siten että harrastuskertoja on yhteensä noin 30.
 • Harrastustoiminta järjestetään pääsääntöisesti heti koulupäivän jälkeen, mutta joissain tapauksissa harrastustoimintaa voi järjestää myös ennen koulupäivää.
 • Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti kouluilla tai niiden läheisyydessä. Joitain harrastuksia ei ole mahdollista toteuttaa koulujen tiloissa, jolloin harrastustoiminta järjestetään muissa tiloissa esimerkiksi koulujen läheisyydessä olevissa harrastustiloissa, kulttuuri- tai liikuntatiloissa sekä nuorisotaloissa. Kaikki harrastukset järjestetään kuitenkin siten, että ne eivät kohtuuttomasti pidennä lasten ja nuorten koulupäivää, huomioiden lasten ja nuorten jaksaminen ja aikataulut.
 • Ohjaajilta vaaditaan ammattimaisuutta omalla osaamisalueellaan sekä kokemusta lasten ja nuorten parissa toimimisesta sekä riittävää alueellista tuntemusta. 
 • Toimija sitoutuu ilmoittautumisten vastaanottoon, palautteen keruuseen osallistujilta kaksi kertaa kaudessa, viestintään harrastukseen osallistuville lapsille ja huoltajille sekä toimittamaan pyydetyt raportointitiedot Vantaan kaupungin yhteyshenkilölle.

Harrastustoiminnan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Harrastusten ohjaajien tulee olla koulutettuja ja heillä on oltava kokemusta lasten ja nuorten ohjauksesta. Ammattitaito on hankittu joko koulutuksen tai kokemuksen kautta.
 • Ohjaajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita, avustajana voi toimia alle 18-vuotias
 • Toiminnan tulee olla oppilaalle maksutonta matalan kynnyksen harrastustoimintaa
 • Toiminta on oltava kaikille avointa ja yhdenvertaista.
 • Ryhmien tulee olla saavutettavia. Osallistujat voivat ottaa avustajan, oppaan tai tulkin mukaan ryhmään näin tarvitessaan.
 • Toiminnan on oltava turvallista ja noudattaa turvallisemman tilan periaatteita, jolla tarkoitetaan, että harrastukseen osallistuvan lapsen ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa näin tapahtuu.
 • Toiminnassa huomioidaan lasten ja nuorten toiveet ja heidän on mahdollista osallistua harrastussisältöjen ideointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
 • Toiminta ei ole tavoitteellista vaan tarkoituksena on mahdollistaa harrastamisen iloa, hyvää yhteishenkeä ja kaverisuhteiden syntymistä tukevaa toimintaa.
 • Harrastustoiminta toteutetaan ennen klo 17.00 ja harrastuksen sisällössä huomioidaan ikäryhmät ja osallistujien osaamistaso.
 • Valintakriteerit sisäisessä kilpailutuksessa.

Yhteystiedot

Vantaalla hanketta koordinoi Vantaan kaupungin Kaupunkikulttuurin toimialan kehittämisyksikkö yhteistyössä Vantaan kaupungin kaupunkikulttuurin palvelualueiden ja Kasvatus ja oppimisen toimialan kanssa.
 

Lisätietoja

Heli Peltonen

Projektikoordinaattori
+358406273713 heli.peltonen@vantaa.fi

Oona Pyykkö

Projektikoordinaattori
+358403554423 oona.pyykko@vantaa.fi